Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Beteendeinriktad intervention inom tandvården, 8 hp

Engelskt namn: Behaviour Oriented Intervention in Dentistry

Denna kursplan gäller: 2017-09-11 och tillsvidare

Kurskod: 3OT155

Högskolepoäng: 8

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Tandläkarutbildningen

Beslutad av: Programrådet för odontologiska program, 2014-02-19

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2017-02-16

Innehåll

Valbar kurs inom tandläkarprogrammet. Antalet platser för fristående kurs kan bli begränsat då programstudenterna har platsgaranti.
Innehåll
 • Beteendeinriktad intervention inom tandvården. Vid hälsopromotion, sjukdomsprevention och behandling
 • Tillämpbara beteendemedicinska modeller i tandvården
 • Käk-, mun och tandsjukdomars relation till livsstil och hälsa
 • Tandvårdsrädsla hos barn och vuxna
 • Rökavvänjning
 • Beteendeinriktad behandling vid långvariga smärttillstånd
 • Kostrådgivning
 • Tillämpningsövningar av det motiverande samtalet.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska
 • kunna redogöra för hur beteendeinriktad intervention kan tillämpas för hälsopromotion, sjukdomsprevention och behandling inom tandvården.
 • kunna redogöra för hur livsstil kan påverka oral hälsa, samt ge exempel på livsstilsrelaterade sjukdomar.
 • ha kännedom om olika beteendemedicinska modeller.
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska
 • visa förmåga att kunna tillämpa motiverande samtal i kliniska situationer.
 • att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt på vetenskaplig grund diskutera och reflektera över vetenskapliga studier inom området.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
 • visa att han/hon har utvecklat en professionalitet i sin kommunikation med patienter och på ett adekvat sätt kan kommunicera med specialister och samverka med andra medarbetare.

Behörighetskrav

Den studerande ska inom tandläkarprogrammet ha genomgått samtliga kurser till och med termin 9 eller ha motsvarande kunskaper. För övriga sökande till kursen krävs tandläkar- eller kandidatexamen i oralhälsa samt Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av litteraturstudier, föreläsningar, seminarier och praktiska tillämpningsövningar. I schemat anges vilka moment som är examinerande och därmed obligatoriska. Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas kursansvarig som beslutar om hur momentet ska genomföras.

Examination

Den studerandes kunskap bedöms genom skriftliga och muntliga redovisningsuppgifter samt tillämpningsövningar. Detta sker i seminarier och föreläsningar vilka därmed är examinerande och obligatoriska.

Den studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom tre månader. Infaller provtillfället i nära anslutning till terminsslut ska prov anordnas senast två veckor efter ny terminsstart. Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.
Den studerande som blivit underkänd i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov två gånger. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som genomfört sammanlagt fem prov men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.