Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Belastningsergonomi: Arbetsplatsanalys och riskbedömning, 7,5 hp

Engelskt namn: Physical ergonomics: Works place analysis and evaluation

Denna kursplan gäller: 2021-01-18 till 2023-08-06 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3FT924

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsliv och hälsa: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Arbetsterapi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Fysioterapi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2019-10-16

Innehåll

Denna kurs ger grundläggande och fördjupade kunskaper för att arbeta som ergonom inom företagshälsovården eller andra yrkesområden där behov av ergonomisk kompetens föreligger. Kursens innehåll fokuserar på att ur en belastningsergonomisk synvinkel få kunskap om och färdigheter i att utföra en arbetsplatsanalys och riskbedömning, samt utifrån detta planera och implementera ergonomiska åtgärder. Kursen ger en överblick av metoder som mäter fysisk exponering i arbetslivet, fördjupning i ett urval av riskbedömningsmetoder, samt kunskap och praktisk färdighet att sammanställa en riskbedömning skriftligt med vetenskapligt stöd.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna
  • Förstå och redogöra för olika metoder som mäter fysisk exponering/belastning i arbetslivet
  • Förstå och redogöra för hur riskanalyser och riskbedömningar utförs
  • Förstå sambandet mellan hälsa och vibrationer
  • Förstå och värdera cirkulatorisk och biomekanisk belastning i arbetslivet
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • Självständigt genomföra en arbetsplatsanalys och riskbedömning, samt utifrån denna planera och implementera ergonomiska åtgärder
  • Självständigt skriftligt sammanställa en riskbedömning med vetenskapligt stöd
  • Genomföra analys av cirkulatorisk och biomekanisk belastning
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • Identifiera belastningsergonomiska risker utifrån vetenskaplig grund
  • I dialog med kund och eller beställare delge resultat av riskbedömning

Behörighetskrav

Kandidatexamen i fysioterapi/sjukgymnastik eller arbetsterapi alternativt fysioterapeut-/sjukgymnastexamen eller arbetsterapeutexamen om 180 hp innehållande minst 15 hp examensarbete. Engelska B/ 6 och Svenska B/ 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/ högskola.

Undervisningens upplägg

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt, individuellt och i grupp. Undervisningen bedrivs både på campus och nätbaserat. Närvaro och aktivt deltagande vid seminarier är obligatoriskt. Då kursen till största delen är nätburen ska studenten ha tillgång till dator med web kamera, headset med mikrofon samt internetuppkoppling.

Examination

Kursen examineras individuellt genom aktivt deltagande vid obligatoriska individuella och gruppbaserade inlämningsuppgifter samt seminarier.

På obligatoriska seminarier och gruppövningar sätts betygen underkänd (U) och godkänd (G), och på de individuella inlämningsuppgifterna sätts betyget underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG).

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga skriftliga uppgifter och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten från examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget "väl godkänd" krävs att studenten fått detta betyg på de individuella skriftliga inlämningsuppgifterna.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Alla obligatoriska uppgifter utgör bedömningsunderlag för betyg. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda med minst godkänt resultat.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

En student vars resultat på kursens prov inte uppfyller kursens förväntade studieresultat, men ligger nära gränsen för godkänt betyg, kan ges möjlighet till komplettering. Beslut om komplettering fattas av examinator och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Det är enbart tillåtet att komplettera upp till godkänt, ej till högre betyg. Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap.10.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 2

Arbete och besvär i rörelseorganen : en vetenskaplig värdering av frågor om samband
Hansson Tommy, Westerholm Peter
Solna : Arbetslivsinstitutet : cop. 2001 : 203 s. :
ISBN: 91-7045-610-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Edling Christer
Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar : nacken och övre rörelseapparaten. En systematisk litteraturöversikt
Stockholm : Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) : 2012 : 721 s. :
Fulltext
ISBN: 978-91-85413-48-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Arbetslivsfysiologi
Toomingas Allan, Mathiassen Svend Erik, Wigaeus Tornqvist Ewa
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 373 s. :
ISBN: 978-91-44-04626-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Arbetsmiljöns betydelse för ryggproblem : en systematisk litteraturöversikt
Stockholm : Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) : 2014 : 643 s. :
Fulltext
ISBN: 978-91-85413-68-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Belastningsergonomi [Elektronisk resurs] : Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi
Stockholm : Arbetsmiljöverket : 2011 : 1 PDF-fil (44 s.) :
Fulltext
ISBN: 978-91-7930-565-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Människan i arbetslivet : teori och praktik
Holmström Eva, Ohlsson Kerstina
2., [omarb] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 336 s. :
ISBN: 9789144079790
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Nyhaga Michael
Ländryggsbesvär : en sammanställning från Företagshälsans riktlinjegrupp 1/2013
2. utg. : Stockholm : Karolinska institutet : 2014 : 44 s. :
Fulltext
Obligatorisk

Samt övriga aktuella AFS:ar och vetenskaplig litteratur/artiklar och rapporter inom området.