"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Barn, unga och sociala medier i lärmiljöer, 7,5 hp

Engelskt namn: Children, Youth and Social Media in Learning Environments

Denna kursplan gäller: 2019-08-19 och tillsvidare

Kurskod: 2PE155

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Prefekten, 2019-03-06

Innehåll

I kursen genomförs grundläggande studier av vad barn och ungas användning av samtidens sociala medier kan betyda för deras sociala sammanhang och lärande. Detta behandlas på vetenskaplig grund och i förhållande till digital kompetens och lärande i förskola och skola, men uppmärksammas också i ett bredare samhällsperspektiv. Förskolans och skolans dubbla uppdrag att arbeta med både kunskap och demokratiska värden problematiseras i relation till sociala medier. I kursen behandlas även styrdokument och aktuell lagstiftning. 

Kursen är indelad i följande två moduler:    

Modul 1: Om barn och ungas användning av sociala medier, 4 hp 
[About Children and Youth's use of Social Media, 4 Credits]
 
Modulen handlar om barns och ungas användning av samtidens sociala medier. Detta behandlas i förhållande till digital kompetens och lärande, det dubbla kunskaps- och demokratiuppdraget i förskola och skola, men också i med avseende på samhällets digitalisering. Styrdokument och aktuell lagstiftning berörs kortfattat. Modulens innehåll studeras med problematiserande ansats, på vetenskaplig grund och utifrån pedagogiska sammanhang som är relevanta för den studerande.

Modul 2: Vetenskaplig studie och rapport, 3,5 hp
[Scientific Study and Report, 3,5 Credits] 

I modulen genomför den studerande ett mindre vetenskapligt studie inom området som redovisas i form av en skriftlig rapport. Det vetenskapliga arbetet utformas med avseende på barn och ungas användning av sociala medier, digitala kompetens, lärande och demokratiska värden. Studien ska också ha relevans för den studerandes pedagogiska sammanhang.  

Förväntade studieresultat

Modul 1: Om barn och ungas användning av sociala medier, 4 hp
För godkänd modul skall den studerande kunna: 

Kunskap och förståelse

  • översiktlig beskriva centrala begrepp som digital kompetens, sociala medier, lärande, demokratiska värden
  • uppvisa grundläggande kunskap om barn och ungas användning av sociala medier i ett digitaliserat samhälle
  • redogöra kortfattat för aktuell lagstiftning och gällande styrdokument med relevans för kursens innehåll 

Färdigheter och förmåga

  • identifiera och beskriva händelser för att exemplifiera och problematisera barn och ungas användning av sociala medier, digital kompetens, lärande och demokratiska värden 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • diskutera och reflektera över barn och ungas användning av sociala medier ur allmänna och vetenskapliga perspektiv
  • belysa och diskutera professionella förhållningssätt till barn och ungas användning av sociala medier i relation till förskolans och skolans dubbla uppdrag

Modul 2: Vetenskaplig studie och rapport, 3,5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
 
Kunskap och förståelse

  • visa förståelse för hur en mindre vetenskapligt studie om barn och ungas användning av sociala medier i ett pedagogiskt sammanhang planeras, genomförs och rapporteras

Färdigheter och förmåga

  • identifiera och problematisera relationer mellan barns och ungas användning av sociala medier, digital kompetens, lärande och demokratiska värden
  • utifrån syfte och forskningsfrågor genomföra och rapportera en mindre vetenskaplig studie som är relevant för kursens innehåll

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • diskutera och problematisera studiens resultat i relation till aktuell forskning om barns och ungas användning av sociala medier, digital kompetens, lärande och demokratiska värden samt i relation till pedagogisk verksamhet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

I kursen betonas ett vetenskapligt, självständigt, problem- och processorienterat arbetssätt. Undervisningen genomförs på distans i form av litteraturstudier, seminarier och föreläsningar. Under kursen används en lärmiljö på nätet för undervisning, handledning, diskussion och distribution av kursmaterial. Utvärdering sker efter slutförd kurs.

Examination

Examination av modul 1 sker med inlämningsuppgifter i form av individuella, skriftliga redovisningar och forumdiskussioner. Modul 2 examineras med ett mindre, individuellt vetenskapligt arbete som redovisas i en skriftlig rapport. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. 

Betyg på hel kurs utgörs av en sammanfattande bedömning av resultaten för de olika modulerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. 

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera olika teoretiska och praktiska aspekter samt förmågan att kunna analysera med stod av teoretiska begrepp. 

Den som erhållit betyget Godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på̊ genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Tillgodoräknande 
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två̊ år frän kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur