Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Biomedicinska sensorer och analys, 7,5 hp

Engelskt namn: Biomedical Sensors and Analyses

Denna kursplan gäller: 2016-08-22 och tillsvidare

Kurskod: 5RA020

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2009-05-05

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-05-03

Innehåll

Kursen handlar om hur fysiologiska signaler mäts och analyseras inom sjukvård och medicinsk forskning, specifikt behandlas följande områden:
  • Signalteori
  • Tryckmätning
  • Flödesmätning
  • Rörelse och kraftmätningar
  • Temperatur och värmeflödesmätningar
  • Bioelektriska och biomagnetiska mättekniker
  • Kemiska mättekniker
 
 
Kursen omfattar två moment
1. Teoridel 4,5 hp
2. Laborationsdel 3 hp

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Karaktärisera och kritiskt jämföra de grundläggande principerna för olika typer av biomedicinska sensorer
Ingående analysera principerna för hur signaler registreras, förstärks och analyseras
Självständigt diskutera tillämpningar av biomedicinska sensorer i kliniska och forskningssammanhang
Ha ingående kunskap om mättillämpningar inriktade mot hjärnan   

Färdighet och förmåga
Visa förmåga att muntligt och skriftligt kritiskt redogöra för hur sensorer används inom sjukvården.
Självständigt utvärdera ett mätsystem med avseende på osäkerhetsuppskattning
Självständigt värdera och kritiskt jämföra val av olika sensorer för mätning av t.ex. tryck, flöde, temperatur eller bioelektricitet i ett fysiologiskt sammanhang 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Kritiskt analysera och diskutera sensorers och mätsystems roll i sjukvård och medicinsk forskning

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp inklusive kurserna Linjär algebra (5MA019, 7,5 hp), Flervariabelanalys för teknologer (5MA012, 7,5 hp), Elektromagnetismens grunder (5FY016, 6 hp), Vågfysik och optik (5FY091, 6 hp), Termodynamik (5FY083, 6 hp) samt Analog kretsteknik (5EL029, 6 hp) eller motsvarande. Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar samt handledda laborationer, seminarier och demonstrationer. Deltagande i demonstrationer och laborationer är obligatoriskt.

Examination

Moment 1: Teoridel 4,5 hp
Momentet examineras med skriftlig tentamina. Betyget på momentet bedöms med Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).
 
Moment 2: Laborationsdel 3 hp.
Momentet examineras med skriftliga laborationsrapporter och muntlig presentation av laborationerna. Betyget på momentet bedöms med Underkänd (U) eller Godkänd (G).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget baseras på det betyg som erhölls på moment 1 och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ska ställas till prefekten vid institutionen för strålningsvetenskaper.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.