Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Bild 2b, distans, 15 hp

Engelskt namn: Visual Art 2b, distance education

Denna kursplan gäller: 2018-07-16 och tillsvidare

Kurskod: 6ES091

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2018-08-31

Innehåll

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i området bild, med ett särskilt fokus på bildkommunikation och ämnesdidaktik inklusive metodik samt hantverksmässiga tekniker för två- och tredimensionell gestaltning. I laborativt arbete utvecklar studenten sin förmåga att framställa bilder med trycktekniker och olika material och tekniker inom formområdet. I ett ämnesdidaktiskt moment får studenten framställa ett eget läromedel samt pröva och utvärdera lektionsförslag.

Moment 1: Grafiska uttryck (Graphic art), 5 hp
Momentet erbjuder möjlighet till fördjupning inom tvådimensionell bildframställning, med särskilt fokus på konstnärliga hantverkstekniker för grafiska uttryck, såväl digitala som analoga. Dessa diskuteras i relation till bildundervisning, ur både ett historiskt och samtida perspektiv. Momentet innehåller även presentation och montering av bilder.
 
Moment 2: Form (Form), 5 hp
Momentet erbjuder möjlighet till fördjupning inom tredimensionell gestaltning, med ett bilddidaktiskt fokus. Studenten tränas i analys av olika aspekter av tredimensionell form, samt utvecklar färdigheter att montera och presentera tredimensionella verk.
 
Moment 3: Bilddidaktik inklusive metodik (Art pedagogy), 5 hp
Med utgångspunkt i ämnets styrdokument och ämnesdidaktisk litteratur ska studenten reflektera över hur lärandesituationer kan iscensättas. Momentet innefattar planering av undervisning, övningsundervisning samt framställning av läromedel.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs uppvisar studenten:
 
Moment 1: Grafiska uttryck (Graphic art), 5 hp
Kunskap och förståelse
 • kunskap om hantverksmässiga tekniker och ämnesspecifika begrepp för grafiska uttryck
Färdighet och förmåga
 • förmåga att framställa tvådimensionella bilder av grafisk karaktär med olika tekniker och material
 • färdigheter att montera och presentera bilder 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ett reflekterande förhållningssätt till olika grafiska teknikers möjligheter och begränsningar i ett bilddidaktiskt sammanhang

Moment 2: Form (Form 5 hp), 5 hp
Kunskap och förståelse
 • kunskap om hantverksmässiga tekniker och ämnesspecifika begrepp för arbete med tredimensionell form 
Färdighet och förmåga
 • förmåga att gestalta tredimensionellt med olika tekniker och material
 • färdigheter att montera och presentera tredimensionella verk 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ett reflekterande förhållningssätt till tredimensionell gestaltning i ett bilddidaktiskt sammanhang 

Moment 3: Bilddidaktik inklusive metodik (Art pedagogy), 5 hp
Kunskap och förståelse
 • kunskap om ämnesdidaktisk teori och metod 
Färdighet och förmåga
 • färdighet i att planera och genomföra undervisning i bild samt framställa eget undervisningsmaterial 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ett reflekterande och problematiserande förhållningssätt till bildundervis

Behörighetskrav

Bild 2a med godkänt resultat på minst 10 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Kursen omfattar ämnesstudier i form av laborativt gestaltande och problemorienterat arbete inom det konstnärliga, hantverksmässiga och bilddidaktiska området. Undervisning bedrivs i form av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och workshops. Kursarbetet genomförs i grupp och individuellt.

Examination

Kursen betygsätts med något av betygen väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). För betyget godkänt (G) krävs att samtliga prov/moment bedömts med minst resultatet godkänt (G). För betyget väl godkänt (VG) krävs resultatet väl godkänt (VG) på två av kursens tre moment.
Samtliga moment examineras genom gestaltande arbete, muntlig redovisning, seminarier samt hemtentamen.
 
Utöver förväntade studieresultat läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid studentens förmåga att arbeta självständigt och utforskande där studenten formulerar och finner egna lösningar på problem. Därtill bedöms studentens redovisade förmåga till fördjupad analys med ett reflekterande och distanserat förhållningssätt. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs Väl godkänd på två av kursens tre moment.
 
Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos prefekten vid Institutionen för estetiska ämnen begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tilllgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 68 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

 • Giltig från: 2018 vecka 42

  Moment 1

  Gudmundson Anders
  Handledning i grafik
  Grafiska sällskapet : 2007 :
  Grafiska sällskapet
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valda sidor, meddelas senare

  Ahnlund Gunnila
  Form och komposition
  2. uppl. : Stockholm : LT : 1977 : 98, [1] s. :
  ISBN: 91-36-00985-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Moment 2

  Vihma Susann
  Designhistoria : en introduktion
  Stockholm : Raster : 2003 :
  ISBN: 91-87215-48-9 (korr.) z 91-87215-489
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Robach Cilla
  Konceptdesign
  Stockholm : Nationalmuseum : 2005 : 157 s. :
  ISBN: 91-7100-726-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Valda sidor, meddelas senare

  Burholm Annika
  I modellens öga : en bok om att teckna, måla, skriva - och stå modell
  Umeå : Mandatus bokproduktion : 2011 : 99 s. :
  ISBN: 978-91-85177-21-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Moment 3

  Pedagogisk bedömning : att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap
  Lindström Lars, Lindberg Viveca, Pettersson Astrid
  3. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 270 s. :
  ISBN: 9789147114580
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: OBS! Utgåvan ska vara från 2014! Läsanvisning: s. 43-58, s. 155-188 (kapitel av Carlgren resp. Lindström)

  Åsén Gunnar
  Bildundervisning och lärande genom bilder
  Första upplagan : 2017 : 200 sidor :
  ISBN: 9789147122271
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Valda sidor, meddelas senare

  Skåreus(red) Eva
  Estetiska ämnen och genus
  Gleerups Utbildning AB : 2018 :
  ISBN: 978-91-40-69503-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: s. 9-22, s. 105-126

  Referenslitteratur

  Brunnström Lasse
  Svensk designhistoria
  Stockholm : Raster : 2010 : 436 s. :
  ISBN: 9789187215896
  Se bibliotekets söktjänst

  Lhotka Bonny Pierce.
  Hacking the digital print : alternative image capture and printmaking processes, with a special section on 3D printing
  [San Francisco, CA] : New Riders : [2015] : xv, 298 pages :
  ISBN: 978-0-13-403649-6
  Se bibliotekets söktjänst

  Castenfors Mårten
  Sveriges konst 1900-talet. : D. 3 1970-2000
  Stockholm : Sveriges allmänna konstfören. : [2001] : 215 s. :
  ISBN: 91-973494-3-7
  Se bibliotekets söktjänst

 • Giltig från: 2018 vecka 41

  Moment 1

  Gudmundson Anders
  Handledning i grafik
  Grafiska sällskapet : 2007 :
  Grafiska sällskapet
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valda sidor, meddelas senare

  Lhotka Bonny Pierce.
  Hacking the digital print : alternative image capture and printmaking processes, with a special section on 3D printing
  [San Francisco, CA] : New Riders : [2015] : xv, 298 pages :
  ISBN: 978-0-13-403649-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Valda sidor, meddelas senare

  Ahnlund Gunnila
  Form och komposition
  2. uppl. : Stockholm : LT : 1977 : 98, [1] s. :
  ISBN: 91-36-00985-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Moment 2

  Castenfors Mårten
  Sveriges konst 1900-talet. : D. 3 1970-2000
  Stockholm : Sveriges allmänna konstfören. : [2001] : 215 s. :
  ISBN: 91-973494-3-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Valda sidor, meddelas senare

  Robach Cilla
  Konceptdesign
  Stockholm : Nationalmuseum : 2005 : 157 s. :
  ISBN: 91-7100-726-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Valda sidor, meddelas senare

  Burholm Annika
  I modellens öga : en bok om att teckna, måla, skriva - och stå modell
  Umeå : Mandatus bokproduktion : 2011 : 99 s. :
  ISBN: 978-91-85177-21-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Moment 3

  Pedagogisk bedömning : att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap
  Lindström Lars, Lindberg Viveca, Pettersson Astrid
  3. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 270 s. :
  ISBN: 9789147114580
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: OBS! Utgåvan ska vara från 2014! Läsanvisning: s. 43-58, s. 155-188 (kapitel av Carlgren resp. Lindström)

  Åsén Gunnar
  Bildundervisning och lärande genom bilder
  Första upplagan : 2017 : 200 sidor :
  ISBN: 9789147122271
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Valda sidor, meddelas senare

  Skåreus(red) Eva
  Estetiska ämnen och genus
  Gleerups Utbildning AB : 2018 :
  ISBN: 978-91-40-69503-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: s. 9-22, s. 105-126

  Referenslitteratur

  Brunnström Lasse
  Svensk designhistoria
  Stockholm : Raster : 2010 : 436 s. :
  ISBN: 9789187215896
  Se bibliotekets söktjänst