Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Biokemi, 15 hp

Engelskt namn: Biochemistry

Denna kursplan gäller: 2016-09-12 och tillsvidare

Kurskod: 5KE020

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kemi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2008-03-10

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-09-14

Innehåll

I alla celler pågår ständigt ett stort antal olika processer, som t ex omvandling av den föda vi äter till kemisk användbar energi. För att förstå dessa processer krävs grundläggande kunskap inte bara om hur en cell är uppbyggd utan även av de biomolekyler som deltar i processerna. Kursen innehåller en genomgång av cellens uppbyggnad liksom av proteiners, nukleinsyrors, kolhydraters och membraners struktur och funktion. Därefter behandlas flödet av metaboliter i de centrala metaboliska processerna, som t ex energiomsättningen via glykolys, citronsyracykel och oxidativ fosforylering. Kursen omfattar även molekylära mekanismer för överföring av den genetiska informationen i cellen.

Den laborativa delen av kursen belyser de centrala delarna av teorin och innefattar grundläggande biokemiska metoder. Laborationsavsnittet innehåller rening av protein och nukleinsyra, karakterisering och analys av protein, studier av kolhydratmetabolism och energiomsättning i ett cellulärt system och kloning och expression av genetisk information.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 • beskriva olika typer av cellers morfologi samt organellers och cellkomponenternas funktion ur ett biokemiskt perspektiv
 • redogöra för den molekylära och kemiska miljön i cellen
 • beskriva struktur och egenskaper hos enkla biomolekyler, som kvävebaser, aminosyror, lipider, fettsyror och kolhydrater
 • redogöra för struktur och funktion hos biomolekyler, som proteiner, nukelinsyror och biologiska membraner liksom diskutera samband mellan molekylers struktur och deras biologiska funktion
 • förklara enzymers funktion och reglering av deras aktivitet
 • redogöra för metoder för separation och analys av proteiner
 • beskriva energiomsättning under anaeroba och aeroba förhållanden, främst genom anabol och katabol metabolism av kolhydrater och fett och dess koppling till energiproduktion och konsumtion.
 • beskriva delar av aminosyra- och nukleotidmetabolismen
 • redogöra för informationsöverföringens tre processer; replikation av DNA, transkription (syntes av RNA) och translation (syntes av protein)
 • förstå vad post-translationell modifiering och tranport (?protein targetting?) av proteiner innebär
 • hantera den vanliga laboratorieutrustning som finns på ett biokemisk laboratorium, som t ex pipetter, centrifuger, spektrofotometrar, pH-metrar, vågar.
 • genomföra separation av proteiner liksom utföra enklare proteinanalyser
 • sammanställa och utvärdera erhållna experimentella resultat
 • redovisa erhållna resultat både skriftligt och muntligtt

Behörighetskrav

Univ: För tillträde till kursen krävs Kemins grunder (15 hp, 5KE016 eller 5KE080) eller motsvarande kunskaper.
Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner, gruppövningar, demonstrationer och laborationer. Laborationerna med tillhörande gruppövningar är obligatoriska.

Examination

Examinationen sker dels genom en skriftlig tentamen (på teoridelen), dels genom muntlig och/eller skriftlig redovisning av laborationsmoment. På en skriftlig tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På laborationsmomentet ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Den som godkänts vid ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till styrelsen för Kemiska institutionen.
TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och
tillgodoräknandeordning).

Övriga föreskrifter

Examination baserad på denna kursplan garanteras två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.