Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Design och konsthantverk sedan 1980, 7,5 hp

Engelskt namn: Design and Craft Since 1980

Denna kursplan gäller: 2022-01-17 och tillsvidare

Kurskod: 1KB020

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Konst- och bildvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-09-10

Innehåll

Kursen är en introduktion till design- och konsthantverkshistorien under de senaste decennierna. Fokus ligger på svenska förhållanden men genom utblickar till motsvarande utveckling i andra delar av världen skapas förståelse för hur design och konsthantverk är globala uttryck. Undervisningen sker i tematiska block som analyserar hur design och konsthantverk utgör en viktig del av samhällsutvecklingen genom att vara såväl konstnärliga gestaltningar som konsumtionsvaror och diskursiva objekt. Perspektiv på representation och hållbar utveckling är en viktig del av de senaste decenniernas design- och konsthantverksutövning och tar därmed stor plats även i kursens innehåll

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
 • redogöra för estetiska uttryck och utförandepraktiker inom design och konsthantverk i Sverige och internationellt från 1980 till idag
 • diskutera grundläggande problematiseringar kring estetik och samhällsengagemang som design- och konsthantverksutövare utgått ifrån, under perioden 1980 till idag
 • övergripande diskutera relationen mellan konst-, design- och hantverksfältet under perioden 1980 till idag
 • självständigt analysera ett avgränsat område inom design- och konsthantverk i Sverige mellan 1980 och idag

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, självständiga litteraturstudier och egenhändigt formulerade skriftliga inlämningar. I undervisningen används en digital lärplattform för att kommunicera information samt för att lämna in uppgifter.
 
För den som är registrerad på kursen och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Examinationen sker fortlöpande genom seminarier och skriftliga uppgifter. Uppgifterna läggs upp på kursens lärplattform under kursens gång. Den sista examinerande uppgiftens inlämningsdatum gäller som examinationsdatum. Bedömningen ska enligt högskoleförordningen vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske för kursen som helhet. Examination sker enligt graderna VG Väl godkänd, G Godkänd och U Underkänd.
 
För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga obligatoriska moment är godkända. Till de obligatoriska momenten hör seminarier och skriftliga inlämningar. För att bli väl godkänd på hel kurs fordras Väl godkänd på den avslutande examinerande fördjupningsuppgiften.
 
För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund  av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Studerande som registrerats på en kurs och aktivt har påbörjat den, har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.
 
Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 5

  Design och konsthantverk sedan 1980

  Observera att kurslitteratur kan tillkomma, dock senast två månader före kursstart.

  Svensk smak : myter om den moderna formen
  Ahl Zandra, Olsson Emma, Kleberg Anna
  [Ny utg.] : Stockholm : Ordfront : 185, [1]s. : ill. :
  ISBN: 91-7324-927-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 79-124 (45 s)

  Baker Sarah
  Retro style : class, gender and design in the home
  viii, 236 pages :
  ISBN: 9780857851079
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 1-107

  Brunnström Lasse
  Svensk designhistoria
  Stockholm : Raster : 2010 : 436 s. :
  ISBN: 9789187215896
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: 309-394 samt s. 227-308 extensivt (85 s)

  Fallan Kjetil
  Designing worlds : national design histories in an age of globalization [Elektronisk resurs]
  2016 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Introduktion och kap 9 och 10 (40s)

  Huppatz D. J
  Design : critical and primary sources. Volume 4, Development, globalization, sustainability [Elektronisk resurs]
  Bloomsbury Academic : 2016 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: "Introduction. Development, Globalization, Sustainability"

  The Politics of Borders in the Emergence of Modern Swedish Craft
  Keshavarz, Mahmoud, Zetterlund, Christina
  Journal of Modern Craft : 2019 :
  Journal of Modern Craft, Volume 12, 2019:1
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 13-24 (11 s)

  Malpass Matthew
  "Critical design in context : history, theory, and practices" [Elektronisk resurs]
  2017 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 1-40, 123-132 (59 s)

  Papanek, Viktor
  The Future Isn't What It Used to Be
  Design Issues : 1988 :
  The Future Isn't What It Used to Be”, Design Issues, 1988-10-01, Vol.5 (1)
  Obligatorisk
  Läsanvisning: p.4-17 (13 s)

  Design och postmodernitet : en introduktion
  Sparke Penny, Lundgren Staffan, Petersson Frans-Josef
  Stockholm : Raster : 2009 : 203 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-87215-81-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Blond och blåögd : vithet, svenskhet och visuell kultur = Blond and blue-eyed : whiteness, Swedishness, and visual culture
  Werner Jeff, Björk Tomas
  Göteborg : Göteborgs konstmuseum : 2014 : 392 s. :
  Fulltext
  ISBN: 9789187968877
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 180-233 (varannan sida engelsk översättning, totalt ca 30s)

  Manovich, Lev
  "The aesthetic society: or how I edit my instagram", ur Mörtenböck, Peter
  Data Publics : Public Plurality in an Era of Data Determinacy, s. 192–212 : 2020 :
  Elektronisk resurs
  Obligatorisk

  Design by Ikea : a cultural history
  Kristoffersson Sara, Jewson William
  Bloomsbury Academic : 2014 :
  Tillgänglig online
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Konsthantverk i Sverige, del 1,
  Zetterlund, Christina, Hyltén-Cavallius, Charlotte, Rosenqvist, Johanna
  Mångkulturellt centrum, Tumba : 2015 :
  Konsthantverk i Sverige, del 1,

  Brunnström Lasse
  Svensk designhistoria
  Stockholm : Raster : 2010 : 436 s. :
  ISBN: 9789187215896
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 1-308

 • Giltig från: 2022 vecka 4

  Design och konsthantverk sedan 1980

  Observera att kurslitteratur kan tillkomma, dock senast två månader före kursstart.

  Svensk smak : myter om den moderna formen
  Ahl Zandra, Olsson Emma, Kleberg Anna
  [Ny utg.] : Stockholm : Ordfront : 185, [1]s. : ill. :
  ISBN: 91-7324-927-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 79-124 (45 s)

  Baker Sarah
  Retro style : class, gender and design in the home
  viii, 236 pages :
  ISBN: 9780857851079
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 1-107

  Brunnström Lasse
  Svensk designhistoria
  Stockholm : Raster : 2010 : 436 s. :
  ISBN: 9789187215896
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: 309-394 samt s. 227-308 extensivt (85 s)

  Fallan Kjetil
  Designing worlds : national design histories in an age of globalization [Elektronisk resurs]
  2016 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Introduktion och kap 9 och 10 (40s)

  Huppatz D. J
  Design : critical and primary sources. Volume 4, Development, globalization, sustainability [Elektronisk resurs]
  Bloomsbury Academic : 2016 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: "Introduction. Development, Globalization, Sustainability"

  The Politics of Borders in the Emergence of Modern Swedish Craft
  Keshavarz, Mahmoud, Zetterlund, Christina
  Journal of Modern Craft : 2019 :
  Journal of Modern Craft, Volume 12, 2019:1
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 13-24 (11 s)

  Malpass Matthew
  "Critical design in context : history, theory, and practices" [Elektronisk resurs]
  2017 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 1-40, 123-132 (59 s)

  Papanek, Viktor
  The Future Isn't What It Used to Be
  Design Issues : 1988 :
  The Future Isn't What It Used to Be”, Design Issues, 1988-10-01, Vol.5 (1)
  Obligatorisk
  Läsanvisning: p.4-17 (13 s)

  Design och postmodernitet : en introduktion
  Sparke Penny, Lundgren Staffan, Petersson Frans-Josef
  Stockholm : Raster : 2009 : 203 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-87215-81-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Blond och blåögd : vithet, svenskhet och visuell kultur = Blond and blue-eyed : whiteness, Swedishness, and visual culture
  Werner Jeff, Björk Tomas
  Göteborg : Göteborgs konstmuseum : 2014 : 392 s. :
  Fulltext
  ISBN: 9789187968877
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 180-233 (varannan sida engelsk översättning, totalt ca 30s)

