"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Brott och medier, 7,5 hp

Engelskt namn: Crime and Media

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 1KO040

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-03-03

Innehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i och behandlar forskning om möten mellan mediala gestaltningar av brott och kriminaltekniska och polisiära praktiker. Särdragen i historiska och samtida kriminalskildringar i journalistik, litteratur och rörlig bild behandlas, liksom forskningen om de medier och metoder som använts i kriminaltekniskt och brottspreventivt syfte. Under kursen ägnas särskilt utrymme åt den ömsesidiga påverkan mellan å ena sidan föreställda och faktiska medier för övervakning, bevisföring, spårsäkring och rekonstruktioner i en polisiär sfär, samt å andra sidan populärkulturella brottsskildringar och journalistisk

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse

  • uppvisa översiktlig kunskap om särdragen i historiska och samtida kriminalskildringar i journalistik, litteratur och rörlig bild,
  • uppvisa översiktlig kunskap om de medietekniker som använts i kriminaltekniskt och brottspreventivt syfte.

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga 

  • kunna reflektera över det mediala utbytet mellan kriminalteknik, populärkultur och journalistik.

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

  • ha förmågan att resonera om den medieteknologiska utvecklingens betydelse för bevisvärdering och sanningsanspråk inom såväl den polisiära och rättsliga som den populärkulturella och journalistiska sfären.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och gruppuppgifter. Obligatorisk närvaro gäller vid seminarier och gruppuppgifter om inte annat uttryckligen anges. Seminariedeltagande och gruppuppgifter ges betygsomdömena Godkänd och Underkänd. Den individuella skrivuppgiften ges betygsomdömena Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.

Examination

På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.
 
Examinationen sker genom aktivt deltagande i kursens obligatoriska seminarier och gruppuppgifter, samt i form av en individuell skrivuppgift.
 
Betygsskalan för seminarier och löpande uppgifter är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för individuella uppgifter är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).
För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. 
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.  
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  
 
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på den individuella skrivuppgiften. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska delmoment är godkända.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Tillgodoräknande  
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02). 
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 35

Brott och medier (7,5 hp)

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

Bruzzi Stella
Making a genre: The case of the contemporary true crime documentary
Law and Humanities, 10:2 : 2016 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 249-280. DOI: 10.1080/17521483.2016.1233741 (32 s.)

Buozis Michael
Giving voice to the accused: Serial and the critical potential of true crime
Communication and Critical/Cultural Studies, 14:3 : 2017 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 254-270 DOI: 10.1080/14791420.2017.1287410 (17 s.)

Clayton Newell Bryce
Context, visibility, and control: Police work and the contested objectivity of bystander video
New Media & Society, 21:1 : 2019 :
Obligatorisk
Läsanvisning: S. 60-76. DOI: 10.1177/1461444818786477 (17 sidor)

Handbok i rättspsykologi
Granhag Pär Anders, Strömwall Leif A., Ask Karl, Landström Sara
Andra upplagan : Stockholm : Liber : [2021] : 483 sidor :
ISBN: 9789147113064
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Pollack, Ester "Medierna och brottsjournalistiken" S. 143-157 (15 s.)

Moralpanik och lågkultur : genus- och mediehistoriska analyser 1900-2012
Gustafsson Tommy, Arnberg Klara
Stockholm : Atlas : 2013 : 231 s. :
ISBN: 9789173894449
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Gustafsson, Tommy, "Film, censur och videovåld under 1900-talet", s. 42-93. (52 s.)

Prison Tech: Imagining the Prison as Lagging Behind and as a Test Bed for Technology Advancement
Kaun Anne, Stiernstedt Fredrik
Communication, Culture and Critique, 15:1 : 2022 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 69-83. DOI:10.1093/ccc/tcab032 (15 s.)

Martin Greg
Crime, media and culture
Abingdon, Oxon : Routledge : 2019 : xvi, 291 pages :
ISBN: 1138946001
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Crime News Consumption and Fear of Violence: The Role of Traditional Media, Social Media, and Alternative Information Sources
Näsi Matti, Tanskanen Maiju, Kivivuori Janne, Haara Paula, Reunanen Esa
Crime and Delinquency, 67:4 : 2021 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 574-600. DOI:1177/0011128720922539 (27 s.)

Pâquet Lilii
Literary forensic rhetoric: Maps, emotional assent, and rhetorical space in Serial and Making a Murderer
Law and Humanities, 12:1 : 2018 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 71-92. DOI: 10.1080/17521483.2018.1457243 (22 s.)

Porter Glenn
Visual culture in forensic science
Australian Journal of Forensic Sciencesx, 39:2 : 2007 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 81-91. DOI:10.1080/00450610701650054 (11 s.)

Police Media: The Governance of Territory, Speed, and Communication
Reeves Joshua, Packer Jeremy
Communication and Critical/Cultural Studies, 10:4 : 2013 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 359-384. DOI: 10.1080/14791420.2013.835053 (26 s.)

The Routledge international handbook of forensic intelligence and criminology
Rossy Quentin, Décary-Hétu David, Delémont Olivier, Mulone Massimiliano
Abingdon : Taylor & Francis Ltd : 2017 : xxi, 274 sidor :
ISBN: 9781138688216
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Cole, Simon A. & Glenn Porter, "The CSI effect" s. 112-124. (13 s.)

Sherrill Lindsey A.
The ’Serial Effect’ and the True Crime Podcast Ecosystem
Journalism Practice : 2020 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 1-22. DOI: 10.1080/17512786.2020.1852884 (22 s.)

The Oxford handbook of law and humanities
Stern Simon, Del Mar Maksymilian, Meyler Bernadette
New York, NY : Oxford University Press : [2020] : xxviii, 892 sidor :
ISBN: 9780190695620
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Vatulescu, Cristina, "Police Records: An Intermedia Genre" s. 799-819 (21 s.)

Crowdsourced Countersurveillance: A Countersurveillant Assemblage?
Wood Mark A., Thompson Chrissy
Surveillance & Society 16:1 : 2018 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 20-38. DOI: 10.24908/ss.v16i1.6402 (19 s.)

Primary Crime Prevention Apps: A Typology and Scoping Review
Wood Mark A., Ross Stuart, Johns Diana
Trauma, Violence & Abuse : 2021 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 1-18. DOI: 10.1177/1524838020985560 (18 s.)