"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Diagnostisk radiologi för ingenjörer, 15 hp

Kursen är nedlagd från och med 2023-03-29

Engelskt namn: Diagnostic Radiology for Engineers

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 5RA036

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-09-24

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-03-29

Innehåll

På en modern röntgenavdelning finns många tekniskt avancerade apparater. För att dessa ska prestera optimalt och producera bilder som kan användas för diagnostik samt ge stabila acceptabla stråldoser till patienterna krävs att förvaltningen av apparaterna fungerar väl. Kursens ger en djup förståelse för de aktuella tekniska tillämpningar som används för diagnostik på en modern röntgen- och nuklearmedicinavdelning. Kursen ger också förutsättningar för studenten att förstå och tillämpa de författningar som reglerar användandet av joniserande strålning och säkerhetstänkande kring de medicintekniska utrustningarna.

Kursen omfattar tre moment
1. Röntgen, 5 hp
2. Nukleärmedicin och magnetresonans, 5 hp
3. Laborationsdel, 5 hp

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Redogöra för funktion och teknik för medicinteknisk utrustning för diagnostisk radiologi, nuklearmedicin och magnetresonanstomografi
Kritiskt beskriva hälsoeffekter kopplade till strålning

Färdighet och förmåga
Självständigt kontrollera funktion, bildkvalité och stråldosnivå för medicinteknisk utrustning för diagnostisk radiologi, nuklearmedicin och magnetresonanstomografi
Självständigt tillämpa regelverket kring strålning och medicinteknisk säkerhet.
Ingående tolka och förstå teknisk dokumentation kring medicinteknisk utrustning för diagnostisk radiologi, nuklearmedicin och magnetresonanstomografi

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Självständigt kunna värdera risker vid servicearbete med medicinskteknisk utrustning för diagnostisk radiologi, nuklearmedicin och magnetresonanstomografi och välja lämpliga arbetsätt i linje med gällande regelverk och praxis.

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp inklusive kursen Medicinsk teknik (5RA005, 10 hp) eller motsvarande. Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, räkneövningar och handledda laborationer. Laborationerna är obligatoriska.

Examination

Kursen omfattar tre moment
1. Röntgen, 5 hp
2. Nukleärmedicin och magnetresonans, 5 hp
3. Laborationsdel, 5 hp

Moment 1: Röntgen 5 hp
Momentet examineras med skriftlig tentamina. Betyget på momentet bedöms med Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).

Moment 2: Nukleärmedicin och magnetresonans 5 hp.
Momentet examineras med skriftlig tentamina. Betyget på momentet bedöms med Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).

Moment 3: Laborationsdel 5 hp.
Momentet examineras med skriftliga laborationsrapporter. Betyget på momentet bedöms med Underkänd (U) eller Godkänd (G).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget baseras på det betyg som erhölls på moment 1 och 2 och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ska ställas till prefekten vid institutionen för strålningsvetenskaper.
 

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.