"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Dentala biomaterial med inriktning mot tandteknik, 23 hp

Engelskt namn: Dental biomaterials

Denna kursplan gäller: 2014-01-13 och tillsvidare

Kurskod: 3OT077

Högskolepoäng: 23

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tandteknik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: Programkommittén för odontologiska utbildningar, 2007-01-16

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2014-10-21

Innehåll

  • Fördjupade kunskaper rörande polymera material, metaller och legeringar samt keramer
  • Materialgrupper med inriktning mot tandteknik behandlas särskilt
  • Biologiska effekter av polymera material samt föreskrifter och anvisningar rörande arbetarskydd vid handhavande av polymera material

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska

  • ha fördjupad kunskap om de dentala materialen, deras kemiska och fysikaliska egenskaper samt deras kliniska och teknologiska handhavande och förhållande till biologisk miljö.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska

  • ha tillägnat sig ett förhållningssätt gentemot dentala material där hälsa och miljö står i centrum samt en fördjupad förmåga att värdera material utifrån deras egenskaper.

Behörighetskrav

UNIV: Tandteknikerexamen eller motsvarande. Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier samt engelska A/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker huvudsakligen på distans och består av självständig inläsning av obligatorisk kurslitteratur samt seminarier.

Examination

Examination sker i form av skriftlig tentamen vid kursens slut. Deltagande i seminarier och obligatoriska moment. Betygsskalan består av betygen Underkänd och Godkänd.
Den studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom tre månader. Infaller provtillfället i nära anslutning till terminsslut ska prov anordnas senast två veckor efter ny terminsstart. Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.
Den studerande som blivit underkänd i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov två gånger. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som erhållit sammanlagt fem provtillfällen men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle.
Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

 

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 3

Phillips' science of dental materials
Anusavice Kenneth J., Phillips Ralph W., Shen Chiayi, Rawls H. Ralph
12th ed. : St. Louis, Mo. : Elsevier/Saunders : c2013 : xxi, 571p. :
ISBN: 9781437724189 (hardcover : alk. paper)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

O'Brien William J.
Dental materials and their selection
4. ed. : Chicago : Quintessence Publ. : cop. 2008 : xiii, 425 s. :
ISBN: 978-0-86715-437-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst