"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Barn- och ungdomspsykiatri: trauma, ångest och depression, 15 hp

Engelskt namn: Child and Adolescent Psychiatry: Trauma, Anxiety and Depression

Denna kursplan gäller: 2023-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 3PS017

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Barn- och ungdomspsykiatri: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Barn- och ungdomspsykiatri

Beslutad av: Utbildningsstrategiska nämnden, 2020-09-30

Reviderad av: Utbildningsstrategiska nämnden, 2023-02-21

Innehåll

Kursen behandlar faktorer som påverkar barn- och ungdomars utveckling, såsom arv och miljö samt stressfaktorer. Uppkomstmekanismer inom biologi, utvecklingspsykologi, familj- och nätverkspsykologi samt sociala och systemiska områden. Kursen belyser också vanliga diagnosgrupper och moderna behandlingsmetoder inom barn- och ungdomspsykiatri. Olika samarbetspartners till barn- och ungdomspsykiatrin och ansvarsfördelning dem emellan tas upp. Lagstiftning och etik samt barnets rättigheter inom barn- och ungdomspsykiatrin belyses.

Kursen innehåller följande moduler:

Modul 1. Barns utveckling och barnpsykiatri, 7,5 högskolepoäng

I modulen behandlas barns utveckling och mognad i olika åldrar, från spädbarn till ungdom. En orientering ges av olika synsätt på utvecklingen genom t.ex. anknytningsteori, behavioristiskteori, affektteori och biologisk teori. Barns utveckling i familj och systemteori tas upp. Barns könsrollsutveckling samt ett föräldraperspektiv på könsrollsutvecklingen utreds. Inom modulen belyses gränslandet mellan normal och avvikande utveckling. Moderna metoder för att bedöma avvikande psykologisk utveckling tas upp. Diagnostiska färdigheter såsom anamnes och psykisk status samt en introduktion till stress- och sårbarhetsbedömning, avhandlas. Kunskaper om betydelserna av ålder, könstillhörighet och etnicitet utifrån ett strukturellt maktperspektiv åskådliggörs.

Modul 2. Barn med trauma, ångest och depression, 7,5 högskolepoäng

Modulen behandlar bipolära och relaterade syndrom, depressiva syndrom, ångestsyndrom, trauma- och stressrelaterade syndrom. Därtill belyses självmords- och självskadeproblematik inklusive funktions- och riskbedömning.

Modulen presenterar evidensbaserade behandlingsmetoder och riktlinjer för trauma-, stressrelaterade-, ångest- och depressionsproblem. Farmakologiska och psykologiska behandlingsmetoder avhandlas. Modulen belyser samarbetspartners till barn- och ungdomspsykiatri och ansvarsfördelning dem emellan. Modulen tar upp lagstiftning och etik som är relevant vid affektiv problematik, t.ex. områdena tvångsvård och orosanmälan till socialtjänsten. Etiska överväganden i samband med behandling tas upp.

Förväntade studieresultat

Modul 1 Barns utveckling och barnpsykiatri

Kunskap och förståelse

Studenten ska kunna

 • beskriva barns och ungdomars utveckling i familj och kunna redogöra för någon familjeteori
 • beskriva barns könsrollsutveckling och föräldraperspektiv i relation till denna
 • beskriva de vanligaste diagnossystemen Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders (DSM) och International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD)
 • sammanfatta hur trauma, stressrelaterade-, ångest- och depressionsproblem och könsdysfori diagnosticeras
 • förklara och sammanfatta om förekomst, orsaksfaktorer till trauma, och samsjuklighet gällande stressrelaterade-, ångest- och depressionsproblem, samt könsdysfori.


Färdighet och förmåga

Studenten ska kunna

 • i bedömningsintervjuer använda ett urval av barnpsykiatriska metoder för att bedöma avvikande utveckling och psykopatologi


Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten ska kunna

 • förklara hur maktstrukturer i samhället påverkar bemötande och behandling av barn och ungdomar t.ex. rörande ålder, könstillhörighet och etnicitet

 

Modul 2 Barn med trauma, ångest och depression

Kunskap och förståelse

Studenten ska kunna

 • förklara och sammanfatta evidensbaserad praktik och riktlinjer inom barnpsykiatri
 • beskriva grundläggande begrepp och grundprinciper inom barnpsykiatrisk farmakologi
 • beskriva grundläggande begrepp och grundprinciper inom några psykologiska behandlingsmetoder
 • förklara och sammanfatta hur andra aktörer samarbetar med barn- och ungdomspsykiatrin


Färdighet och förmåga

Studenten ska kunna

 • kunna tillämpa de lagar som är relevanta vid affektiva tillstånd
 • använda några grundläggande principer inom en psykologisk behandlingsmetod


Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten ska kunna

 • förklara och motivera etiska resonemang som berör affektiv problematik och behandling

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen ges delvis på distans med 2 obligatoriska träffar i Umeå (6 dagar totalt). En internetbaserad lärplattform används under utbildningstiden varför dator med internetuppkoppling krävs. Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, workshops och gruppdiskussioner via internet och på plats i Umeå.

