"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Datainsamling och analys, 7,5 hp

Engelskt namn: Data Collection and Analysis

Denna kursplan gäller: 2023-08-21 och tillsvidare

Kurskod: 2PS103

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
Kognitionsvetenskap: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten vid institutionen för psykologi, 2013-03-01

Reviderad av: Prefekten, 2022-10-07

Innehåll

Kursen tillhandahåller kunskap och färdigheter för att planera, designa och genomföra vetenskapliga studier inom psykologi. Närmare bestämt tillhandahåller den teoretisk förståelse för och praktiska färdigheter i metoder för datainsamling, inkluderande observations- och intervjuteknik, konstruktion av frågeformulär, systematisk kunskapsöversikt, och meta-analys. Den ger också översikter av analysmetoder som lämpar sig för olika problemställningar, forskningsdesigner och datainsamlingsmetoder. Kursen tillhandahåller ett brett urval av exempel på aktuell psykologisk forskning som illustrerar dessa perspektiv, med avseende på design, datainsamlingsmetodik och analysmetodik. Beroende på den studerandes utbildningsprogram följs ett av två separata spår: ett kognitionsvetenskapligt eller ett hälsopsykologiskt. Kursen tillhandahåller kunskap och färdigheter för att planera, designa och genomföra vetenskapliga studier inom psykologi. Närmare bestämt tillhandahåller den teoretisk förståelse för och praktiska färdigheter i metoder för datainsamling, inkluderande observations- och intervjuteknik, konstruktion av frågeformulär, systematisk kunskapsöversikt, och meta-analys. Den ger också översikter av analysmetoder som lämpar sig för olika problemställningar, forskningsdesigner och datainsamlingsmetoder. Kursen tillhandahåller ett brett urval av exempel på aktuell psykologisk forskning som illustrerar dessa perspektiv, med avseende på design, datainsamlingsmetodik och analysmetodik. Beroende på den studerandes utbildningsprogram följs ett av två separata spår: ett kognitionsvetenskapligt eller ett hälsopsykologiskt.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande:

Kunskap och förståelse
* kunskap om ett flertal metoder för datainsamling, så som observationer, intervjuer och konstruktion av frågeformulär
* kunskap om ett flertal metoder för analys av kvalitativa och kvantitativa data

Färdighet och förmåga
* genomföra eller beskriva steg och procedurer involverade i kvalitativ och kvantitativ dataanalys
* genomföra eller beskriva steg och procedurer involverade i systematisk kunskapsöversikt och meta-analys
* Visa förmåga att på engelska kommunicera inom det vetenskapliga fält kursen berör

Värderingsförmåga och förhållningssätt
* utvärdera ens egen prestation i praktiska övningar, med god förståelse för vilka kritiska aspekter att bedöma

Behörighetskrav

Univ: 90 hp inom ett huvudområde.

Engelska A/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar med eller utan handledning.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Examinationen sker genom en individuell skriftlig hemtentamen, och individuell bedömning av genomförande av praktiska övningar samt muntlig presentation vid seminarier.

För skriftlig salstentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). På muntlig presentation vid seminarier och på praktiska övningar ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. Betyg för kursen/respektive moment sätts när alla examinerande inslag är godkända. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska studievägledare, i samråd med kursansvarig lärare och examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 34

Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference
Shadish W. R., Cook T. D., Campbell D. T.
Boston : Houghton Mifflin : cop. 2002 : xxi, 623 s. :
ISBN: 0-395-61556-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Doing interview-based qualitative research : a learner's guide
Magnusson Eva, Marecek Jeanne
Cambridge : Cambridge University Press : 2015 : 189 pages :
http://assets.cambridge.org/97811076/74707/cover/9781107674707.jpg
ISBN: 9781107062337
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet.