"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Didaktik för modersmålslärare, 7,5 hp

Engelskt namn: Teaching Heritage Languages

Denna kursplan gäller: 2016-08-22 och tillsvidare

Kurskod: 6SD006

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-04-15

Innehåll

Kursen är indelad i tre moment

Moment 1: Introduktion i språk- och litteraturdidaktik, 1,5 hp
Introduction to language and literature didactics

I momentet ingår grundläggande studier av språk- och litteraturdidaktik.

Moment 2: Kultur, literacy och främjande av språkutveckling, 3 hp
Culture, literacy, and supporting language development

Några teorier om kultur och literacy studeras. Vidare ingår studier av sambandet mellan språk och lärande liksom av modeller för språkstimulerande arbetssätt.

Moment 3: Planering av pedagogisk verksamhet, 3 hp
Planning learning activities

I momentet diskuteras planering av pedagogisk verksamhet utifrån styrdokument, de teorier som studerats och den aktuella verksamheten.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande

  • kunna redogöra för och diskutera olika språkdidaktiska teorier med fokus på flerspråkig utveckling och flerkulturell identitet
  • kunna redogöra för och diskutera modersmålets roll i språkutvecklingen
  • kunna analysera och praktiskt tillämpa olika språkdidaktiska teorier i egen verksamhet
  • kunna argumentera för egna didaktiska val utifrån teorier, styrdokument och lokala förutsättningar

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen ges som nätkurs och all undervisning och examination på kursen är nätbaserad.

Examination

Diskussioner av delar av kurslitteraturen via lärplattformen (mom. 1). En muntlig och en skriftlig uppgift som redovisas via lärplattformen (mom. 2). En individuell uppgift som redovisas muntligt och skriftligt (mom. 3).

Obligatoriska skriftliga och muntliga uppgifter bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. Den avslutande skriftliga uppgiften på moment 3 bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd i på den skriftliga uppgiften i moment 3.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg på momentet. Om någon av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på momentet, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända.  

Vid det första omprovstillfället på moment som examineras i flera delar, görs de delar om som inte gjorts eller lämnats in eller som fått underkänt betyg. Vid alla därefter följande omprovstillfället görs alla delar av examinationen på nytt.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Anmälan till omprov samt till deltagande i uppsamlingsprov är obligatorisk.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 34

Lyft språket, lyft tänkandet : språk och lärande
Gibbons Pauline, Sjöqvist Lena
2., uppdaterade uppl. : Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2013 : 263 s. :
ISBN: 9789173828680
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Critical literacy i svensk klassrumskontext
Lundgren Berit, Damber Ulla
Umeå : Umeå universitet : 2015 : 203 s. :
ISBN: 978-91-7601-202-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Tornberg Ulrika
Språkdidaktik
5. uppl. : Malmö : Gleerups utbildning AB : 2015 : 253 s. :
ISBN: 9789140691507
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kursplan i modersmål för grundskolan
Skolverket : 2011 :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2637
Obligatorisk

Kursplan för ämnet modersmål i gymnasieskolan
Skolverket : 2011 :
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/moe?tos=gy&subjectCode=moe&lang=sv
Obligatorisk

Flera språk i förskolan
Skolverket : 2013 :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3036
Obligatorisk

Artiklar (ca 100 sidor) hämtas på nätet eller via universitetsbibliotekets nätresurser. Material på lärplattformen.