Examination

Modul 1. Examinationen sker genom inlämning av en individuell flervalstentamen på webplattform och en individuell muntlig presentation i grupp som följs upp med diskussioner vid träff på Umeå universitet. Dessutom aktivt deltagande vid tre workshops i grupp vid träff på Umeå universitet. Workshop är ett format där praktiska moment varvas med muntliga genomgångar av lärare.

Modul 2. Examinationen sker genom inlämning av en individuell flervalstentamen på webplattform och en individuell muntlig presentation i grupp som följs upp med diskussioner på webplattform. Dessutom aktivt deltagande vid tre workshops i grupp vid träff på Umeå universitet.

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moduler är godkända. För betyget väl godkänt krävs att examinerande uppgifter är utförda enligt skriftliga anvisningar. För att få betyget "väl godkänd" på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på både modul 1 och 2.

Studerande som blivit underkänd har rätt till förnyad examination (omtentamen) tidigast 10 arbetsdagar och senast 2 månader efter det att resultatet av det ordinarie provtillfället har meddelats. Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering.

En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av kurs, har rätt att, efter skriftlig begäran hos kursansvarig få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination, och som har erhållit ett beslut om rätt till stöd från samordnare för studenter med funktionsnedsättning vid Studentcentrum, ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 35

Obligatorisk kurslitteratur

IACAPAP Textbook of Child and Adolescent Mental Health.
IACAPAP : 2015 :
https://iacapap.org/english
Obligatorisk

Klinisk barnpsykologi : Utveckling på avvägar / Anders Broberg, Kjerstin Almqvist, Tomas Tjus
Broberg Anders, Almqvist Kjerstin, Risholm Mothander Pia, Tjus Tomas
2. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur Akademisk : 2015 : 576 s. :
ISBN: 9789127135888 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Barn- och ungdomspsykiatri
Gillberg Christopher, Råstam Maria, Fernell Elisabeth
3., rev. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 568 s. :
ISBN: 9789127131415
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Herlofson Jörgen
Mini-D 5 : diagnostiska kriterier enligt DSM-5
Stockholm : Pilgrim Press : 2014 : 374 s. :
ISBN: 9789198007916
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur

Barn, unga och trauma : att uppmärksamma, förstå och hjälpa
Almqvist Kjerstin, Norlén Anna, Tingberg Björn
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2019] : 408 sidor :
ISBN: 9789127819061
Se Umeå UB:s söktjänst

Traumatisering hos barn : en handbok
Bidö Sofia, Mannheimer Moa, Samuelberg Poa
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2018] : 390 sidor :
ISBN: 9789127818972
Se Umeå UB:s söktjänst

Dennhag Inga
Makt och psykoterapi
Natur & Kultur Akademisk : 2017 : 233 sidor :
ISBN: 978-91-27-14705-8
Se Umeå UB:s söktjänst

Från interaktion till relation : om anknytningsteori
Hart Susan, Schwartz Rikke, Jensen Arne W., Zetterström Gun
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2010 : 296 s. :
ISBN: 978-91-47-09922-1
Se Umeå UB:s söktjänst

Utvecklingspsykologi
Hwang Philip, Nilsson Björn
Fjärde utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2019] : 420 sidor :
ISBN: 9789127826977
Se Umeå UB:s söktjänst

Familjen plus en : en resa genom familjeterapins praktik och idéer
Hårtveit Håkon, Jensen Per
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 384 s. :
ISBN: 978-91-44-08074-1
Se Umeå UB:s söktjänst

Lärobok i familjeterapi
Johnsen Astri, Torsteinsson Vigdis Wie, Berglund Gustaf, Halvorsen-Kåven Solveig
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 387 s. :
ISBN: 978-91-44-09173-0
Se Umeå UB:s söktjänst

Ångest hos barn och unga : en handbok för föräldrar och professionella
Bohni Malene Klindt, Holmberg Johanna
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 107 sidor :
ISBN: 9789144136530
Se Umeå UB:s söktjänst

HBTQ+ : psykologiska perspektiv och bemötande
Lundberg Tove, Malmquist Anna, Wurm Matilda
Första utgåvan : 2017 : 440 sidor :
ISBN: 9789127147430
Se Umeå UB:s söktjänst

Utvecklingspsykologi
Tetzchner Stephen von, Lindelöf Inger
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 718, ca 110 s. :
ISBN: 9789144060781
Se Umeå UB:s söktjänst

Rutter's Child and Adolescent Psychiatry (6th Edition)
Thapar Anita, Daniel S Pine, James F Leckman
John Wiley & Sons Inc. ISBN: 9781118381885 : 2017 :

Knorring Anne-Liis von
Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 208 s. :
ISBN: 978-91-44-05669-2
Se Umeå UB:s söktjänst

Förutom ovanstående litteratur tillkommer artiklar, rapporter, hemsidor och videofilmer.