Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Bild 2b, distans, 15 hp

Engelskt namn: Visual Art 2b, distance education

Denna kursplan gäller: 2021-06-28 och tillsvidare

Kurskod: 6ES091

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2018-08-31

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2021-07-01

Innehåll

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i området bild, med ett särskilt fokus på bildkommunikation och ämnesdidaktik inklusive metodik samt hantverksmässiga tekniker för två- och tredimensionell gestaltning. I laborativt arbete utvecklar studenten sin förmåga att framställa bilder med trycktekniker och olika material och tekniker inom formområdet. I ett ämnesdidaktiskt moment får studenten framställa ett eget läromedel samt pröva och utvärdera lektionsförslag.

Moment 1: Grafiska uttryck (Graphic art), 5 hp
Momentet erbjuder möjlighet till fördjupning inom tvådimensionell bildframställning, med särskilt fokus på konstnärliga hantverkstekniker för grafiska uttryck, såväl digitala som analoga. Dessa diskuteras i relation till bildundervisning, ur både ett historiskt och samtida perspektiv. Momentet innehåller även presentation och montering av bilder.
 
Moment 2: Form (Form), 5 hp
Momentet erbjuder möjlighet till fördjupning inom tredimensionell gestaltning, med ett bilddidaktiskt fokus. Studenten tränas i analys av olika aspekter av tredimensionell form, samt utvecklar färdigheter att montera och presentera tredimensionella verk.
 
Moment 3: Bilddidaktik inklusive metodik (Art pedagogy), 5 hp
Med utgångspunkt i ämnets styrdokument och ämnesdidaktisk litteratur ska studenten reflektera över hur lärandesituationer kan iscensättas. Momentet innefattar planering av undervisning, övningsundervisning samt framställning av läromedel.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs uppvisar studenten:
 
Moment 1: Grafiska uttryck (Graphic art), 5 hp
Kunskap och förståelse
 • kunskap om hantverksmässiga tekniker och ämnesspecifika begrepp för grafiska uttryck
Färdighet och förmåga
 • förmåga att framställa tvådimensionella bilder av grafisk karaktär med olika tekniker och material
 • färdigheter att montera och presentera bilder 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ett reflekterande förhållningssätt till olika grafiska teknikers möjligheter och begränsningar i ett bilddidaktiskt sammanhang

Moment 2: Form (Form 5 hp), 5 hp
Kunskap och förståelse
 • kunskap om hantverksmässiga tekniker och ämnesspecifika begrepp för arbete med tredimensionell form 
Färdighet och förmåga
 • förmåga att gestalta tredimensionellt med olika tekniker och material
 • färdigheter att montera och presentera tredimensionella verk 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ett reflekterande förhållningssätt till tredimensionell gestaltning i ett bilddidaktiskt sammanhang 

Moment 3: Bilddidaktik inklusive metodik (Art pedagogy), 5 hp
Kunskap och förståelse
 • kunskap om ämnesdidaktisk teori och metod 
Färdighet och förmåga
 • färdighet i att planera och genomföra undervisning i bild samt framställa eget undervisningsmaterial 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ett reflekterande och problematiserande förhållningssätt till bildundervis

Behörighetskrav

Bild 2a med godkänt resultat på minst 10 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Kursen omfattar ämnesstudier i form av laborativt gestaltande och problemorienterat arbete inom det konstnärliga, hantverksmässiga och bilddidaktiska området. Undervisning bedrivs i form av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och workshops. Kursarbetet genomförs i grupp och individuellt.

Examination

Kursen betygsätts med något av betygen väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). För betyget G krävs att samtliga prov/moment bedömts med minst resultatet G. För betyget VG krävs resultatet VG på två av kursens tre moment.
Samtliga moment examineras genom gestaltande arbete, muntlig redovisning, seminarier samt skriftlig inlämningsuppgift.
 
Utöver förväntade studieresultat läggs i bedömningen för betyget VG särskild vikt vid studentens förmåga att arbeta självständigt och utforskande där studenten formulerar och finner egna lösningar på problem. Därtill bedöms studentens redovisade förmåga till fördjupad analys med ett reflekterande och distanserat förhållningssätt.
 
Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt begära en ny examniator. Begäran om ny examinator ställs till utbildningsledaren vid humanistisk fakultet

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.