Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Brott och medier, 7,5 hp

Engelskt namn: Crime and Media

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 1KO040

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-03-03

Innehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i och behandlar forskning om möten mellan mediala gestaltningar av brott och kriminaltekniska och polisiära praktiker. Särdragen i historiska och samtida kriminalskildringar i journalistik, litteratur och rörlig bild behandlas, liksom forskningen om de medier och metoder som använts i kriminaltekniskt och brottspreventivt syfte. Under kursen ägnas särskilt utrymme åt den ömsesidiga påverkan mellan å ena sidan föreställda och faktiska medier för övervakning, bevisföring, spårsäkring och rekonstruktioner i en polisiär sfär, samt å andra sidan populärkulturella brottsskildringar och journalistisk

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse
  • uppvisa översiktlig kunskap om särdragen i historiska och samtida kriminalskildringar i journalistik, litteratur och rörlig bild,
  • uppvisa översiktlig kunskap om de medietekniker som använts i kriminaltekniskt och brottspreventivt syfte.
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga 
  • kunna reflektera över det mediala utbytet mellan kriminalteknik, populärkultur och journalistik.
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt
  • ha förmågan att resonera om den medieteknologiska utvecklingens betydelse för bevisvärdering och sanningsanspråk inom såväl den polisiära och rättsliga som den populärkulturella och journalistiska sfären.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och gruppuppgifter. Obligatorisk närvaro gäller vid seminarier och gruppuppgifter om inte annat uttryckligen anges. Seminariedeltagande och gruppuppgifter ges betygsomdömena Godkänd och Underkänd. Den individuella skrivuppgiften ges betygsomdömena Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.

Examination

På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.
 
Examinationen sker genom aktivt deltagande i kursens obligatoriska seminarier och gruppuppgifter, samt i form av en individuell skrivuppgift.
 
Betygsskalan för seminarier och löpande uppgifter är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för individuella uppgifter är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).
För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. 
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.  
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  
 
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på den individuella skrivuppgiften. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska delmoment är godkända.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Tillgodoräknande  
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02). 
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.