Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Beteendevetenskapliga grunder: Socialpsykologi BIT, 7,5 hp

Engelskt namn: Basics in the Behavioural Sciences: Social Psychology -BIT

Denna kursplan gäller: 2017-05-29 till 2021-08-22 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PS107

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2014-05-05

Reviderad av: Prefekten, 2017-01-02

Innehåll

Kursen inleds med att förmedla grundläggande kunskaper i psykologi. Kursens huvudfokus är att introducera teorier och begrepp som syftar till att upptäcka och förstå processer som grundas i att människan är en social varelse i ständigt samspel med andra. Dessa teorier tillämpas för att förstå exempelvis normalitet, makt, gruppbeteenden, identitet och konformitet i livets alla områden men med fokus på arbetslivet. Även mer problematiska aspekter av sociala processer studeras, såsom diskriminering, upprätthållandet av maktstrukturer, mobbing, konflikter och fördomar. Genomgående för kursen är en integrering av kritiska förhållningssätt och fokus på vetenskaplig metod.
 

Förväntade studieresultat

Studenten skall efter avslutad kurs:
Visa kunskap i:
  • grundläggande centrala psykologiska begrepp och teorier
  • centrala begrepp och teorier inom grupp- och socialpsykologi

Ha färdigheter i att:
  • tillämpa centrala begrepp inom grupp- och socialpsykologi för att förstå och/eller förklara fenomen och processer i en arbetslivskontext
  • tillämpa social- och gruppsykologiska teorier vid analys av diskriminering, mobbing och andra maktprocesser samt presentera för- och nackdelar med möjliga åtgärdsförslag
  • analysera egna erfarenheter från processer i grupper med utgångspunkt i inom grupp- och socialpsykologiska teorier

 

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5). Studenten skall även ha påbörjat studier på termin 1, Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer, 180 hp.
 

Undervisningens upplägg

Kursen bygger på aktiv studentmedverkan, där studentens egen aktivitet och arbete, individuellt och i grupp, är avgörande. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, grupp- och individuella uppgifter. Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen kan ges på svenska och/eller engelska.

Examination

Kursen examineras muntligen i grupp och individuellt skriftligen. Uppgifter vilka löses i grupp examineras i första hand muntligen i grupp. Kompletteringar, gruppvis eller individuellt beroende på vad som underkänts, görs skriftligen inom tre veckor efter ordinarie examinerande tillfälle. Samma gäller för studenter som inte närvarit vid den muntliga examinationen. På examinerande gruppuppgifter kan betygen Godkänd eller Underkänd erhållas. Den individuella examinationen i form av salstentamen kan ges betyget Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan komma att examineras. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator.

Betyg för kursen sätts när det skriftliga provet och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att betyget Väl Godkänd ska kunna sättas på kursen måste studenten erhållit detta betyg på salstentamen. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets ”Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå”. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator ut­sedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare kursen Beteendevetenskapliga grunder: Socialpsykologi, 7.5 hp (2ÖÄ009) och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 43

Schéle Ingrid
Introduction to Psychology - a biological and cultural perspective on individuals
Noba, e-bok, 159 s : 2015 :
http://noba.to/qtm9g87h

Introducing social- and group psychology
Schéle Ingrid, Kaiser Niclas
Noba : 2015 :
http://noba.to/u59bx432
Obligatorisk

Teamet : utveckling, effektivitet och förändring i grupper
Sjøvold Endre, Andersson Sten
1. uppl. : Malmö : Liber : 2008 : 284 s. :
http://www.liber.se/productimage/large/4708737o.jpg
ISBN: 978-91-47-08737-2
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet.