Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Bild 3, 30 hp

Engelskt namn: Visual art 3

Denna kursplan gäller: 2013-01-14 och tillsvidare

Kurskod: 6ES034

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2011-04-21

Innehåll

Moment 1, Skapande bild, Creative art 15 hp Momentet ger möjlighet till progression och fördjupning inom olika ämnesspecifika områden. I kursavsnittet grafik studeras olika grafiska trycktekniker, exempelvis fotoscreen. Genom digital bildbehandling behandlas animering och 3-d grafik. Laborativt arbete sker inom området grafisk form. Inom ramen för konstnärlig bild 3, finns möjlighet att utveckla det egna gestaltandet inom två- och tredimensionell bild, genom studier inom skulpturområdet. Ämneskunskap Teori och gestaltning inom: konstnärlig bild 3 omfattande: grafisk form2 digital bild 2 tredimensionell bild – skulptur digital bildbehandling, 3-d grafik, animering Moment 2, Skapande bild, fördjupning Momentet omfattar studier inom konstteori och vetenskap kring kreativa processer och deras betydelser och förutsättningar. Utifrån ett valt perspektiv, görs fördjupande studier av den egna kreativa arbetsprocessen. Här ges möjlighet till att pröva konstnärliga och hantverksmässiga arbetsformer i en gestaltande del. Kursen avslutas med en skriftlig reflexion över den egna kreativa processen och slutligen en presentation i form av en utställning av gestaltande arbeten. Inom det ämnesdidaktiska området studeras individens kunskapsutveckling samt observation, dokumentation, analys och bedömning. Ämneskunskap Gestaltande vetenskaplig metod Kreativitet och konstteori Individuell fördjupning inom valbart område Utställningsmetodik Ämnesdidaktik 4; bilddidaktik med koppling till eget valbart område

Förväntade studieresultat

Moment 1, Skapande bild, Creative art 15 hp För godkänt moment ska den studerande Kunskap och förståelse - kunna utifrån egna erfarenheter och kunskaper inom området bild, ta egna initiativ i bildprocessen och finna nya lösningar på ett problem - kunna dra nytta av förebilder i sitt eget gestaltande - vara väl förtrogen med begreppen kreativa processer och gestaltande arbetsformer Färdighet och förmåga - kunna genom ett laborativt förhållningssätt, t.ex. i en serie utkast, skisser eller försök genomföra ett eget arbete. - kunna gestalta i de tekniker och genrer som kursen erbjuder - kunna gestalta utifrån elementära principer och kan utifrån den egna intentionen använda dem för att åstadkomma önskat resultat och helhetsverkan Värderingsförmåga och förhållningssätt - kunna analysera och värdera egna och andras processer och produkter utifrån givna kriterier Moment 2, Skapande bild, fördjupning För godkänt moment Kunskap och förståelse - kunna utifrån egna erfarenheter och kunskaper inom området bild, ta egna initiativ i bildprocessen och finna nya lösningar på ett problem - kunna dra nytta av förebilder i sitt eget gestaltande - vara väl förtrogen med begreppen kreativa processer och gestaltande arbetsformer Färdighet och förmåga - kunna genomföra ett självständigt gestaltande arbete, reflektera över arbetets genomförande samt dokumentera processen i analog såväl som digital form. - ha utvecklat kunskaper och färdigheter inom utställningsmetodik, och behärskar metoder i att göra kvalitativa presentationer i gestaltande form Värderingsförmåga och förhållningssätt - ha didaktisk medvetenhet och kunna hantera metoder för bedömning och kunskapsutveckling inom specifikt valbart område

Behörighetskrav

Bild 2b, 15 hp

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, laborationer och grupparbete. Kursen omfattar ämnesstudier i form av laborativt gestaltande arbete inom det konstnärliga och hantverksmässiga området, under handledning. Kursarbetet genomförs både i grupp och individuellt, i såväl lärarledda som självständiga former. IKT förekommer kontinuerligt som kommunikationsverktyg.

Examination

Examination sker genom skriftliga och muntliga redovisningar samt visuellt genom uppvisade färdigheter och förmågor. För betyget Väl godkänd läggs vikt vid att den studerande visar på en högre grad av praktisk, teoretisk, estetisk och didaktisk medvetenhet genom att problematisera, analysera och reflektera kring sambandet mellan kursens olika delar genom väl underbyggda resonemang. Ökad vikt läggs också vid initiativtagande, ansvarstagande, självständigt tänkande samt kritisk granskning. Studerande som underkänts har rätt till förnyad examination. Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom ska minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Den studerande har rättighet att examineras två år efter förstagångsregistrering på kursen. Studerande som underkänts två gånger på samma kurs har rätt att hos Fakultetsnämnden för lärarutbildning begära att annan lärare utses som examinator. Tillgodoräknande Tillgodoräknande av del av kurs beslutas av betygsättande lärare. Tillgodoräknande av hel kurs beslutas av kanslichefen för Umeå School of Education (USE). Blankett för tillgodoräknande www.umu.se/bla

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.