"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling: globala perspektiv i utbildning, 7,5 hp

Engelskt namn: Democracy, Human Rights and Sustainability: Global Perspectives in Education

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 6PE194

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2015-08-31

Reviderad av: Prefekten, 2021-10-22

Innehåll

De tre studieobjekten är demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Grundläggande förutsättningar för demokrati fokuseras och diskuteras. Mänskliga rättigheter studeras och analyseras ur historiska, politiska och juridiska synvinklar ur både ett internationellt och ett svenskt perspektiv. Olika teorier inom fältet hållbar utveckling studeras. Alla studieobjekten behandlas ur ett globalt perspektiv och i relation till utbildningsfrågor.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • beskriva och diskutera samtida utmaningar för demokratin
 • beskriva de mänskliga rättigheternas historia, deras förutsättningar samt möjliga hot mot dem, i en internationell kontext

Färdighet och förmåga

 • analysera problem och olika tolkningar i diskursen av mänskliga rättigheter

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • identifiera och kritiskt granska aktuella frågor relaterade till demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen genomförs som föreläsningar, seminarier och work-shops.

Examination

Studenten examineras genom deltagande i examinerande seminarier och genom en skriftlig uppgift i ett valt ämne, som ska vara godkänt av den undervisande läraren, och ligga inom kursens ramar. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

För betyget godkänd krävs att samtliga examinationsuppgifter bedömts godkända. För betyget väl godkänd krävs därutöver att den skriftliga uppgiften är väl godkänd där särskild vikt läggs vid studentens förmåga att analysera kursens innehåll. Kursbetyget utgör en samlad bedömning av examinator. Betygsskalan är U (underkänd), G (godkänd) och VG (väl godkänd).

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 42

  Bajaj Monisha
  Human Rights Education: Ideology, Location, and Approaches
  Human Rights Quarterly, Volume 33, Number 2, May 2011, pp. 481–508. The Johns Hopkins University Press :
  Obligatorisk

  Bradshaw Rachel
  Democratic Teaching. An Incomplete Job Description
  Democracy & Education, Vol 22, No 2 : 2014 :
  Obligatorisk

  Dahl Robert A.
  On democracy
  [New ed.] : New Haven ;a London : Yale University Press : 2000 : 217 s. :
  ISBN: 0-300-08455-2 (pbk)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Donnelly Jack
  The Relative Universality of Human Rights
  Human Rights Quarterly, 29, 281–306. The Johns Hopkins University Press : 2007 :
  Obligatorisk

  John Foster
  Education as Sustainability
  Environmental Education Research, Vol. 7, No 2, pp. 153–165 : 2001 :
  Obligatorisk

  Hopkins Neil
  Dewey, Democracy and Education, and the school curriculum
  International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, Vol. 46, No. 4, pp. 433–440 : 2018 :
  Obligatorisk

  Olsson Daniel et al.
  The Effectiveness of Education for Sustainable Development Revisited – A Longitudinal Study of Secondary Students’ Action Competence for Sustainability
  Environmental Education Research, Vol. 28, No 3, pp. 405–429 : 2022 :
  Obligatorisk

  Stoddard Jeremy
  The Need for Media Education in Democratic Education
  Democracy & Education, Vol 22, No 1. : 2014 :
  Obligatorisk

  “All Human Rights for All”: The United Nations and Human Rights in the Post-Cold War Era
  Thérien Jean Philippe, Joly Philippe
  Human Rights Quarterly, 36, 373–396. The Johns Hopkins University Press : 2014 :
  Obligatorisk

  Wade Ross
  Pedagogy, places and people
  Journal of Teacher Education for Sustainability. Volume 14, Issue 2, Pages 147–167, ISSN (Online) 1691-5534, ISSN (Print) 1691-4147, 2014. DOI: 10.2478/v10099-012-0014-8, March 2013. :
  Obligatorisk

  Ett urval av ytterligare artiklar kan tillkomma.

 • Giltig från: 2022 vecka 22

  Bajaj Monisha
  Human Rights Education: Ideology, Location, and Approaches
  Human Rights Quarterly, Volume 33, Number 2, May 2011, pp. 481–508. The Johns Hopkins University Press :
  Obligatorisk

  Bradshaw Rachel
  Democratic Teaching. An Incomplete Job Description
  Democracy & Education, Vol 22, No 2 : 2014 :
  Obligatorisk

  Dahl Robert A.
  On democracy
  [New ed.] : New Haven ;a London : Yale University Press : 2000 : 217 s. :
  ISBN: 0-300-08455-2 (pbk)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Donnelly Jack
  The Relative Universality of Human Rights
  Human Rights Quarterly, 29, 281–306. The Johns Hopkins University Press : 2007 :
  Obligatorisk

  Plattner Marc, F
  Is Democracy in Decline?
  Journal of Democracy, Volume 26, Number 1, January 2015, pp. 5-10 : 2015 :
  Obligatorisk

  Stoddard Jeremy
  The Need for Media Education in Democratic Education
  Democracy & Education, Vol 22, No 1. : 2014 :
  Obligatorisk

  “All Human Rights for All”: The United Nations and Human Rights in the Post-Cold War Era
  Thérien Jean Philippe, Joly Philippe
  Human Rights Quarterly, 36, 373–396. The Johns Hopkins University Press : 2014 :
  Obligatorisk

  Wade Ross
  Pedagogy, places and people
  Journal of Teacher Education for Sustainability. Volume 14, Issue 2, Pages 147–167, ISSN (Online) 1691-5534, ISSN (Print) 1691-4147, 2014. DOI: 10.2478/v10099-012-0014-8, March 2013. :
  Obligatorisk

  Ett urval av ytterligare artiklar kan tillkomma.