Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Design och konsthantverk sedan 1980, 7,5 hp

Engelskt namn: Design and Craft Since 1980

Denna kursplan gäller: 2022-01-17 och tillsvidare

Kurskod: 1KB020

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Konst- och bildvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-09-10

Innehåll

Kursen är en introduktion till design- och konsthantverkshistorien under de senaste decennierna. Fokus ligger på svenska förhållanden men genom utblickar till motsvarande utveckling i andra delar av världen skapas förståelse för hur design och konsthantverk är globala uttryck. Undervisningen sker i tematiska block som analyserar hur design och konsthantverk utgör en viktig del av samhällsutvecklingen genom att vara såväl konstnärliga gestaltningar som konsumtionsvaror och diskursiva objekt. Perspektiv på representation och hållbar utveckling är en viktig del av de senaste decenniernas design- och konsthantverksutövning och tar därmed stor plats även i kursens innehåll

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
  • redogöra för estetiska uttryck och utförandepraktiker inom design och konsthantverk i Sverige och internationellt från 1980 till idag
  • diskutera grundläggande problematiseringar kring estetik och samhällsengagemang som design- och konsthantverksutövare utgått ifrån, under perioden 1980 till idag
  • övergripande diskutera relationen mellan konst-, design- och hantverksfältet under perioden 1980 till idag
  • självständigt analysera ett avgränsat område inom design- och konsthantverk i Sverige mellan 1980 och idag

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, självständiga litteraturstudier och egenhändigt formulerade skriftliga inlämningar. I undervisningen används en digital lärplattform för att kommunicera information samt för att lämna in uppgifter.
 
För den som är registrerad på kursen och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Examinationen sker fortlöpande genom seminarier och skriftliga uppgifter. Uppgifterna läggs upp på kursens lärplattform under kursens gång. Den sista examinerande uppgiftens inlämningsdatum gäller som examinationsdatum. Bedömningen ska enligt högskoleförordningen vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske för kursen som helhet. Examination sker enligt graderna VG Väl godkänd, G Godkänd och U Underkänd.
 
För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga obligatoriska moment är godkända. Till de obligatoriska momenten hör seminarier och skriftliga inlämningar. För att bli väl godkänd på hel kurs fordras Väl godkänd på den avslutande examinerande fördjupningsuppgiften.
 
För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund  av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Studerande som registrerats på en kurs och aktivt har påbörjat den, har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.
 
Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.