"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Design och konsthantverk sedan 1980, 7,5 hp

Engelskt namn: Design and Craft Since 1980

Denna kursplan gäller: 2023-01-16 och tillsvidare

Kurskod: 1KB020

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Konst- och bildvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-09-10

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2022-06-28

Innehåll

Kursen är en introduktion till design- och konsthantverkshistorien under de senaste decennierna. Fokus ligger på svenska förhållanden men genom utblickar till motsvarande utveckling i andra delar av världen skapas förståelse för hur design och konsthantverk är globala uttryck. Undervisningen sker i tematiska block som analyserar hur design och konsthantverk utgör en viktig del av samhällsutvecklingen genom att vara såväl konstnärliga gestaltningar som konsumtionsvaror och diskursiva objekt. Perspektiv på representation och hållbar utveckling är en viktig del av de senaste decenniernas design- och konsthantverksutövning och tar därmed stor plats även i kursens innehåll.

Modul 1. Historisk överblick och definitioner, 3 hp
Historical overview and definitions
Den första modulen ger en historisk överblick över perioden. Ett särskilt fokus ligger på vad postmoderniteten innebar för design- och konsthantverksfältet samt på den inriktning som internationellt kallas "kritisk design" och som hade särskilt stor betydelse i Sverige kring sekelskiftet 2000. 

Modul 2. Perspektiv på kanon och hållbarhet, 4,5 hp
Perspectives on canon and sustainability
I den andra modulen diskuteras hur kanon skrivits om design och konsthantverk. Här diskuteras också olika perspektiv på vad "hållbarhet" betyder i designsammanhang med utgångspunkt i medialitet, konsumtion och miljöhänsyn.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för estetiska uttryck och utförandepraktiker inom design och konsthantverk i Sverige och internationellt från 1980 till idag
  • diskutera grundläggande problematiseringar kring estetik och samhällsengagemang som design- och konsthantverksutövare utgått ifrån, under perioden 1980 till idag
  • övergripande diskutera relationen mellan konst-, design- och hantverksfältet under perioden 1980 till idag
  • självständigt analysera ett avgränsat område inom design- och konsthantverk i Sverige mellan 1980 och idag

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, självständiga litteraturstudier och egenhändigt formulerade skriftliga inlämningar. I undervisningen används en digital lärplattform för att kommunicera information samt för att lämna in uppgifter.
 
För den som är registrerad på kursen och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Modul 1. Historisk överblick och definitioner (3 hp)
Modulen examineras genom en individuell skriftlig examinationsuppgift. Betygsskalan för den skriftliga inlämningen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).
 
Modul 2. Perspektiv på kanon och hållbarhet (4,5 hp)
Modulen examineras genom en individuell skriftlig examinationsuppgift. Betygsskalan för den skriftliga inlämningen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.  
 
Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.
 
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på moduler om minst 7,5 hp.
 
Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
 
Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 3

Design och konsthantverk sedan 1980

Observera att kurslitteratur kan tillkomma, dock senast två månader före kursstart.

Modul 1. Historisk överblick och definitioner (3 hp)

Svensk smak : myter om den moderna formen
Ahl Zandra, Olsson Emma, Kleberg Anna
[Ny utg.] : Stockholm : Ordfront : 185, [1]s. : ill. :
ISBN: 91-7324-927-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: "Formgivarna" s. 79-92 (12 s) Tillhandahålles som PDF

Brunnström Lasse
Svensk designhistoria
Stockholm : Raster : 2010 : 436 s. :
ISBN: 9789187215896
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: 309-394 samt s. 227-308 extensivt (85 s)

Malpass Matthew
"Critical design in context : history, theory, and practices" [Elektronisk resurs]
2017 :
Obligatorisk
Läsanvisning: S. 1-16, 91-132 (58 s)

Manovich Lev
"The aesthetic society: or how I edit my instagram", ur Mörtenböck, Peter
Data Publics : Public Plurality in an Era of Data Determinacy, s. 192 : 2020 :
Elektronisk resurs
Obligatorisk

Design och postmodernitet : en introduktion
Sparke Penny, Lundgren Staffan, Petersson Frans-Josef
Stockholm : Raster : 2009 : 203 s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-87215-81-0 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur

Konsthantverk i Sverige, del 1
Zetterlund Christina, Hyltén-Cavallius Charlotte, Rosenqvist Johanna
Mångkulturellt centrum, Tumba : 2015 :
Elektronisk resurs

Scandinavian design
Fiell Charlotte, Fiell Peter
[New ed.] : Köln : Taschen : cop. 2013 : 704 s. :
ISBN: 9783836544528
Se Umeå UB:s söktjänst

Brunnström Lasse
Svensk designhistoria
Stockholm : Raster : 2010 : 436 s. :
ISBN: 9789187215896
Se Umeå UB:s söktjänst

Modul 2: Perspektiv på kanon och hållbarhet (4,5 hp)

Growing in Motion: The Circulation of Used Things on Second-hand Markets"
Appelgren Staffan, Bohlin Anna
Culture Unbound : 2015 :
E-resurs
Obligatorisk

Baker Sarah
Retro style : class, gender and design in the home
viii, 236 pages :
ISBN: 9780857851079
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: kap. 1, 2, 4, 5, 6 (76 s)

Cassidy Tom (et. al.)
Design roots : culturally significant designs, products, and practices
Bloomsbury Publishing, London : 2018 :
E-resurs
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning: Kap 9, 18 och 21 (30 s)

Fallan Kjetil
Designing worlds : national design histories in an age of globalization [Elektronisk resurs]
2016 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning: Introduktion och kap 9 och 10 (40s)

The Politics of Borders in the Emergence of Modern Swedish Craft
Keshavarz, Mahmoud, Zetterlund, Christina
Journal of Modern Craft : 2019 :
Journal of Modern Craft, Volume 12, 2019:1
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning: s. 13-24 (11 s)

Jones Mark Ian
The visibility of divergence: Vicke Lindstrand - Swedishness, Scandinavianness and the
Konsthistorisk tidskrift, 2016-07-02, Vol.85 (3), p.208-224 :
E-resurs
Obligatorisk

Blond och blåögd : vithet, svenskhet och visuell kultur = Blond and blue-eyed : whiteness, Swedishness, and visual culture
Werner Jeff, Björk Tomas
Göteborg : Göteborgs konstmuseum : 2014 : 392 s. :
Fulltext
ISBN: 9789187968877
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: S. 180-233 (varannan sida engelsk översättning, totalt ca 30s)