  Manovich, Lev
  "The aesthetic society: or how I edit my instagram", ur Mörtenböck, Peter
  Data Publics : Public Plurality in an Era of Data Determinacy, s. 192–212 : 2020 :
  Elektronisk resurs
  Obligatorisk

  Kristoffersson Sara
  Design by IKEA, IKEA:en kulturhistoria
  xx : 2014 :
  Elektronisk resurs via UB
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Konsthantverk i Sverige, del 1,
  Zetterlund, Christina, Hyltén-Cavallius, Charlotte, Rosenqvist, Johanna
  Mångkulturellt centrum, Tumba : 2015 :
  Konsthantverk i Sverige, del 1,

  Brunnström Lasse
  Svensk designhistoria
  Stockholm : Raster : 2010 : 436 s. :
  ISBN: 9789187215896
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 1-308

 • Giltig från: 2022 vecka 3

  Design och konsthantverk sedan 1980

  Observera att kurslitteratur kan tillkomma, dock senast två månader före kursstart.

  Svensk smak : myter om den moderna formen
  Ahl Zandra, Olsson Emma, Kleberg Anna
  [Ny utg.] : Stockholm : Ordfront : 185, [1]s. : ill. :
  ISBN: 91-7324-927-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 79-124 (45 s)

  Baker Sarah
  Retro style : class, gender and design in the home
  viii, 236 pages :
  ISBN: 9780857851079
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 1-107

  Brunnström Lasse
  Svensk designhistoria
  Stockholm : Raster : 2010 : 436 s. :
  ISBN: 9789187215896
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: 309-394 samt s. 227-308 extensivt (85 s)

  Fallan Kjetil
  Designing worlds : national design histories in an age of globalization [Elektronisk resurs]
  2016 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Introduktion och kap 9 och 10 (40s)

  Huppatz D. J
  Design : critical and primary sources. Volume 4, Development, globalization, sustainability [Elektronisk resurs]
  Bloomsbury Academic : 2016 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: "Introduction. Development, Globalization, Sustainability"

  The Politics of Borders in the Emergence of Modern Swedish Craft
  Keshavarz, Mahmoud, Zetterlund, Christina
  Journal of Modern Craft : 2019 :
  Journal of Modern Craft, Volume 12, 2019:1
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 13-24 (11 s)

  Kristoffersson Sara
  IKEA : en kulturhistoria
  Stockholm : Atlantis : 2015 : 225 s. :
  ISBN: 9789173538169
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 9-114 (105 s)

  Malpass Matthew
  "Critical design in context : history, theory, and practices" [Elektronisk resurs]
  2017 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 1-40, 123-132 (59 s)

  Mörtenböck Peter
  Data Publics : Public Plurality in an Era of Data Determinacy [Elektronisk resurs]
  Routledge :
  Obligatorisk

  Papanek, Viktor
  The Future Isn't What It Used to Be
  Design Issues : 1988 :
  The Future Isn't What It Used to Be”, Design Issues, 1988-10-01, Vol.5 (1)
  Obligatorisk
  Läsanvisning: p.4-17 (13 s)

  Design och postmodernitet : en introduktion
  Sparke Penny, Lundgren Staffan, Petersson Frans-Josef
  Stockholm : Raster : 2009 : 203 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-87215-81-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Blond och blåögd : vithet, svenskhet och visuell kultur = Blond and blue-eyed : whiteness, Swedishness, and visual culture
  Werner Jeff, Björk Tomas
  Göteborg : Göteborgs konstmuseum : 2014 : 392 s. :
  Fulltext
  ISBN: 9789187968877
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 180-233 (varannan sida engelsk översättning, totalt ca 30s)

  Referenslitteratur

  Konsthantverk i Sverige, del 1,
  Zetterlund, Christina, Hyltén-Cavallius, Charlotte, Rosenqvist, Johanna
  Mångkulturellt centrum, Tumba : 2015 :
  Konsthantverk i Sverige, del 1,

  Brunnström Lasse
  Svensk designhistoria
  Stockholm : Raster : 2010 : 436 s. :
  ISBN: 9789187215896
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 1-308