"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Designpresentation 2, 3 hp

Engelskt namn: Design Presentation 2

Denna kursplan gäller: 2012-08-27 och tillsvidare

Kurskod: 5ID169

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-09-11

Innehåll

Målet är att den studerande övas i grundläggande förutsättningar om arbete med digital visualisering, CAID. I kursen ska den studerande genom att arbeta med designövningar träna sig att arbeta med en arbetsprocess som utgår ifrån en formulerad målsättning.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

  • förklara arbetsprocess och planering för att visualisera med hjälp av datorteknik.
  • tillämpa grundläggande kunskap i vald mjukvara för att visualisera produkter i miljö med ljussättning.
  • utföra en grundläggande presentation av en egen visualisering.
  • formulera, planera sina egna kunskapsmål utifrån kännedom om arbetsprocess och grundläggande kunskap om mjukvaran och applicering av kunskap.
  • reflektera över sin egen lärandeprocess i digital mjukvara.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, att samtliga kurser i Kandidatprogrammet i industridesign, DGIND, som ligger före denna kurs är slutförda och godkända. Engelska B.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och handledning i övningsuppgifter. Problembaserade uppgifter.

Examination

Examinationen sker löpande under kursens gång i exempelvis praktiska övningar av prövande karaktär. Skriftlig reflektion, inlämningsuppgifter och presentation av övningar.

För att bli godkänd på kursen måste alla moment i kursen vara genomförda och godkända. Betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U) ges för varje moment samt för kursen som helhet

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till institutionsstyrelsen för Designhögskolan.
Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande
Student kan tillgodoräkna sig hela eller delar av denna kurs om intyg kan uppvisas som visar att studenten har genomgått och godkänts för en motsvarande kurs. Därutöver måste den ansvarige läraren ge sitt godkännande med hänsyn tagen till studentens kunskapsnivå och erfarenhet i det aktuella ämnet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.