Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Diagnostik och psykopatologi (KBT) för psykoterapeutprogrammet inriktning specialistpsykolog, 7,5 hp

Engelskt namn: Diagnostics and Psychopathology (CBT) for the Psychotherapy P/Specialist psychologist in Psychotherapy

Denna kursplan gäller: 2021-08-23 och tillsvidare

Kurskod: 2PS315

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2020-11-16

Innehåll

Kursen beskriver bakgrunden till och konstruktionen av de diagnostiska systemen DSM och ICD.  Den ger en generell orientering i olika kliniska syndrom såsom tex affektiva syndrom och olika ångesttillstånd, trauma- och stressrelaterade syndrom, suicidologi, missbruk/beroendesyndrom, neuropsykiatriska syndrom, psykosomatiska syndrom, psykoser samt personlighetssyndrom, i deskriptiva termer.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Moment 1: diagnostik 4,5 hp

Kunskap och förståelse
*    Visa fördjupad kunskap och förståelse inom områdena diagnostik, differentialdiagnostik och diagnosklassificeringssystemen DSM och ICD.
*    Visa fördjupad kunskap och förståelse för de problem som är förknippade med diagnosklassificeringssystem.
*    Visa kunskap om ett systemteoretiskt perspektiv i relation till diagnostik.
*    leda och delta i evidensbaserad metodutveckling (planera, genomföra, utvärdera) inom den egna verksamheten.

Färdigheter och förmåga
*    Visa färdighet att självständigt och omdömesfullt kunna tillämpa diagnostik utifrån de diagnostiska systemen, DSM och ICD, och upprätta en behandlingsplan.
*    Visa färdighet att självständigt använda vedertagna instrument för bedömning och diagnostik.
*    Visa färdighet att beskriva bedömningar i form av skriftliga och muntliga sammanfattningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt    
*    Visa förmåga att kritiskt diskutera, granska och reflektera kring allmänpsykiatriska begrepp, diagnoser och förklaringsmodeller om diagnostiska metoder.
*    Visa förmåga till att diskutera och kritiskt reflektera kring frågor rörande psykiska problem och funktionsavvikelser utifrån etik och kritiska perspektiv om makt.


Moment 2: Klientarbete under handledning 2,5 hp

Kunskap och förståelse
*    Visa grundläggande kunskap och förståelse för kognitiva beteendeteorier
*    Visa kunskap om hur diagnostiska bedömningar tillämpas inför och i psykoterapi

Färdighet och förmåga
*    Under handledning kunna göra relevanta diagnostiska bedömningar inför psykoterapi
*    Under handledning, planera och påbörja en kognitiv beteendeterapi,
*    Etablera en ändamålsenlig samarbetsrelation med handledaren och handledningsgruppens deltagare

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    Uppvisa förmåga till empatisk inlevelse.
*    Med stöd uppvisa förmåga att göra relevanta etiska överväganden i relation till psykoterapi och handledning


Moment 3: Specialistkollegium 0,5 hp

Färdigheter och förmåga
*    identifiera och genomföra ansvarsuppgifter som passar specialistrollen inom den aktuella verksamheten.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet
- Psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare)

Särskild behörighet
- Legitimation som psykolog
- ha varit yrkesverksam under minst två år (minst halvtid) sedan psykologexamen utfärdats och under dessa två år har tillämpat ett psykoterapeutiskt arbetssätt som en del av arbetsuppgifterna
- Den sökande ska uppvisa intyg, att den sökande under utbildningstiden kommer att arbeta minst halvtid med kliniskt patientarbete eller motsvarande och att den sökande där har möjlighet att arbeta psykoterapeutiskt med klienter. Den sökande ska också ingå i ett terapeutiskt sammanhang, dvs. ingå i ett team där det finns kunskaper och erfarenhet av psykoterapeutiska arbetsmetoder.

Undervisningens upplägg

Seminarierna kräver ett aktivt deltagande från de studerande.

Rätten att erhålla undervisning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examination sker i form av muntliga och skriftliga redovisningar både enskilt och i grupp. Examination kommer också att ske genom aktivt deltagande i seminarier/gruppövningar. Frånvaro vid seminarier/gruppövningar kompletteras genom deltagande i uppsamlingsseminarier eller skriftliga kompletteringsuppgifter.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. (två tillfällen om det gäller praktik eller klinisk undervisning eller motsvarande). För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för  en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund  av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare kontakta studierektor. Studierektor ska skyndsamt fatta beslut om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 34

Gemensam kurslitteratur

Herlofson Jörgen
Mini-D 5 : diagnostiska kriterier enligt DSM-5
Stockholm : Pilgrim Press : 2014 : 374 s. :
ISBN: 9789198007916
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Psykiatri
Herlofson Jörgen, Ekselius Lisa, Lundin Anders, Mårtensson Björn, Åsberg Marie
Upplaga 2:1 : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 879 sidor :
ISBN: 978-91-44-09497-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album