Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Barn och unga i ett kliniskt och pedagogiskt perspektiv för psykologprogrammet, 12 hp

Engelskt namn: Child development: clinical and pedagogical perspectives for the Study Programme for University Diploma in Psychology

Denna kursplan gäller: 2019-03-04 och tillsvidare

Kurskod: 2PS149

Högskolepoäng: 12

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2016-02-29

Reviderad av: Prefekten, 2019-03-01

Innehåll

Kursens syfte är att studenterna ska tillägna sig grundläggande kunskaper om klinisk barnpsykologi samt om funktionsnedsättningar i ett pedagogiskt perspektiv. Kursen fokuserar  huvudsakligen på olika former av psykisk ohälsa/funktionsnedsättning från förskoleålder till tonår, olika teoretiska aspekter på psykisk ohälsa/funktionsnedsättning hos barn och unga, metoder för utredning och bedömning, grunder för behandling, samt olika forskningsperspektiv och studiemetoder inom området klinisk barnpsykologi. Ett viktigt tema är även funktionsnedsättningar i ett pedagogiskt perspektiv i termer av vad deltagande i skolundervisning kan innebära för barn med funktionsnedsättning, konsekvenser för psykisk hälsa och förebyggande åtgärder för psykisk ohälsa.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs förvänta studenterna kunna:
• Visa god kännedom om och förståelse för olika former av psykiska problem, störningar och syndrom hos barn och unga
• Visa kunskap om vilka konsekvenser olika psykiska problem, störningar och syndrom hos barn och unga kan få för utveckling och lärande
• Visa förståelse för interaktionen mellan funktionsnedsättning och den pedagogiska praktiken

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs förvänta studenterna kunna:
• Visa förmåga att kunna diskutera och tillämpa teorier och metoder för utredning och behandling av barn och unga
• Visa förmåga att ge stöd och vägledning om hur skolan kan förebygga att elever med funktionsnedsättning utvecklar psykisk ohälsa
• Visa färdighet att självständigt kunna söka kunskap om olika psykiska problem, störningar och syndrom samt metoder för behandling och stöd hos barn och unga

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs förvänta studenterna kunna:
• Kunna reflektera kritiskt kring frågor om psykiska problem, störningar och syndrom hos barn och unga
 

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

För att delta i kursen krävs att man är antagen till psykologprogrammet. Kursen läses i den kronologiska ordning den ges på programmet.

Beslut om avvikelse från villkor på kursen fattas av berörd studierektor.

Undervisningens upplägg

Kursen sker på campus och undervisningsformerna består av lärarledda föreläsningar och seminarier/gruppövningar. Läroplattformen Cambro används för att distribuera information och seminarieuppgifter.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.
 

Examination

Kursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen (flervals-/kortsvarsfrågor) i klinisk barnpsykologi, skriftliga uppgifter samt gruppredovisning och diskussioner vid examinerande seminarier gällande klinisk barnpsykologi och specialpedagogik.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan komma att examineras. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator.

Betyg för kursen sätts när de skriftliga proven är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets ”Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå”. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Övriga föreskrifter

Denna kurs kan inte inkluderas i en examen om den överlappar med en annan kurs. Om tvekan råder bör studenten vända sig till studievägledare vid Institutionen för psykologi eller programkoordinator för sitt program.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 1

  Klinisk barnpsykologi : Utveckling på avvägar / Anders Broberg, Kjerstin Almqvist, Tomas Tjus
  Broberg Anders, Almqvist Kjerstin, Risholm Mothander Pia, Tjus Tomas
  2. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur Akademisk : 2015 : 576 s. :
  ISBN: 9789127135888 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Edvinsson Emma
  Handbok i barn- och ungdomspsykiatriskt utredningsarbete
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 314 sidor :
  ISBN: 9789144126807
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Specialpedagogik och funktionsvariationer : att möta barn och unga med funktionsnedsättningar i en utvecklande lärmiljö
  Jakobsson Inga-Lill, Nilsson Inger
  Andra utgåvan, omarbetad utgåva : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2019] : 331 sidor :
  ISBN: 9789127827486
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Psykologutlåtanden och intyg
  Selander Ulla-Britt, Nyman Håkan
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 130 sidor :
  ISBN: 9789144120201
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen.

 • Giltig från: 2020 vecka 34

  Klinisk barnpsykologi : Utveckling på avvägar / Anders Broberg, Kjerstin Almqvist, Tomas Tjus
  Broberg Anders, Almqvist Kjerstin, Risholm Mothander Pia, Tjus Tomas
  2. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur Akademisk : 2015 : 576 s. :
  ISBN: 9789127135888 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Specialpedagogik och funktionshinder
  Jakobsson Inga-Lill, Nilsson Inger
  Stockholm : Natur & kultur : 2011 : 334 s. :
  ISBN: 978-91-27-12020-4 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Psykologutlåtanden och intyg
  Selander Ulla-Britt, Nyman Håkan
  2. uppl. : Studentlitteratur AB : 2011 : 120 s. :
  ISBN: 978-91-44-07969-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Edvinsson Emma
  Handbok i barn- och ungdomspsykiatriskt utredningsarbete
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 314 sidor :
  ISBN: 9789144126807
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen.

 • Giltig från: 2019 vecka 10

  Klinisk barnpsykologi : Utveckling på avvägar / Anders Broberg, Kjerstin Almqvist, Tomas Tjus
  Broberg Anders, Almqvist Kjerstin, Risholm Mothander Pia, Tjus Tomas
  2. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur Akademisk : 2015 : 576 s. :
  ISBN: 9789127135888 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Specialpedagogik och funktionshinder
  Jakobsson Inga-Lill, Nilsson Inger
  Stockholm : Natur & kultur : 2011 : 334 s. :
  ISBN: 978-91-27-12020-4 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Psykologutlåtanden och intyg
  Selander Ulla-Britt, Nyman Håkan
  2. uppl. : Studentlitteratur AB : 2011 : 120 s. :
  ISBN: 978-91-44-07969-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen.