"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Diagnostik och psykopatologi (KBT) för psykoterapeutprogrammet, 7,5 hp

Engelskt namn: Diagnostics and Psychopathology (CBT) for the Psychotherapy Programme

Denna kursplan gäller: 2023-01-16 och tillsvidare

Kurskod: 2PS314

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2020-11-16

Reviderad av: Prefekten, 2022-10-18

Innehåll

Kursen beskriver bakgrunden till och konstruktionen av de diagnostiska systemen DSM, ICD.  Den ger en generell orientering i olika kliniska syndrom såsom tex affektiva syndrom och olika ångesttillstånd, trauma- och stressrelaterade syndrom, suicidologi, missbruk/beroendesyndrom, neuropsykiatriska syndrom, psykosomatiska syndrom, psykoser samt personlighetssyndrom, i deskriptiva termer.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Moment 1: diagnostik 5 hp

Kunskap och förståelse
*    Visa fördjupad kunskap och förståelse inom områdena diagnostik, differentialdiagnostik och diagnosklassificeringssystemen DSM, ICD.
*    Visa fördjupad kunskap och förståelse för de problem som är förknippade med diagnosklassificeringssystem.
*    Visa kunskap om ett kontextuellt perspektiv i relation till diagnostik.

Färdigheter och förmåga
*    Visa färdighet att självständigt och omdömesfullt kunna tillämpa diagnostik utifrån de diagnostiska systemen, DSM, ICD och upprätta en behandlingsplan.
*    Visa färdighet att självständigt använda vedertagna instrument för bedömning och diagnostik.
*    Visa färdighet att beskriva bedömningar i form av skriftliga och muntliga sammanfattningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt    
*    Visa förmåga att kritiskt diskutera, granska och reflektera kring allmänpsykiatriska begrepp, diagnoser och förklaringsmodeller om diagnostiska metoder.
*    Visa förmåga till att diskutera och kritiskt reflektera kring frågor rörande psykiska problem och funktionsavvikelser utifrån etik och kritiska perspektiv om makt.

Moment 2: Klientarbete under handledning 2,5 hp

Kunskap och förståelse
*    Visa grundläggande kunskap och förståelse för kognitiva beteendeteorier
*    Visa kunskap om hur diagnostiska bedömningar tillämpas inför och i psykoterapi

Färdighet och förmåga
*    Under handledning kunna göra relevanta diagnostiska bedömningar inför psykoterapi
*    Under handledning, planera och påbörja en kognitiv beteendeterapi,
*    Etablera en ändamålsenlig samarbetsrelation med handledaren och handledningsgruppens deltagare

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    Uppvisa förmåga till empatisk inlevelse.
*    Med stöd uppvisa förmåga att göra relevanta etiska överväganden i relation till psykoterapi och handledning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet (A)
- Psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare), eller
- Läkarexamen med specialistkompetens i allmän psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, eller
- Socionomexamen eller
- Annan yrkesexamen om minst 180 hp inom vård och som inkluderar ett vetenskapligt arbete om minst 15 hp.
 
Särskild behörighet (B)
- Utöver kurser ingående i examen enligt A ovan, skall sökande (gäller Läkarexamen, Socionomexamen och Annan yrkesexamen enligt A) slutfört kurser om minst:
o Utvecklingspsykologi, 7,5 högskolepoäng
o Personlighetspsykologi, 7.5 högskolepoäng
o Hälsopsykologi, 7,5 högskolepoäng
o Kognitiv psykologi, 7,5 högskolepoäng
o Relationell psykologi (ex gruppsykologi, systemteori, familjepsykologi), minst 7,5 högskolepoäng
o Psykoterapeutisk metod och teori, 15 högskolepoäng (grundläggande psykoterapiutbildning)
 
- Tillräckliga praktiska förkunskaper har för Psykologexamen enligt A ovan, den som vid ansökningstillfället har:
o har varit yrkesverksam under minst två år (minst halvtid) sedan Psykologexamen utfärdats och under dessa två år har tillämpat ett psykoterapeutiskt arbetssätt som en del av arbetsuppgifterna, vilket ska styrkas med intyg.
 
- Tillräckliga praktiska förkunskaper har för Läkarexamen, Socionomexamen och Annan yrkesexamen enligt A ovan, den som vid ansökningstillfället har:
o Varit yrkesverksam under minst två år (minst halvtid) från den tidpunkt respektive examen utfärdats, och under dessa två år har tillämpat ett psykoterapeutiskt arbetssätt som en del av arbetsuppgifterna vilket ska styrkas med intyg, samt
o Bedrivit psykoterapi under handledning. Handledningen ska ha omfattat minst 40 timmar vid individuell-, respektive 80 timmar vid grupphandledning. Handledaren ska ha varit Legitimerad Psykoterapeut med minst 5 års erfarenhet av yrket.
o Handledningen ska ha skett parallellt med eller i nära anslutning till, dock inte innan, genomgången kurs i Psykoterapeutisk teori och metod (se ovan).
 
- Den sökande ska uppvisa intyg, att denne under utbildningstiden kommer att arbeta minst halvtid med kliniskt patientarbete eller motsvarande och att den sökande där har möjlighet att arbeta psykoterapeutiskt med klienter. Den sökande ska också ingå i ett terapeutiskt sammanhang, dvs. ingå i ett team där det finns kunskaper och erfarenhet av psykoterapeutiska arbetsmetoder.
 
Övergångsbestämmelser för behörighet
Sökanden som slutfört en sammanhållen grundläggande psykoterapiutbildning om minst 45 högskolepoäng senast 2020-02-01, anses motsvara behörighetskravet i punkt B, första stycket ovan. För behörighet krävs dock att övriga krav under punkt A och B är uppfyllda.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier/workshops samt gruppövningar. Seminarierna kräver ett aktivt deltagande från de studerande. Undervisningen kan innehålla nätbaserade inslag.

Rätten att erhålla undervisning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examination sker i form av muntliga och skriftliga redovisningar både enskilt och i grupp. Examination kommer också att ske genom aktivt deltagande i seminarier/gruppövningar. Frånvaro vid seminarier/gruppövningar kompletteras genom deltagande i uppsamlingsseminarier eller skriftliga kompletteringsuppgifter. Examinerade seminarier kan komma att ske online.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. (två tillfällen om det gäller praktik eller klinisk undervisning eller motsvarande). För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator, i samråd med kursansvarig lärare och studievägledare, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 3

Gemensam kurslitteratur

Herlofson Jörgen
Mini-D 5 : diagnostiska kriterier enligt DSM-5
Stockholm : Pilgrim Press : 2014 : 374 s. :
ISBN: 9789198007916
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Psykisk ohälsa : ett biopsykosocialt perspektiv
Sarkohi Ali, Andersson Gerhard
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 495 sidor :
ISBN: 9789144131160
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

DC: 0-5 : Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood
Washington : Zero to Three : 2016 : x, 212 sidor :
ISBN: 9781938558573
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst