Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Cellbiologi, 15 hp

Engelskt namn: Cell Biology

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 3MB038

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicin: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Molekylärbiologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för molekylärbiologi

Beslutad av: Programrådet för Biomedicinprogrammen, 2018-11-05

Innehåll

Moment 1. Teori 8 hp
Momentet omfattar övergripande teoretisk kunskap inom de mest centrala delarna av modern molekylär cellbiologi.

Moment 2. Praktisk professionell träning (PPT) - Arbetsliv och karriär 2 hp
Momentet omfattar muntlig presentation vid redovisning av mini-case/instuderingsfrågor, träning i problemlösning och posterpresentation samt att inom området projektorganisation träning i att definiera och beskriva projekt som arbetsform. 

Moment 3. Laborationer 5 hp
Momentet är menat som en tillämpning av det teoretiska innehållet och inkluderar sammanställandet av en vetenskaplig rapport. De experimentella övningarna omfattar arbete med modellsystem och metodik för cellbiologiska studier. Ett genomgående tema vid laborationerna är att kursdeltagarna skall få träning i att självständigt planera experiment och analyser. Vidare läggs stor tonvikt på sammanställning av individuella laborationsrapporter som skall presenteras i samma format som en vetenskaplig artikel. Under laborationerna så tränas även studenterna i att föra journal över aktuella protokoll och resultat. Dessa journaler är individuella och obligatoriska, samt skall lämnas in till kursassistenterna för godkännande under den sista veckan av kursen.

Förväntade studieresultat


Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
• beskriva eukaryota cellers generella uppbyggnad och förklara hur de skiljer sig från prokaryota celler
• sammanfatta cellmembraners arkitektur och vilka parametrar som styr deras form och funktion.
• förklara generella principer för transport över cellmembraner och vilka drivkrafter som påverkar denna process.
• sammanfatta cellulära organellers arkitektur och funktion.
• förklara basala principer som styr cellulära proteiners lokalisering.
• jämföra de tre olika cytoskelettetens arkitektur och funktion.
• sammanfatta grundläggande principer för cellsignalering, reglering av cellcykel och celldöd.
• förklara cancerbegreppet och ge exempel på molekylära mekanismer bakom tumörprogression
• sammanfatta basala principer för det extracellulära matrixets uppbyggnad och funktion för olika typer av vävnad.
• visa praktisk färdighet vid planerande och utförande av några basala cellbiologiska experiment
• förklara principer för hur en vetenskaplig studie rapporteras
• visa färdigheter och förmåga att identifiera, formulera och föreslå lösningar på ett för utbildningen relevant problem som utgår ifrån arbetsmarknadens behov
• visa förmågan att definiera och beskriva projekt som arbetsform

Behörighetskrav

20 hp i kemi varav minst 5 hp i biokemi, alternativt 20 hp från en kombination av kurser i kemi och fysik och/eller matematik, varav minst 5 hp i biokemi; 20 hp i biologi, innehållande mikrobiologi, molekylärbiologi och genetik.

Undervisningens upplägg

Undervisningen innefattar föreläsningar, litteraturstudier, lärarledda gruppdiskussioner vid redovisning av mini-case/instuderingsfrågor, laborationer och sammanställningar av laborationsrapporter. I en del av PPT - Arbetsliv och karriär skall ett problem inom biomedicin/medicin belysas och rapporteras i posterform till uppdragsgivaren. Presentationer vid gruppdiskussioner kan komma att videofilmas som ett led i examinationen. Stor vikt läggs på ett studerandeaktivt arbetssätt med eget ansvarstagande och kunskapssökande. All undervisning, inklusive laborationsintroduktioner, förutom föreläsningar, är obligatorisk.

Undervisningsspråket är normalt engelska men undervisningen kan ske på svenska om det inte föreligger något behov av att den sker på engelska.

Examination

Examinationen sker genom skriftlig salstentamen på teorimomentet, genom skriftlig redovisning av laborationer och genom individuellt muntlig redovisning. Betyg som ges på teorimomentet är Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller underkänd (U). På laborationsdelen och den muntliga presentationen ges något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att erhålla betyget Godkänd på hela kursen måste alla obligatoriska moment vara godkända och poängsumman vid den skriftliga slutexaminationen vara minst 60% av maxantalet poäng. För betyget Väl Godkänd måste alla obligatoriska moment vara godkända och poängsumman vid den skriftliga slutexaminationen vara minst 80% av maxantalet poäng. Undantag från dessa gränser (60 resp. 80%) kan göras om synnerliga skäl föreligger. Vid eventuell frånvaro från eller underkänt resultat på obligatoriskt undervisningstillfälle beslutar examinator om ersättningsuppgift eller om studenten måste göra om momentet vid ett senare tillfälle. För att uppnå betyget godkänd krävs att studenten lämnar in individuella skriftliga uppgifter och att dessa är redovisade enligt föreskrivna ramar. Vidare krävs ett aktiv deltagande i redovisningar och diskussioner. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med egna inlägg, reflektioner och frågor, samt att studenten försöker svara på frågor ställda till sig eller till gruppen.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie tillfälle har rätt till förnyat prov, s.k. omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie tillfället. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Studerande som ej har blivit godkänd på kursen erbjuds att vid nästa kurstillfälle gå om den, i mån av plats, men kan även välja att enbart delta i ytterligare omprov.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till Programrådet för biomedicinprogrammen.

Övergångsbestämmelser
I det fall att en kurs har slutat ges eller att en ny kursplan har ersatt tidigare kursplan ska studenter garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i Högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.