"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Design som upplevelse 1, 12 hp

Engelskt namn: Design as Emotional Experience 1

Denna kursplan gäller: 2012-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 5ID156

Högskolepoäng: 12

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultesnämnden, 2012-03-14

Reviderad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultesnämnden, 2012-04-27

Innehåll

Kursens mål är att den studerande skall förvärva och fördjupa kunskaper att arbeta med skiss som en kreativ och kommunikativ teknik. I kursen sammanförs skissteknik med tredimensionell gestaltning där den studerande ska förvärva erfarenhet och fördjupa sina kunskaper att lösa form-, semantik- och färgproblematik utifrån en på förhand upprättad målsättning. Den studerande ska bli förtrogen med att kommunicera form-, semantik- och färgbegrepp både muntligt och skriftligt.

Kursen består av två moment:

  1. Skiss och visuell kommunikation, 9 hp
  2. Grundläggande gestaltning, 3 hp

Moment 1. Skiss och visuell kommunikation, 9 hp
I momentet arbetar den studerande med olika material och tekniker för att framställa skisser på grundläggande nivå. Målet är att den studerande ska kunna framställa skisser för arbete i kreativa processer, kommunikation med andra samt presentera ett slutförslag.
Momentet behandlar grundläggande kunskaper om skissteknik, proportioner, perspektiv, ljus och skugga, gråskala och färg, sprängskisser och enklare presentationsskisser. I momentet ingår presentation av material. Övningarna är konceptuella och den studerande ska kunna arbeta i enlighet med en definierad tidplan.

Moment 2. Grundläggande gestaltning, 3 hp
I momentet fokuseras förståelse av form som begrepp och lösningar av formproblematik på ett systematiskt sätt utifrån en på förhand upprättad målsättning. Den studerande ska bli förtrogen med att kommunicera formbegrepp både muntligt och skriftligt. I momentet introduceras begrepp inom produktsemiotik och produktsemantik och studenten fördjupar sina kunskaper att reflektera över formgivning av produkter. Färg som begrepp samt olika förekommande färgsystem inom industriell produktion introduceras.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

  • exemplifiera och tillämpa olika verktyg, material och användningsområden för visualisering med skiss.
  • tillämpa grundläggande moment som perspektiv, bilduppbyggnad, proportioner, ljus och skugga samt tillämpa gråskala och färgskala med skissteknik.
  • tillämpa skissteknik som ett kreativ verktyg för konceptskapande och utföra sprängskisser och enklare presentationsskisser.
  • förklara grundläggande förutsättningar för upplevelse och förståelse av form som begrepp.
  • tillämpa och applicera grundläggande förutsättningar för form i 3 d formproblematik i målinriktade övningar.
  • förklara grundläggande ingående begrepp, metoder och teorier för produktsemantik och produktsemiotik.
  • utföra en grundläggande skriftlig och muntlig analys och reflektion av och över en produkt utifrån form-, färg-, produktsemantiskt och produktsemiotiskt perspektiv.
  • förklara och diskutera grundläggande förutsättningar för upplevelse och förståelse av färg som begrepp.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, att samtliga kurser i Kandidatprogrammet i industridesign, DGIND, som ligger före denna kurs är slutförda och godkända.

Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av demonstrationer, föreläsningar, seminarier, övningar, handledning och diskussioner i grupp.

Examination

Under kursens gång examineras kursens olika moment löpande genom praktiska övningar av prövande karaktär och obligatoriska inlämningsuppgifter. Inlämningsuppgifter och presentationer. Mängdkrav på skisser.

För att bli godkänd på kursen måste alla moment i kursen vara genomförda med godkänt resultat. Betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U) ges för varje moment samt för kursen som helhet.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till styrelsen för Designhögskolan.
Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande
Student kan tillgodoräkna sig hela eller delar av denna kurs om intyg kan uppvisas som visar att studenten har genomgått och godkänts för en motsvarande kurs. Därutöver måste den ansvarige läraren ge sitt godkännande med hänsyn tagen till studentens kunskapsnivå och erfarenhet i det aktuella ämnet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.