Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Det sociala arbetets målgrupper, 7,5 hp

Engelskt namn: Social Work´s Target Populations

Denna kursplan gäller: 2020-10-19 och tillsvidare

Kurskod: 2SA177

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2019-06-12

Reviderad av: Prefekten, 2020-11-27

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om det sociala arbetets målgrupper. I fokus står sampelet mellan individ, social situation och levnadsvillkor och hur interaktionen dem emellan inverkar på möjlighet till förändring. I kursen poängteras betydelsen av en vetenskaplig grund för att förstå och kritiskt analysera förutsättningar för det praktiska sociala arbetet. Att reflektera kring sig själv och sin framtida profession i relation till det sociala arbetet och dess målgrupper ingår i kursen.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende kunskap och förståelse:

1) visa grundläggande kunskap om det sociala arbetets målgrupper.
2) visa grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende färdighet och förmåga, kunna:

3) kunna exemplifiera och belysa sociala problem och behov i relation till det sociala arbetets olika målgrupper.
4) kunna diskutera och visa på möjligheter att utveckla socialt arbete i relation till olika målgrupper.

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende värderingsförmåga och förhållningssätt, kunna:

5) visa på självkännedom i relation till det sociala arbetets målgrupper (PPU).

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Undervisningens upplägg

1. För campusutbildning:
Kursens undervisning är upplagd som traditionell campusutbildning. Kursens undervisningsinslag sker i form av föreläsningar, seminarier, projektarbete i grupp, individuella uppgifter och tillämpningsövningar. Inslag av nätburen undervisning kan förekomma. Obligatoriska utbildningsmoment ingår i kursen.

2. För distansutbildning:
Kursens undervisning är upplagd som distansundervisning. På distansutbildningen är kursen nätburen med inspelade föreläsningar på lärplattformen samt webbaserade seminarier och övningar. Umeå är samlingsort för distansundervisningen, vilket innebär att alla examinationer (om annat inte meddelas av kursansvarig) och vissa undervisningsinslag sker på samlingsorten (Umeå). Obligatoriska utbildningsmoment ingår i kursen.

Examination

Kursen examineras löpande i form av inlämningsuppgifter och seminarier, och avslutas med en skriftlig hemtentamen.

För alla skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga examinerande moment är godkända. För gruppuppgifter och seminarier ges något av betygen G (Godkänd) eller U (Underkänd). På den skriftliga hemtentamen ges något av betygen Väl Godkänd (VG) Godkänd (G), eller Underkänd (U). 

Student som ej uppnått godkänt resultat på en examinationsuppgift kan efter beslut av examinator ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Muntliga examinationer kan inte ersättas med skriftliga uppgifter. Student som ej deltagit i muntliga examinerande seminarium erbjuds därför ett uppsamlingsseminarium för att uppnå betyget godkänt. Uppsamlingsseminariet ges senast två månader efter ordinarie examinationsdatum. Student som varken deltar i ordinarie seminarium eller uppsamlingsseminarium erbjuds ett nytt examinationsseminarium vid nästa kurstillfälle.

Student som godkänts i prov får inte genomgå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg. Student som ej uppnått godkänt resultat på den skriftliga hemtentamen ges möjlighet till revidering senast två månader efter att studenten meddelats resultat från ordinarie inlämningsdatum.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva 

Ansökan om examination på annan ort sker på anvisad blankett som lämnas hos studentexpeditionen.

Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: https://www.umu.se/student/mina-studier/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 43

Barns och ungas utsatthet : våld och kränkningar i barns och ungas relationer
Johansson Björn, Källström Åsa
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 187 sidor :
ISBN: 9789144127392
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Barnkonventionen blir svensk lag
SOU 2016:19 : 2016 :
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/03/sou-201619/
Obligatorisk

FN:s Kvinnokonvention - Convention on the Eliminationof All Forms of Discriminationagainst Women
FN : 2005 :
Convention on the Eliminationof All Forms of Discriminationagainst Women
Obligatorisk

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Utrikesdepartementet : 2008 :
Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Obligatorisk

Jag lever ett liv som liknar ditt : en berättelse om att leva med en sårbar kropp
Grue Jan, Hjälte Jens
Stockholm : Weyler förlag : 2019 : 174 sidor :
ISBN: 9789176811863
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Intellektuell funktionsnedsättning, samhälle och välfärd
Ineland Jens, Ineland Jens, Molin Martin, Sauer Lennart
Tredje upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 212 sidor :
ISBN: 9789151101934
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Isdal Per
Meningen med våld
Andra upplagan : Stockholm : Gothia Fortbildning AB : 2017 : 280 sidor :
ISBN: 9789177410294
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Johansson Stina
Social omsorg i socialt arbete : grunder och fördjupningar
Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2017] : 251 sidor :
ISBN: 978-91-40-69623-6
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Alkohol- och narkotikaproblem
Johnson Björn, Richert Torkel, Svensson Bengt
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 381 sidor :
ISBN: 978-91-44-11238-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Perspektiv på sociala problem
Meeuwisse Anna, Swärd Hans
2. omarb. utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2013 : 372 s. :
ISBN: 9789127134287 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Socialt arbete : en grundbok
Meeuwisse Anna, Swärd Hans, Sunesson Sune, Knutagård Marcus
3., [rev. och utök.] utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2016 : 544 s. :
ISBN: 9789127141490
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

SOSFS 2014:4. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer
Stockholm: Socialstyrelsen : 2014 :
https://unizon.se/sites/default/files/media/v_ld_en_handbok_om_socialn_mndens_ansvar_f_r__99179.pdf
Obligatorisk

Heimer Gun M.
Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar
Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 397 sidor :
ISBN: 9789144126777
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Ytterligare litteratur tillkommer