Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Beteendevetenskapliga grunder: digital sociologi, 7,5 hp

Engelskt namn: Basics in the Behavioural Sciences: Digital Sociology

Denna kursplan gäller: 2021-10-18 och tillsvidare

Kurskod: 2SO099

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2021-09-29

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande sociologi med inriktning mot digital sociologi. Under kursens gång behandlas en uppsättning tematiska områden som relaterar till makt, demokrati, övervakning, arbete och deltagande, samtliga kopplade till samhällets digitalisering. Kursen har ett särskilt fokus på digital kommunikation och interaktion, och behandlar samspelet mellan internet, sociala medier och samhälle. Undervisningen anlägger ett sociologiskt och beteendevetenskapligt perspektiv på frågor om digital teknik och samhällsförändring, och digitala mediers och teknologiers samhälleliga och kulturella roll och effekter.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
  • redogöra för centrala teoretiska begrepp inom digital sociologi.
  • uppvisa grundläggande kunskaper om forskningstillämpningar inom digital sociologi.
  • uppvisa grundläggande kunskaper om hur internet och sociala medier har analyserats inom sociologin, samt självständigt kunna redogöra för centrala begreppsliga diskussioner inom området.
  • visa grundläggande kunskaper om, och självständigt kunna redogöra för, forskning om frågor kopplade till förhållandet mellan teknik och samhällsförändring, makt, demokrati, övervakning, arbete och deltagande.
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
  • kunna förbereda, leda och föra muntliga och skriftliga diskussioner i relation till frågor inom digital sociologi.
  • ha förmågan att självständigt reflektera, grundat i befintlig forskning och teoribildning, om frågor om digitalisering, teknik, sociala relationer och samhällsförändring.
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
  • visa grundläggande färdighet när det gäller att genomföra självständiga och teoretiskt grundade analyser av frågor om digitalisering, teknik, sociala relationer och samhällsförändring.
  • kunna inta ett kritiskt granskande förhållningssätt, diskutera och göra ställningstaganden i relation till frågor inom digital sociologi.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Närvaro vid seminarier kan vara obligatorisk. Delar av denna kurs kan ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom två individuellt författade skriftliga hemtentamen, samt aktivt deltagande i seminarier. 

För betyget godkänd (G) eller väl godkänd (VG) på kursen krävs minst godkänt betyg på samtliga examinationer. Student som erhållit underkänt betyg vid ett provtillfälle har rätt till omprov. Student som erhållit godkänt eller väl godkänt betyg har ej rätt till omprov.  
 
För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Därefter anordnas omprovstillfälle nästa gång kursen ges. Det antal tillfällen som en student får genomgå prov för att få godkänt resultat på kurs eller del av kurs är minst fem. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos studierektor få byta examinator. 
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 42

Fuchs Christian
Social media : a critical introduction
2nd edition. : Los Angeles : SAGE : 2017. : vii, 386 pages :
ISBN: 9781473966833
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lindgren Simon
Digital media and society : theories, topics and tools
1st edition. : Thousand Oaks, CA : SAGE Publications : 2017. : 320 pages :
ISBN: 978-1-4739-2501-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Marres Noortje
Digital sociology : the reinvention of social research
Cambridge : Polity : 2017 : 232 pages :
ISBN: 9780745684789
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album