Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Beteendevetenskapliga grunder: Sociologi, 7,5 hp

Engelskt namn: Basics in the Behavioural Sciences: Sociology

Denna kursplan gäller: 2020-12-14 och tillsvidare

Kurskod: 2SO088

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-12-14

Innehåll

Kursen ger en introduktion till sociologi som vetenskapsfält med fördjupning i arbetssociologi. I första delen av kursen läggs grunderna för en förståelse av samhället ur en sociologisk synvinkel. Växelverkan mellan samhälls- och individnivå belyses, och sociologiska nyckelbegrepp introduceras och kopplas till samhälleliga fenomen och skeenden som social stratifiering, organisationer och arbetsliv. Under andra delen av kursen fokuseras på arbetssociologiska analyser och perspektiv.

Förväntade studieresultat

För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
  • visa kunskap om grunderna i sociologi som vetenskapligt fält
  • visa kunskap om grundläggande sociologiska perspektiv
  • redogöra för innehåll och utgångspunkter utifrån ett arbetssociologiskt perspektiv
För godkänt moment ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
  • analysera arbetssociologiska perspektiv
  • genomföra muntliga presentationer
  • producera text i vetenskaplig form.
För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
  • förstå och problematisera samhällsfenomen med hjälp av sociologisk teori
  • förstå och problematisera arbetssociologi i relation till övergripande samhällsförändringar

Behörighetskrav

MaB och ShA (Områdesbehörighet 5), alternativt Ma 2a/2b/2c, Sh 1b/1a1+1a2 (Områdesbehörighet 5/A5).

Undervisningens upplägg

Kursen har två delar. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Delar av undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta innebär specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Undervisningen i vissa kursdelar kan ges på engelska.

Examination

Studenten examineras både skriftligt och muntligt löpande under kursen. Kursens examination sker i två steg. Den ena examinationen utgörs av en individuell salstentamen medan den andra examinationen utgörs av dels en muntlig presentation dels en skriftlig inlämningsuppgift. För godkänd på kursen krävs att alla inslag är godkända och för väl godkänd krävs väl godkänd på inlämningsuppgiften eller väl godkänd på salstentamen.

Student som erhållit underkänt betyg vid ett provtillfälle har rätt till omprov. Student som erhållit godkänt eller väl godkänt betyg har ej rätt till omprov. 

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Därefter anordnas omprovstillfälle nästa gång kursen ges. Det antal tillfällen som en student får genomgå prov för att få godkänt resultat på kurs eller del av kurs är minst fem. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos studierektor få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 51

Sociologins teoretiker
Lögdlund Ulrik, Gottzén Lucas
Malmö : Gleerups : 2014 : 269 s. :
ISBN: 9789140678638
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Sandberg Åke
Arbete & välfärd : ledning, personal och organisationsmodeller i Sverige
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 547 sidor :
ISBN: 9789144116310
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar kan tillkomma.