Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Datorspel och lärande I, 7,5 hp

Engelskt namn: Video games and learning I

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 2IT004

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, 2008-08-20

Reviderad av: Prefekten, 2020-06-11

Innehåll

Kursen ger en orientering om hur datorspel och spelifierad undervisning kan användas i lärandesituationer för ungdomar såväl som för vuxna. Kursen behandlar både det formella och informella lärandet som kan äga rum i samband med datorspelande och vid spelifierad undervisning. Kursen bearbetar vidare den spelkultur som råder i den växande generationen och hälsoaspekter när det gäller datorspelande belyses och diskuteras. Kursen behandlar också redskap för att kunna identifiera genusaspekter i datorspel.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • identifiera och beskriva formellt och informellt lärande i samband med datorspelande och spelifierad undervisning
  • redogöra för hälsoaspekter i relation till datorspelande
  • redogöra för spelkulturer
  • identifiera genussignaler i datorspel
  • identifiera lärmoment där datorspel ingår
Färdigheter och förmåga
  • tillämpa kunskaper om datorspel och lärande vid planering av ett lärmoment
  • tillämpa kunskaper om spelifierad undervisning vid planering av ett lärmoment
  • motivera genussignaler i datorspel
  • motivera lärmoment där datorspel ingår
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • analysera datorspel utifrån ett lärandeperspektiv

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker på distans med IT-stöd och bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, laborationer samt projektarbeten enskilt eller i grupp. Under kursen används en digital lärmiljö för handledning, diskussion och distribution av kursmaterial. 
Tillgång till utrustning som möjliggör deltagande i nätbaserade möten krävs.

Examination

Examination sker fortlöpande med inlämningsuppgifter i form av skriftliga, muntliga och digitala redovisningar.   

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs när samtliga inlämningsuppgifter i kursen är bedömda. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att självständigt kunna belysa olika perspektiv och erfarenheter med ett reflekterande och analytiskt förhållningssätt till ämnesområdet.

Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall kursen upphör att gälla eller om kursplanen genomgår större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från att denna kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 36

Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

Palmquist Adam
Det spelifierade klassrummet
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 248 sidor :
ISBN: 9789144119120
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Whitton Nicola
Digital games and learning [Elektronisk resurs] : research and theory
New York : Routledge : [2014] : 1 online resource (xiv, 215 pages) :
ISBN: 0203095936-
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

När datorspelandet blir problematiskt : en kunskapsöversikt om gaming disorder hos barn och unga
Rangmar Jenny, Thomée Sara
Göteborg : Länsstyrelsen Västra Götaland : 2019 : 46 sidor :
Fritt tillgänglig på Länsstyrelsen Västra götalands läns webbplats
Obligatorisk

Referenslitteratur

Farber Matthew
Gamify your classroom : a field guide to game-based learning
revised edit : New York : Peter Lang Publishing Inc : 2017 : 346 sidor :
ISBN: 9781433135026
Se bibliotekskatalogen Album

Föräldrar och e-sport : att vara förälder till en e-sportare
Englin Jesper, Tennivaara Sabina
[Sverok] : [2016?] : 44 s. :
ISBN: 9789163907012
Se bibliotekskatalogen Album

What's the problem in problem gaming? : Nordic research perspectives
Enevold Jessica, Thorhauge Anne Mette, Gregersen Andreas
Göteborg : Nordicom : [2018] : 123 sidor :
ISBN: 9789187957888
Se bibliotekskatalogen Album

Nätpublicerade resurser tillkommer enligt lärares anvisning.