"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Biomedicinska sensorer och analys, 7,5 hp

Engelskt namn: Biomedical Sensors and Analyses

Denna kursplan gäller: 2023-08-28 till 2024-08-25 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3RA044

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras
Medicinsk teknik: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Radiofysik

Beslutad av: Utbildningsstrategiska nämnden, 2022-11-07

Innehåll

Kursen handlar om hur fysiologiska signaler mäts och analyseras inom sjukvård och medicinsk forskning, specifikt behandlas följande områden:

 • Signalteori
 • Tryckmätning
 • Flödesmätning
 • Rörelse och kraftmätningar
 • Temperatur och värmeflödesmätningar
 • Bioelektriska och biomagnetiska mättekniker
 • Kemiska mättekniker

 

Förväntade studieresultat

Studenten ska kunna

Kunskap och förståelse

 • Ingående redogöra för de grundläggande principerna för olika typer av biomedicinska sensorer.
 • Ingående redogöra för principerna för hur signaler registreras, förstärks och analyseras inom biomedicinska tillämpningar.
 • Ingående redogöra för hur biomedicinska sensorer kan tillämpas i kliniska och forskningssammanhang.
 • Ha ingående kunskap om mättillämpningar inriktade mot hjärnan.

Färdighet och förmåga

 • Visa förmåga att muntligt och skriftligt kritiskt redogöra för hur sensorer används inom sjukvården.
 • Självständigt kunna analysera ett mätsystem med avseende på mätosäkerhet.
 • Visa förmåga att självständigt värdera och kritiskt jämföra olika sensorer för mätning av t.ex. tryck, flöde, temperatur eller bioelektricitet i ett fysiologiskt sammanhang.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Kritiskt reflektera över sensorers och mätsystems roll i sjukvård och medicinsk forskning.
 • Kritiskt reflektera över risk och nytta vid användning av sensorer i sjukvården.

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp inklusive kurserna Linjär algebra (7,5 hp), Flervariabelanalys (7,5 hp), Elektromagnetismens grunder (6 hp), Vågfysik och optik (6 hp), Termodynamik (6 hp), Fysikalisk mätteknik (7,5 hp) eller motsvarande. Engelska A/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är campusbaserad och bedrivs i form av föreläsningar och seminarier samt handledda laborationer och demonstrationer. Deltagande i demonstrationer och laborationer är obligatoriskt. Undervisningen kan ske på engelska.

Examination

Modul 1: Teoridel 4,5 hp
Modulen examineras med skriftlig tentamen. Quiz ges vid seminarierna vilket kan ge bonuspoäng till tentamen. Betyget på modulen bedöms med Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).
 
Modul 2: Laborationsdel 3 hp.
Modulen examineras med skriftliga laborationsrapporter och muntlig presentation av laborationerna. Betyget på modulen bedöms med Underkänd (U) eller Godkänd (G).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moduler är godkända. Betyget baseras på det betyg som erhölls på modul 1 och sätts först när alla obligatoriska moduler är godkända.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination, och som har erhållit ett beslut om rätt till stöd från samordnare för studenter med funktionsnedsättning vid Studentcentrum, ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.