"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Beskattningsrätt 1, 15 hp

Engelskt namn: Taxation Law 1

Denna kursplan gäller: 2021-08-30 och tillsvidare

Kurskod: 2JU009

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten för juridiska institutionen i beslutsmöte, 2009-06-01

Reviderad av: Prefekten, 2021-02-22

Innehåll

Kursen inleds med en orientering i det svenska skattesystemets uppbyggnad och grund­läggande principer. Kursen domineras av inkomst- och kapitalbeskattning. Samtliga inkomst­slag (tjänst, kapital och näringsverksamhet) behandlas utförligt. Reglerna om löpande beskattning och kapitalvinstbe­skattning av aktier, fastigheter m m är andra centrala delmoment inom ramen för inkomst­beskattningen. Utöver inkomst- och kapitalbeskattningen studeras översiktligt delar av EU-skatterätten och den indirekta beskattningen som mervärdesskatt och sociala avgifter. Skatte- och avgiftsberäkningar utgör också ett delmoment. I kursen behandlas delar av skatteförfarandet och sanktionssystemet (till exempel skattetillägg, skattebrott m.m).

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten ha:

Campus:

Kunskap om och förståelse för det svenska skattesystemets uppbyggnad.

Grundläggande kunskaper om och förståelse för inkomst- och kapitalbeskattningen särskilt med inriktning på företagens skatteproblem, företagsbeskattning samt översiktlig kunskap om och förståelse för mervärdesskatten, sociala avgifter, delar av skatteförfarandet och det skatterättsliga sanktionssystemet.

Självständigt och i grupp visa fördjupade kunskaper i rättsvetenskaplig metod inbegripet att ta fram och kunna tolka relevanta rättskällor samt inom givna tidsramar kunna identifiera, formulera och lösa juridiska problem inom skatterätten.

Visa ökad förmåga att såväl självständigt som i grupp i olika sammanhang muntligt eller skriftligt redogöra för och kunna diskutera rättsligt material, rättsliga problem och deras lösningar och därvid också kunna föra juridisk argumentation för och emot olika lösningar på problem.

Distans:

Kunskap om och förståelse för det svenska skattesystemets uppbyggnad.

Grundläggande kunskaper om och förståelse för inkomst- och kapitalbeskattningen särskilt med inriktning på företagens skatteproblem, företagsbeskattning samt översiktlig kunskap om och förståelse för mervärdesskatten, sociala avgifter, delar av skatteförfarandet och det skatterättsliga sanktionssystemet.

Självständigt visa fördjupade kunskaper i rättsvetenskaplig metod inbegripet att ta fram och kunna tolka relevanta rättskällor samt inom givna tidsramar kunna identifiera, formulera och lösa juridiska problem inom skatterätten.

Visa ökad förmåga att självständigt skriftligt redogöra för och kunna diskutera rättsligt material, rättsliga problem och deras lösningar och därvid också kunna föra juridisk argumentation för och emot olika lösningar på problem.

Behörighetskrav

Univ: Juridisk översiktskurs, 15 hp, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Campuskurs - helfart
Undervisningen består av föreläsningar, semina­rier och övningar. Obligatorisk när­varo gäller vid seminarierna.

Nätkurs - halvfart
Undervisningen består av inspelade föreläsningar, quiz samt inlämningsuppgifter.  

Inlämningsuppgifter och quiz är obligatoriska och ingår som ett led i examinationen (se nedan).

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Campuskurs - helfart
Examinationen sker på grundval av två delar, dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels ett avslutande skriftligt prov enligt punkt 2 nedan.

Punkt 1
Aktivt deltagande vid seminarier.

Punkt 2
Fullgörande av en avslutande skriftlig individuell salstentamen.

Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1 ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). För den skriftliga tentamen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen grundar sig på den skriftliga tentamen och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är utförda.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.

Nätkurs - halvfart
Examinationen sker på grundval av två delar, dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels ett avslutande skriftligt prov enligt punkt 2 nedan.

Punkt 1
Fullgörande av skriftliga inlämningsuppgifter och quiz.

Punkt 2
Fullgörande av en avslutande skriftlig individuell hemtentamen.

Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1 respektive punkt 2 ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen grundar sig på en sammanvägd bedömning av resultaten från punkterna 1-2 ovan och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är utförda.

Närmare anvisningar angående betygssättningen och de olika delarnas inbördes vikt lämnas av kursansvarig vid kursens början. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se: www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

 • Giltig från: 2024 vecka 12

  Kurslitteratur

  Inkomstskatt : en lärobok i skatterätt Del 1
  Melz Peter, Silfverberg Christer, Simon-Almendal Teresa, Persson Österman Roger
  Nittonde upplagan : Lund : Studentlitteratur AB : [2023] : xxiii, 397, [37] sidor :
  ISBN: 9789144160269
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Inkomstskatt : en läro- och handbok i skatterätt Del 2
  Melz Peter, Silfverberg Christer, Simon-Almendal Teresa, Persson Österman Roger
  Nittonde upplagan : Lund : Studentlitteratur AB : [2023] : s. xxiii, 339-715 [37] :
  ISBN: 9789144160276
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Mervärdesskattens grunder
  Sandberg Nilsson Anna, Westfahl Lena
  Tredje upplagan : Stockholm : Sanoma utbildning : [2018] : 163 sidor :
  ISBN: 9789152353912
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sveriges Rikes Lag, Norstedts, Sveriges Lag, Studentlitteratur eller Rabe, Skattelagstiftning/annan aktuell lagtext.

 • Giltig från: 2023 vecka 35

  Kurslitteratur

  Inkomstskatt : en lärobok i skatterätt Del 1
  Melz Peter, Silfverberg Christer, Simon-Almendal Teresa, Persson Österman Roger
  Nittonde upplagan : Lund : Studentlitteratur AB : [2023] : xxiii, 397, [37] sidor :
  ISBN: 9789144160269
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Inkomstskatt : en läro- och handbok i skatterätt Del 2
  Melz Peter, Silfverberg Christer, Simon-Almendal Teresa, Persson Österman Roger
  Nittonde upplagan : Lund : Studentlitteratur AB : [2023] : s. xxiii, 339-715 [37] :
  ISBN: 9789144160276
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Mervärdesskattens grunder
  Sandberg Nilsson Anna, Westfahl Lena
  Tredje upplagan : Stockholm : Sanoma utbildning : [2018] : 163 sidor :
  ISBN: 9789152353912
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sveriges Rikes Lag, Norstedts, Sveriges Lag, Studentlitteratur eller Rabe, Skattelagstiftning/annan aktuell lagtext.

 • Giltig från: 2023 vecka 12

  Kurslitteratur

  Inkomstskatt : en lärobok i skatterätt Del 1
  Melz Peter, Silfverberg Christer, Simon-Almendal Teresa, Persson Österman Roger
  Nittonde upplagan : Lund : Studentlitteratur AB : [2023] : xxiii, 397, [37] sidor :
  ISBN: 9789144160269
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Inkomstskatt : en läro- och handbok i skatterätt Del 2
  Melz Peter, Silfverberg Christer, Simon-Almendal Teresa, Persson Österman Roger
  Nittonde upplagan : Lund : Studentlitteratur AB : [2023] : s. xxiii, 339-715 [37] :
  ISBN: 9789144160276
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Mervärdesskattens grunder
  Sandberg Nilsson Anna, Westfahl Lena
  Tredje upplagan : Stockholm : Sanoma utbildning : [2018] : 163 sidor :
  ISBN: 9789152353912
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sveriges Rikes Lag, Norstedts, Sveriges Lag, Studentlitteratur eller Rabe, Skattelagstiftning/annan aktuell lagtext.

 • Giltig från: 2022 vecka 35

  Kurslitteratur

  Aktuell lagtext

  Inkomstskatt del 1 - En läro- och handbok i skatterätt
  Lodin Sven-Olof, Lindencrona Gustaf, Melz Peter, Silfverberg Christer, Simon-Almendal Teresa, Persson Österman Roger
  18 uppl. : Studentlitteratur AB : 2021 : 400 sidor :
  ISBN: 9789144135946
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Inkomstskatt del 2 - - en lärobok i skatterätt, del 2
  Lodin Sven-Olof, Lindencrona Gustaf, Melz Peter, Silfverberg Christer, Simon-Almendal Teresa, Persson Österman Roger
  18 uppl. : Studentlitteratur AB : 2021 : 432 sidor :
  ISBN: 9789144135953
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Mervärdesskattens grunder
  Sandberg Nilsson Anna, Westfahl Lena
  Tredje upplagan : Stockholm : Sanoma utbildning : [2018] : 163 sidor :
  ISBN: 9789152353912
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2022 vecka 12

  Kurslitteratur

  Aktuell lagtext

  Inkomstskatt del 1 - En läro- och handbok i skatterätt
  Lodin Sven-Olof, Lindencrona Gustaf, Melz Peter, Silfverberg Christer, Simon-Almendal Teresa, Persson Österman Roger
  18 uppl. : Studentlitteratur AB : 2021 : 400 sidor :
  ISBN: 9789144135946
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Inkomstskatt del 2 - - en lärobok i skatterätt, del 2
  Lodin Sven-Olof, Lindencrona Gustaf, Melz Peter, Silfverberg Christer, Simon-Almendal Teresa, Persson Österman Roger
  18 uppl. : Studentlitteratur AB : 2021 : 432 sidor :
  ISBN: 9789144135953
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Mervärdesskattens grunder
  Sandberg Nilsson Anna, Westfahl Lena
  Tredje upplagan : Stockholm : Sanoma utbildning : [2018] : 163 sidor :
  ISBN: 9789152353912
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2021 vecka 35

  Kurslitteratur

  Aktuell lagtext

  Inkomstskatt del 1 - En läro- och handbok i skatterätt
  Lodin Sven-Olof, Lindencrona Gustaf, Melz Peter, Silfverberg Christer, Simon-Almendal Teresa, Persson Österman Roger
  18 uppl. : Studentlitteratur AB : 2021 : 400 sidor :
  ISBN: 9789144135946
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Inkomstskatt del 2 - - en lärobok i skatterätt, del 2
  Lodin Sven-Olof, Lindencrona Gustaf, Melz Peter, Silfverberg Christer, Simon-Almendal Teresa, Persson Österman Roger
  18 uppl. : Studentlitteratur AB : 2021 : 432 sidor :
  ISBN: 9789144135953
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Mervärdesskattens grunder
  Sandberg Nilsson Anna, Westfahl Lena
  Tredje upplagan : Stockholm : Sanoma utbildning : [2018] : 163 sidor :
  ISBN: 9789152353912
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst