"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Design som konstnärlig process 3, 3 hp

Engelskt namn: Design as Artistic Process 3

Denna kursplan gäller: 2015-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 5ID175

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-06-25

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-06-25

Innehåll

I kursen ska den studerande fördjupa sitt konstnärliga arbete i gränssnittet mellan design och konst för att senare kunna utföra en kritisk reflektion av förhållningssätt mellan processerna och reflektera kring en samtida yrkesroll som designer. Den studerandes konstnärliga förmåga ska vidareutvecklas stimuleras och tränas med stöd av olika konstnärliga uttryck och arbetssätt.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

  • argumentera för relevans för olika gestaltande processer utifrån ett designperspektiv.
  • reflektera kring en samtida yrkesroll som designer utifrån ett konstnärligt perspektiv.
  • självständigt planera och genomföra ett konstnärligt arbete i syfte att vidareutveckla sin konstnärliga förmåga.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, att samtliga kurser i Kandidatprogrammet i industridesign, DGIND, som ligger före denna kurs är slutförda och godkända. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av seminarier, workshops och handledda övningar individuellt och i grupp.

Examination

Examinationen sker löpande under kursens gång i exempelvis praktiska övningar av prövande karaktär. Presentationer samt inlämningsuppgifter.

För att bli godkänd på kursen måste alla moment i kursen vara genomförda. Betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U) ges för varje moment samt för kursen som helhet.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.