"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Beskattningsrätt II, 15 hp

Engelskt namn: Taxation Law II

Denna kursplan gäller: 2018-01-15 och tillsvidare

Kurskod: 2JU011

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: prefekten för juridiska institutionen, 2009-12-14

Reviderad av: Prefekten, 2016-10-31

Innehåll

Kursen omfattar såväl svensk som internationell beskattningsrätt. Kursen behandlar hur beskattningen ser ut för individer, företag samt nationell och internationell beskattning av varor och tjänster.

Förutom föreläsningar och seminarier innehåller kursen en individuell skrivuppgift där studenterna förväntas tillämpa sina kunskaper inom skatterätten.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs
 
ha en fördjupad förståelse av det skatterättsliga regelverket,
ha förmåga att identifiera och analysera avancerade skatterättsliga problem,
ha färdigheter att hantera skattereglerna för individer, företag samt varor och tjänster.
 

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp rättsvetenskap, företagsekonomi, ekonomisk historia eller nationalekonomi vari ingår självständigt arbete om minst 15 hp, samt Beskattningsrätt I (kan ingå i 90 hp rättsvetenskap) eller 120 hp inom ramen för juristprogrammet vari skall ingå godkänt resultat på kursen T 4 – Förvaltningsrätt, miljörätt och skatterätt, 30 hp, eller motsvarande. Dessutom krävs engelska 5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier av olika slag samt författande av PM samt seminariebehandling av skrivna PM.

Deltagande i seminarier är obligatoriskt. Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

 

Examination

Examination sker på grundval av två delar, dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels ett avslutande skriftligt prov enligt punkt 2 nedan.

Punkt 1
Aktivt deltagande vid seminarier.
Författande av en individuell skrivuppgift.
Försvar av den egna skrivuppgiften, opposition på en annan students skrivuppgift och deltagande i tre ytterligare oppositioner.

Punkt 2
Fullgörande av en avslutande skriftlig individuell hemtentamen.

Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1, och de däri ingående delarna, respektive punkt 2 ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen grundar sig på en sammanvägd bedömning av resultaten från den skriftliga tentamen och den individuella skrivuppgiften och oppositionen, och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är utförda.

Närmare anvisningar angående betygssättningen och de olika delarnas inbördes vikt lämnas av kursansvarig vid kursens början. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se: www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande
 

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 3

  Kurslitteratur

  Sveriges Rikes Lag, Norstedts, Sveriges Lag, Studentlitteratur eller Rabe, Skattelagstiftning eller annan aktuell lagtext.

  Dahlberg Mattias
  Internationell beskattning
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 537 sidor :
  ISBN: 9789144115504
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Inkomstskatt : en läro- och handbok i skatterätt. Del 1 + 2.
  Lodin Sven-Olof, Lindencrona , Meltz , Silverberg
  senaste : Studentlitteratur : 650 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Obs! En ny utgåva kommer januari 2022

  Ytterligare litteratur i form av artiklar m.m. kan tillkomma.

 • Giltig från: 2022 vecka 3

  Kurslitteratur

  Sveriges Rikes Lag, Norstedts, Sveriges Lag, Studentlitteratur eller Rabe, Skattelagstiftning eller annan aktuell lagtext.

  Dahlberg Mattias
  Internationell beskattning
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 537 sidor :
  ISBN: 9789144115504
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Inkomstskatt : en läro- och handbok i skatterätt. Del 1 + 2.
  Lodin Sven-Olof, Lindencrona , Meltz , Silverberg
  senaste : Studentlitteratur : 650 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Obs! En ny utgåva kommer januari 2022

  Ytterligare litteratur i form av artiklar m.m. kan tillkomma.

 • Giltig från: 2021 vecka 3

  Kurslitteratur

  Sveriges Rikes Lag, Norstedts, Sveriges Lag, Studentlitteratur eller Rabe, Skattelagstiftning eller annan aktuell lagtext.

  Inkomstskatt : en läro- och handbok i skatterätt. Del 1 + 2.
  Lodin Sven-Olof, Lindencrona , Meltz , Silverberg
  senaste : Studentlitteratur : 650 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 17:e upplagan, utgiven 2019 Obs! Ny utgåva utkommer januari 2021

  Dahlberg Mattias
  Internationell beskattning
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 537 sidor :
  ISBN: 9789144115504
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ytterligare litteratur i form av artiklar m.m. kan tillkomma.

 • Giltig från: 2020 vecka 4

  Kurslitteratur

  Sveriges Rikes Lag, Norstedts, Sveriges Lag, Studentlitteratur eller Rabe, Skattelagstiftning eller annan aktuell lagtext.

  Inkomstskatt : en läro- och handbok i skatterätt. Del 1 + 2.
  Lodin Sven-Olof, Lindencrona , Meltz , Silverberg
  senaste : Studentlitteratur : 650 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 17:e upplagan, utgiven 2019

  Dahlberg Mattias
  Internationell beskattning
  4. [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 487 s. :
  ISBN: 9789144102825
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ytterligare litteratur i form av artiklar m.m. kan tillkomma.