"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Avancerade experimentella kemiska verktyg, 15 hp

Engelskt namn: Advanced Experimental Tools in Chemistry

Denna kursplan gäller: 2021-08-23 och tillsvidare

Kurskod: 5KE175

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kemi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-10-05

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-08-29

Innehåll

Avancerade experimentella och instrumentella kemiska tekniker spelar en avgörande roll för studier av molekyler och deras växelverkan med omgivningen. Kemister förutsätts besitta förmåga både att framställa helt nya substanser och att studera dessa med lämpliga verktyg, en kunskapskombination som är central inom många naturvetenskapliga, medicinska och teknologiska vetenskaper inom både akademi och näringsliv. Kursen behandlar teoretiska och praktiska aspekter av moderna tekniker för att framställa, isolera och karakterisera olika typer av kemiska substanser viktiga inom livs- och miljövetenskaper. Kursen omfattar fyra block som behandlar verktyg för (i) syntes och isolering, (ii) separation, (iii) identifiering och kvantifiering samt (iv) struktur-karakterisering. Kursen fokuserar på vätskekromatografi, masspektrometri, IR och Raman spektroskopi, samt tekniker för röntgenspektroskopi och röntgendiffraktion. Laborationerna på kursen innefattar organiskt syntesarbete och praktiskt arbete med avancerad kemisk instrumentering och har en nära anknytning till pågående forskning vid Umeå universitet inom protein-, läkemedels- och miljökemi.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

  • redogöra för och jämföra val av tillämpliga tekniker inom organisk syntes.
  • förklara de teoretiska och praktiska förutsättningar som möjliggör eller begränsar användning av de kromatografiska och spektroskopiska tekniker som behandlas på kursen.
  • avgöra hur kemiska och fysikaliska egenskaper hos en kemisk förening, samt hur den tekniska utformningen av mätinstrumenten, påverkar prestandaparametrar såsom signalintensitet, signalprofil, detekterbarhet och selektivitet samt förekomst och korrigering av störningar.
  • bedömma vilken typ av information man kan extrahera från experiment med de i kursen behandlade spektroskopiska teknikerna och hur sådan information kan ge kunskap om kemisk struktur, speciation och redoxtillstånd av ämnen.
  • självständigt analysera data från ett urval av spektroskopiska försök som behandlas i kursen.
  • argumentera för val av lämpliga separations- och analystekniker för en given kemisk frågeställning.
  • planera och utföra laborativt arbete enligt ett vetenskapligt arbetssätt, inklusive riskbedömning, samt dokumentera laborativt arbete på ett korrekt och vederhäftigt sätt.
  • presentera och diskutera erhållna resultat på engelska i form av en poster, för olika målgrupper.
  • kritiskt diskutera grundläggande vetenskapsteoretiska problem och ståndpunkter utifrån ett samhälleligt perspektiv.

Behörighetskrav

90 hp varav minst 60 hp inom huvudområdet kemi inklusive kursen Biofysikaliska-kemiska koncept (5KE145/5KE174), eller motsvarande samt Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, tutorials, självstudier och laborationer. Laborationerna med tillhörande gruppövningar är obligatoriska.

Examination

Examinationen sker dels genom skriftlig tentamen, dels genom skriftlig och muntlig redovisning av laborationer, det senare även genom en posterpresentation. På examinationerna av laborationer bedöms med något av resultaten Underkänd (U), Godkänd (G). På skriftlig tentamen bedöms med något av resultaten Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG). Betyg på kursen beslutas först när samtliga prov är bedömda. Kursen betygsätts med något av betygen väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). För betyget godkänt (G) krävs att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G). För betyget väl godkänt (VG) krävs därutöver att den skriftliga tentamen bedömts med resultatet väl godkänt (VG). Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts betyget underkänt (U) på kursen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på momentets samtliga prov.

Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Kemiska institutionen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 35

Mass spectrometry : principles and applications
Hoffmann Edmond de, Stroobant Vincent
3. ed. : Chichester : Wiley : cop 2007 : xii, 489 s. :
ISBN: 047003310X
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst