"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Det samiska samhället: nutida perspektiv, 7,5 hp

Engelskt namn: Sami society: contemporary perspectives

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 1SA155

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Samiska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-06-11

Innehåll

Kursen ger en introduktion till och grundläggande kunskaper om samerna och samernas samhälle med fokus på förhållandena i Sverige, och behandlar teman som samisk identitet, det samiska samhällets historiska utveckling och det moderna samiska samhället. Inifrån och utifrånperspektiv är bärande komponenter i kursen.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
•    kunna uppvisa grundläggande kunskaper om kulturvetenskapliga teorier och metoder
•    kunna uppvisa förståelse av och kunna förklara centrala begrepp inom samiskt traditionellt näringsliv och kultur.

Färdighet och förmåga
•    kunna använda begrepp och regler för att granska, analysera, korrigera och skriva om samiska frågor
•    kunna tillämpa centrala begrepp och kunna särskilja olika perspektiv på samisk kultur idag
•    kunna identifiera det traditionsbärande i samisk kultur och redovisa detta skriftligt
•    kunna delta i forumsdiskussioner på lärplattformen om samiska frågor och bidra på ett konstruktivt, akademiskt sätt
•    skriftligen kunna förmedla och diskutera problem och lösningar i dialog med övriga kursdeltagare på kursen
•    visa förmåga att genomföra uppgifter inom de tidsramar som är fastställda i kursen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
•    kunna inta ett vetenskapligt förhållningssätt vid bedömning av information med innehåll som beskriver eller analyserar kulturella fenomen inom ämnet samiska studier
•    kunna analysera texter i syfte att reflektera kring kulturella fenomen, värderingar och attityder
•    kunna uppvisa goda insikter om de empiriska vetenskapernas roll för det samiska och omkringliggande samhället
•    kunna identifiera behov för sin egen kunskapsinhämtning och kompetensutveckling på basis av egenreflektion och diskussion med övriga kursdeltagare

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och forumsdiskussioner via lärplattformen. Det förutsätts att studenterna arbetar självständigt mellan föreläsningarna.

Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator med högtalare krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument.

Examination

Examination består av ett antal skriftliga inlämningsuppgifter samt ett skriftligt prov via nätplattformen vid kursens slut.

Inlämningsuppgifterna bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. Det avslutande provet bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på det avslutande provet.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 1

  All litteratur läses enligt anvisningarna som framkommer i schemat för kursen eller enligt lärarens anvisningar. Förutom litteraturen som listas här nedan tillkommer annat material, övningar och uppgifter via lärplattformen.

  Jonsson Mats
  När vi var samer
  Stockholm : Galago : [2021] : 344 sidor :
  ISBN: 9789177751519
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kuhmunen Nikolaus
  Renskötseln i Sverige förr och nu. (Sápmi 11/2000 Skriftserie utgiven av Sámiid Riikasearvi (SSR)).
  Umeå : 2000 : (150 s.) :
  Obligatorisk

  Samisk kamp : kulturförmedling och rättviserörelse
  Liliequist Marianne, Cocq Coppélie
  Umeå : h:ström : 2017 : 303 sidor :
  ISBN: 978-91-7327-231-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Inifrån Sápmi : vittnesmål från stulet land
  Nord Malin, Fjellgren Patricia
  [Stockholm] : Verbal : [2021] : 262 sidor :
  ISBN: 9789189155497
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ruong Israel
  Samerna i historien och nutiden
  Ny utg. : Storuman : Samekomm., Studieförb. Vuxenskolan : 1991 : 279, [1] s. :
  Obligatorisk

  Mer än ett språk : antologi om flerspråkigheten i norra Sverige
  Westergren Eva, Åhl Hans
  2., [utök. och omarb. uppl.] : Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2007 : 281, [1] s. :
  ISBN: 978-91-7227-519-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (ss. 11-21; 56-75; 94- 123; 197-236)

 • Giltig från: 2018 vecka 36

  All litteratur läses enligt anvisningarna som framkommer i schemat för kursen eller enligt lärarens anvisningar. Förutom litteraturen som listas här nedan tillkommer annat material, övningar och uppgifter via lärplattformen.

  Andersson Olle
  Den sista rajden : samer berättar om livet förr
  Östersund : Jamtli/Jämtlands läns museum : 2000 : 109 s. :
  ISBN: 91-7948-162-0 (inb.) ; 267:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Haetta Odd Mathis
  Samene : Nordkalottens urfolk
  Kristiansand : Høyskoleforl. : 2002 : 260 s. :
  ISBN: 82-7634-428-3 , h.
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (s.106-122)

  Kjellström Rolf
  Samernas liv
  Stockholm : Carlsson : 2000 : 299 s. :
  ISBN: 91-7203-930-2
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (ss. 13-23; 29-115; 152-172; 257-294)

  Kuhmunen Nikolaus
  Renskötseln i Sverige förr och nu. (Sápmi 11/2000 Skriftserie utgiven av Sámiid Riikasearvi (SSR)).
  Umeå : 2000 : (150 s.) :
  Obligatorisk

  Samerna. Solens och Vindens folk.
  Kuoljok Sunna, Utsi John Erling
  Jokkmokk : Ájtte, svenskt Fjäll- och Samemuseum : 1993 : (60 s.) :
  Obligatorisk

  Ruong Israel
  Samerna i historien och nutiden
  Ny utg. : Storuman : Samekomm., Studieförb. Vuxenskolan : 1991 : 279, [1] s. :
  Obligatorisk

  Mer än ett språk : antologi om flerspråkigheten i norra Sverige
  Westergren Eva, Åhl Hans
  2., [utök. och omarb. uppl.] : Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2007 : 281, [1] s. :
  ISBN: 978-91-7227-519-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (ss. 11-21; 56-75; 94- 123; 197-236)