Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling: globala perspektiv i utbildning, 7,5 hp

Engelskt namn: Democracy, Human Rights and Sustainability: Global Perspectives in Education

Denna kursplan gäller: 2017-11-27 till 2022-05-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6PE194

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2015-08-31

Reviderad av: Prefekten, 2017-11-20

Innehåll

De tre studieobjekten är demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Grundläggande förutsättningar för demokrati fokuseras och diskuteras. Mänskliga rättigheter studeras och analyseras ur historiska, politiska och juridiska synvinklar ur både ett internationellt och ett svenskt perspektiv. Olika teorier inom fältet hållbar utveckling studeras. Alla studieobjekten behandlas ur ett globalt perspektiv och i relation till utbildningsfrågor.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • beskriva och diskutera samtida utmaningar för demokratin
  • beskriva de mänskliga rättigheternas historia, deras förutsättningar samt möjliga hot mot dem, i en internationell kontext

Färdighet och förmåga
  • analysera problem och olika tolkningar i diskursen av mänskliga rättigheter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • identifiera och kritiskt granska aktuella frågor relaterade till demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. Inga förkunskaper i svenska krävs då kursen ges på engelska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen genomförs som föreläsningar, seminarier och work-shops.
 

Examination

Studenten examineras genom deltagande i examinerande seminarier och genom en skriftlig uppgift i ett valt ämne, som ska vara godkänt av den undervisande läraren, och ligga inom kursens ramar. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

För betyget godkänd krävs att samtliga examinationsuppgifter bedömts godkända. För betyget väl godkänd krävs därutöver att den skriftliga uppgiften är väl godkänd där särskild vikt läggs vid studentens förmåga att analysera kursens innehåll. Kursbetyget utgör en samlad bedömning av examinator. Betygsskalan är U (underkänd), G (godkänd) och VG (väl godkänd).

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §). Studierektor vid institutionen kontaktas vid sådana fall.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom ska ytterligare minst ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, så kallade uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas för omprov kan det i stället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/obligatoriska momentet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas vid Umeå universitet. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

 

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 48

Bajaj Monisha
Human Rights Education: Ideology, Location, and Approaches
Human Rights Quarterly, Volume 33, Number 2, May 2011, pp. 481–508. The Johns Hopkins University Press :
Obligatorisk

Bradshaw Rachel
Democratic Teaching. An Incomplete Job Description
Democracy & Education, Vol 22, No 2 : 2014 :
Obligatorisk

Dahl Robert A.
On democracy
[New ed.] : New Haven ;a London : Yale University Press : 2000 : 217 s. :
ISBN: 0-300-08455-2 (pbk)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Donnelly Jack
The Relative Universality of Human Rights
Human Rights Quarterly, 29, 281–306. The Johns Hopkins University Press : 2007 :
Obligatorisk

Plattner Marc, F
Is Democracy in Decline?
Journal of Democracy, Volume 26, Number 1, January 2015, pp. 5-10 : 2015 :
Obligatorisk

Stoddard Jeremy
The Need for Media Education in Democratic Education
Democracy & Education, Vol 22, No 1. : 2014 :
Obligatorisk

“All Human Rights for All”: The United Nations and Human Rights in the Post-Cold War Era
Thérien Jean Philippe, Joly Philippe
Human Rights Quarterly, 36, 373–396. The Johns Hopkins University Press : 2014 :
Obligatorisk

Wade Ross
Pedagogy, places and people
Journal of Teacher Education for Sustainability. Volume 14, Issue 2, Pages 147–167, ISSN (Online) 1691-5534, ISSN (Print) 1691-4147, 2014. DOI: 10.2478/v10099-012-0014-8, March 2013. :
Obligatorisk

Ett urval av ytterligare artiklar kan tillkomma.