"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Barn- och ungdomspsykiatri: neuropsykiatri, 15 hp

Engelskt namn: Child and Adolescent Psychiatry: Neuropsychiatry

Denna kursplan gäller: 2024-01-15 och tillsvidare

Kurskod: 3PS018

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Barn- och ungdomspsykiatri: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Barn- och ungdomspsykiatri

Beslutad av: Utbildningsstrategiska nämnden, 2020-09-30

Reviderad av: Utbildningsstrategiska nämnden, 2023-06-08

Innehåll

Kursen behandlar faktorer som påverkar barn- och ungdomars utveckling, såsom arv och miljö samt stressfaktorer i relation till neuropsykiatriska problem. Uppkomstmekanismer inom biologi, utvecklingspsykologi, familj- och nätverkspsykologi samt sociala och systemiska områden. Kursen belyser också vanliga neuropsykiatriska diagnosgrupper och moderna behandlingsmetoder inom barn- och ungdomspsykiatri. Olika samarbetspartner till barn- och ungdomspsykiatrin och ansvarsfördelning dem emellan tas upp. Lagstiftning och etik samt barnets rättigheter inom barn- och ungdomspsykiatrin belyses.

 Kursen innehåller följande moduler:
 
Modul 1. Diagnostisering av barn med neuropsykiatrisk problematik, 7,5 högskolepoäng

Modulen behandlar hur barn och ungdomar diagnostiseras inom barn- och ungdomspsykiatri. Epidemiologi och vanliga neuropsykiatriska diagnoser hos barn och ungdomar tas upp, som t.ex. intellektuella funktionsnedsättningar, autism, ADHD, och specifika inlärningssvårigheter.  Modulen belyser samarbetspartners till barn- och ungdomspsykiatri och ansvarsfördelning dem emellan. Etiska dilemman i samband med diagnostik tas upp.

Modul 2. Behandlingsmetoder för barn med neuropsykiatrisk problematik, 7,5 högskolepoäng

Modulen presenterar evidensbaserade behandlingsmetoder och riktlinjer för vanliga neuropsykiatriska diagnoser hos barn och ungdomar. Farmakologiska och psykopedagogiska behandlingsmetoder avhandlas. Etiska överväganden i samband med behandling tas upp. Lagstiftning och etik rörande neuropsykiatrisk problematik behandlas, som t.ex. LSS. Aktuella forskningsresultat utgör en central del av kunskapen.

Förväntade studieresultat

Modul 1 Diagnostisering av barn med neuropsykiatrisk problematik

Efter genomförd modul ska studenten:

Kunskap och förståelse

 • förklara och sammanfatta förekomst av neuropsykiatriska problem samt hur problemen visar sig i olika åldrar och grupper
 • beskriva hur neuropsykiatriska problem uppkommer
 • beskriva avvikelser i barnets utveckling vid neuropsykiatriska tillstånd i relation till normalutveckling
 • beskriva vanliga neuropsykiatriska diagnoser hos barn och ungdomar samt samsjuklighet
 • sammanfatta hur barnneuropsykiatriska tillstånd diagnosticeras
 • beskriva hur olika aktörer t.ex. habiliteringen och skola, samarbetar med barn- och ungdomspsykiatrin

 

Färdighet och förmåga

 • tillämpa ett urval av barnpsykiatriska metoder för att bedöma avvikande utveckling och psykopatologi

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt

 •  förklara och motivera etiska resonemang som berör neuropsykiatriska problem och diagnostik

Modul 2 Behandlingsmetoder för barn med neuropsykiatrisk problematik

Efter genomförd modul ska studenten:

Kunskap och förståelse

 • ​beskriva och diskutera evidensbaserad praktik och riktlinjer inom barn- och ungdomspsykiatri
 • beskriva och diskutera grundläggande begrepp och grundprinciper inom barn- och ungdomspsykiatrisk farmakologi
 • beskriva och diskutera grundläggande begrepp och grundprinciper inom några psykopedagogiska behandlingsmetoder
 • beskriva lagar som är relevanta vid neuropsykiatrisk problematik

 

Färdighet och förmåga

 •  identifiera etiska problem som berör behandling inom barn- och ungdomspsykiatri

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • förklara och motivera etiska resonemang som berör behandling inom barn- och ungdomspsykiatri

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen ges delvis på distans med några få obligatoriska träffar i Umeå. En internetbaserad lärplattform används under utbildningstiden varför dator med internetuppkoppling krävs. Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, workshops och gruppdiskussioner via internet och på plats i Umeå.

Examination

Examination sker genom inlämning av individuella formativa flervalstentamen på webplattform och individuella muntliga presentationer i grupp som följs upp med diskussioner vid träff på Umeå universitet. Dessutom krävs aktivt deltagande vid obligatoriska workshops i grupp vid träff på Umeå universitet och via webplattform. Workshop är ett format där praktiska moment och inlämning av skriftliga uppgifter varvas med muntliga genomgångar av lärare.

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. För betyget väl godkänt krävs utöver detta att examinerande inlämnade uppgifter är bedömda VG enligt uttalade kriterier.

Studerande som blivit underkänd har rätt till förnyad examination (omtentamen) tidigast 10 arbetsdagar och senast 2 månader efter det att resultatet av det ordinarie provtillfället har meddelats. Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering.

En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av kurs, har rätt att, efter skriftlig begäran hos kursansvarig, få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Litteratur

 • Giltig från: 2024 vecka 4

  Obligatorisk kurslitteratur

  MINI-D 5: diagnostiska kriterier enligt DSM-5
  Pilgrim Press : 2015 :
  Obligatorisk

  The World Federation of ADHD International Consensus Statement: 208 Evidence-based conclusions about the disorder
  Faraone Stephen V, Banaschewski Tobias, Coghill David, Zheng Yi
  Neuroscience & Biobehavioral Reviews. Volume 128, Pages 789-818 : 2021 :
  Länk
  Obligatorisk

  Gillberg Christopher
  Essence : om autism, adhd och andra utvecklingsavvikelser
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2018] : 167 sidor :
  ISBN: 978-91-27-82328-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Barn- och ungdomspsykiatri
  Gillberg Christopher, Råstam Maria, Fernell Elisabeth
  3., rev. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 568 s. :
  ISBN: 9789127131415
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  IACAPAP Textbook of Child and Adolescent Mental Health.
  IACAPAP : 2015 :
  https://iacapap.org/english
  Obligatorisk

  SfBUPs riktlinjer och vårdprogram. För ADHD och Autism.
  Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri :
  Länk
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Klinisk barnpsykologi : Utveckling på avvägar / Anders Broberg, Kjerstin Almqvist, Tomas Tjus
  Broberg Anders, Almqvist Kjerstin, Risholm Mothander Pia, Tjus Tomas
  2. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur Akademisk : 2015 : 576 s. :
  ISBN: 9789127135888 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bühler Maria
  Flickor med autism och adhd : en guidebok för föräldrar och professionella
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 261 sidor :
  ISBN: 9789144127958
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att testa barn och ungdomar : om testmetoder i psykologiska utredningar
  Smedler Ann-Charlotte, Tideman Eva
  Andra utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : [2021] : 319 sidor :
  ISBN: 9789127823846
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Autism och ADHD i skolan : handbok i tydliggörande pedagogik
  Sjölund Anna, Jahn Cajsa, Lindgren Ann, Reuterswärd Malin
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 207 sidor :
  ISBN: 978-91-27-81904-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rutter's Child and Adolescent Psychiatry (6th Edition)
  Thapar Anita, Daniel S Pine, James F Leckman
  John Wiley & Sons Inc. ISBN: 9781118381885 : 2017 :

  Thernlund Gunilla
  ADHD och autismspektrum i ett livsperspektiv : en klinisk introduktion till utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsproblem
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 328 s. :
  ISBN: 9789144069005
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Autismspektrum : handbok för föräldrar och professionella
  Wing Lorna, Gillberg Ann, Gillberg Nanna
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 254 s. :
  ISBN: 978-91-44-08152-6
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Förutom ovanstående litteratur tillkommer artiklar, rapporter, hemsidor och videofilmer.

 • Giltig från: 2024 vecka 3

  Obligatorisk kurslitteratur

  MINI-D 5: diagnostiska kriterier enligt DSM-5
  Pilgrim Press : 2015 :
  Obligatorisk

  The World Federation of ADHD International Consensus Statement: 208 Evidence-based conclusions about the disorder
  Faraone Stephen V, Banaschewski Tobias, Coghill David, Zheng Yi
  Neuroscience & Biobehavioral Reviews. Volume 128, Pages 789-818 : 2021 :
  Länk
  Obligatorisk

  Gillberg Christopher
  Essence : om autism, adhd och andra utvecklingsavvikelser
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2018] : 167 sidor :
  ISBN: 978-91-27-82328-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Barn- och ungdomspsykiatri
  Gillberg Christopher, Råstam Maria, Fernell Elisabeth
  3., rev. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 568 s. :
  ISBN: 9789127131415
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  IACAPAP Textbook of Child and Adolescent Mental Health.
  IACAPAP : 2015 :
  https://iacapap.org/english
  Obligatorisk

  SfBUPs riktlinjer och vårdprogram. För ADHD och Autism.
  Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri :
  Länk
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Klinisk barnpsykologi : Utveckling på avvägar / Anders Broberg, Kjerstin Almqvist, Tomas Tjus
  Broberg Anders, Almqvist Kjerstin, Risholm Mothander Pia, Tjus Tomas
  2. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur Akademisk : 2015 : 576 s. :
  ISBN: 9789127135888 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bühler Maria
  Flickor med autism och adhd : en guidebok för föräldrar och professionella
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 261 sidor :
  ISBN: 9789144127958
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att testa barn och ungdomar : om testmetoder i psykologiska utredningar
  Smedler Ann-Charlotte, Tideman Eva
  Andra utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : [2021] : 319 sidor :
  ISBN: 9789127823846
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Autism och ADHD i skolan : handbok i tydliggörande pedagogik
  Sjölund Anna, Jahn Cajsa, Lindgren Ann, Reuterswärd Malin
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 207 sidor :
  ISBN: 978-91-27-81904-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rutter's Child and Adolescent Psychiatry (6th Edition)
  Thapar Anita, Daniel S Pine, James F Leckman
  John Wiley & Sons Inc. ISBN: 9781118381885 : 2017 :

  Thernlund Gunilla
  ADHD och autismspektrum i ett livsperspektiv : en klinisk introduktion till utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsproblem
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 328 s. :
  ISBN: 9789144069005
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Autismspektrum : handbok för föräldrar och professionella
  Wing Lorna, Gillberg Ann, Gillberg Nanna
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 254 s. :
  ISBN: 978-91-44-08152-6
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Förutom ovanstående litteratur tillkommer artiklar, rapporter, hemsidor och videofilmer.