"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Digital kompetens och lärande II, 7,5 hp

Engelskt namn: Digital competence and learning II

Denna kursplan gäller: 2018-08-27 och tillsvidare

Kurskod: 2IT030

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Tillämpad utbildningsvetenskap, 2012-10-26

Reviderad av: Prefekten, 2018-05-16

Innehåll

I kursen behandlas begreppet digital kompetens som rymmer kunskaper, färdigheter och förhållningssätt för att arbeta med IT för lärande. I kursen granskas digitala lärresurser i form av programmeringsmiljöer och webbpublicerade program. Förebyggande arbete för barns och ungas användning av digitala lärmiljöer i relation till trygga lärmiljöer, mobbning, kränkande handlingar och genus behandlas. I kursen studeras också hur programmering och datalogiskt tänkande lärs ut i skolan. Vidare undersöks begrepp som är relaterade till digitaliseringen i skolan samt planering av egen och andras fortbildning om IT och lärande och hur man kan värdera och införa IT-stöd i skolan.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • Visa kunskap och förståelse om begreppet digital kompetens i förhållande till lärande.

Färdigheter och förmåga

  • Tillämpa IT-stöd för produktion och publikation av digitala lärresurser genom programmering.
  • Granska och skapa planer/strategier som avser införandet av IT för lärande.
  • Diskutera införandestrategier av IT-stöd i skolan.
  • Planera fortbildning om IT och lärande.
  • Skapa lektionsplanering där programmering har en central roll.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Diskutera och reflektera kring begreppen datalogiskt tänkande och programmering.
  • Föra en relevant och utifrån aktuell forskning välargumenterad diskussion om möjligheter och problem med IT i skolan ur ett värdegrundsperspektiv.
  • Diskutera och reflektera över förebyggande arbete för barns och ungas användning av samtida lärmiljöer i relation till trygga lärmiljöer, mobbning, kränkande handlingar och genus.
  • Påvisa exempel på hur dagens och morgondagens IT kan användas som stöd för lärande och analysera detta med ett kritiskt förhållningssätt.

Behörighetskrav

Godkänd kurs Digital kompetens och lärande I eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker på distans med IT-stöd och bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, laborationer samt projektarbeten enskilt eller i grupp. Under kursen används en digital lärmiljö för handledning, diskussion och distribution av kursmaterial.

Examination

Examination sker fortlöpande med inlämningsuppgifter i form av skriftliga redovisningar, nätbaserade gruppuppgifter och forumdiskussioner. Kursen består av deluppgifter som bedöms utifrån såväl tvågradig som tregradig betygsskala.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs när samtliga inlämningsuppgifter i kursen är bedömda. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera kring olika teoretiska och metodiska aspekter samt kunna analysera med stöd av teoretiska begrepp.

Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina. 

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas. 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 35

Litteratur till det svenska kurstillfället

Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

Tallvid Martin
1:1 i klassrummet : analyser av en pedagogisk praktik i förändring
Göteborg : Göteborgs universitet : 2015 : 252 s. :
http://hdl.handle.net/2077/37829
ISBN: 9789198206913
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Aktuella läroplaner
Skolverket :
Länk till skolverkets hemsida
Obligatorisk

Mannila Linda
Att undervisa i programmering i skolan : varför, vad och hur?
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 250 sidor :
ISBN: 978-91-44-11416-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Bringing computational thinking to K-12 : what is Involved and what is the role of the computer science education community?
Barr V, Stephenson C
Ingår i:
ACM Inroads
ACM / Association for Computing Machinery : 2 : sid. 48-54 :
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1929905
Obligatorisk

Computational Thinking in K-9 Education
Mannila L, Dagiene V, Demo B, Grgurina N, Mirolo C, Rolandsson L, Settle A
Ingår i:
Proceedings of the Working Group Reports of the 2014 on Innovation & Technology in Computer Science Education Conference
ACM : sid. 1-29 :
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2713610
Obligatorisk

Computational Thinking in K–12 : A Review of the State of the Field
Grover S, Pea R
Ingår i:
Educational researcher
Washington : American Educational Research Association : 1972- : 42 : sid. 38-43 :
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.3102/0013189X12463051
Obligatorisk

DigComp 2.0 : The Digital Competence Framework for Citizens
Vuorikari R, Punie Y, Carretero S, Van den Brande L
Ingår i:
ARCHISplus
Brussels : European Commission. : Report EUR 27948 EN :
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101254/jrc101254_digcomp%202.0%20the%20digital%20competence%20framework%20for%20citizens.%20update%20phase%201.pdf
Obligatorisk

Lagar
Diskrimineringslag (2008:567) : Svensk författningssamling (SFS)

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2008:567
Obligatorisk

Educational technologies and twenty-first century leadership for learning
Schrum Lynne, Levin Barbara B.
Ingår i:
International journal of leadership in education [Elektronisk resurs].
London : Taylor & Francis Ltd. : c1998- : 19 : sid. 17-39 :
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13603124.2015.1096078
Obligatorisk

Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med en plan mot kränkande behandling
Sveriges Riksdag :
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/rubriken-upphor-att-galla-u2017-01-01_sfs-2006-1083
Obligatorisk

Reyes Vincente C.
How do school leaders navigate ICT educational reform? Policy learning narratives from a Singapore context
Ingår i:
International journal of leadership in education [Elektronisk resurs].
London : Taylor & Francis Ltd. : c1998- : 18 : sid. 365-385 :
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13603124.2014.982200?needAccess=true
Obligatorisk

ICT coordinators’ tpack-based leadership knowledge in their roles as agents of change
Avidor-Ungar O, Shamir-Inbal T
Ingår i:
Journal of information technology education [Elektronisk resurs].
Santa Rosa, CA : Informing Science Institute : [2002]- : 16 :
http://www.jite.org/documents/Vol16/JITEv16ResearchP169-188Avidov3099.pdf
Obligatorisk

Boyd Danah
It's complicated : the social lives of networked teens
New Haven : Yale University Press : cop. 2014 : xi, 281 s. :
ISBN: 9780300166316
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kränkningar i skolan : analyser av problem och lösningar
Stockholm : Skolverket : 2013 : 190 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 9789175590752
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Mobbning - en social konstruktion?
Frånberg Gun-Marie, Wrethander Bliding Marie
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 123 s. :
ISBN: 978-91-44-05559-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kap 1 och 2.

Pettersson Fanny
On the issues of digital competence in educational contexts : a review of literature
New York : Springer : 2017 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-139645
Obligatorisk

Svensk författningssamling
Skollagen (SFS 2010:800)
Sveriges Riksdag : 2010 :
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/
Obligatorisk
Läsanvisning: Kap 6.

Skolors arbete mot trakasserier och kränkande behandling på nätet
2016-11-21T10:00:00+01:00 :
http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/skolors-arbete-mot-trakasserier-och-krankande-behandling-pa-natet
Obligatorisk

Denning P.J.
The profession of IT : Beyond computational thinking
Ingår i:
Communications of the ACM
New York : ACM : 1958- : 52 : sid. 28-30 :
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1516054
Obligatorisk

Elektroniskt publicerade artiklar och material kan tillkomma.

Litteratur till det engelska kurstillfället

Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

Bringing computational thinking to K-12 : what is Involved and what is the role of the computer science education community?
Barr V, Stephenson C
Ingår i:
ACM Inroads
ACM / Association for Computing Machinery : 2 : sid. 48-54 :
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1929905
Obligatorisk

Computational Thinking in K-9 Education
Mannila L, Dagiene V, Demo B, Grgurina N, Mirolo C, Rolandsson L, Settle A
Ingår i:
Proceedings of the Working Group Reports of the 2014 on Innovation & Technology in Computer Science Education Conference
ACM : sid. 1-29 :
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2713610
Obligatorisk

Computational Thinking in K–12 : A Review of the State of the Field
Grover S, Pea R
Ingår i:
Educational researcher
Washington : American Educational Research Association : 1972- : 42 : sid. 38-43 :
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.3102/0013189X12463051
Obligatorisk

Håkansson Lindqvist Marcia
Conditions for technology enhanced learning and educational change : a case study of a 1:1 initiative
Umeå : Department of education, Umeå university : 2015 : 107 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-109887
ISBN: 9789176013571
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Cyberbullying : An increasing challenge for schools
von Marées Nandoli, Petermann Franz
Ingår i:
School psychology international.
London : Sage Publications : 1980- :
https://doi.org/10.1177/0143034312445241
Obligatorisk

Cyberbullying : incidence, trends and consequences
Livingstone Sonia, Stoilova Mariya, Kelly Anthony
Ingår i:
Publications of the London School of Economics.
London : London School of Economics : [19--]- :
Ladda ner pdf
Obligatorisk

DigComp 2.0 : The Digital Competence Framework for Citizens
Vuorikari R, Punie Y, Carretero S, Van den Brande L
Ingår i:
ARCHISplus
Brussels : European Commission. : Report EUR 27948 EN :
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101254/jrc101254_digcomp%202.0%20the%20digital%20competence%20framework%20for%20citizens.%20update%20phase%201.pdf
Obligatorisk

Educational technologies and twenty-first century leadership for learning
Schrum Lynne, Levin Barbara B.
Ingår i:
International journal of leadership in education [Elektronisk resurs].
London : Taylor & Francis Ltd. : c1998- : 19 : sid. 17-39 :
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13603124.2015.1096078
Obligatorisk

Reyes Vincente C.
How do school leaders navigate ICT educational reform? Policy learning narratives from a Singapore context
Ingår i:
International journal of leadership in education [Elektronisk resurs].
London : Taylor & Francis Ltd. : c1998- : 18 : sid. 365-385 :
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13603124.2014.982200?needAccess=true
Obligatorisk

ICT integration in the classroom : Challenging the potential of a school policy
Tondeur J, Van Keer H, van Braak J, Valcke M
Ingår i:
Computers & education.
New York : Pergamon P. : 1976- : 51 : sid. 212-223 :
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131507000498
Obligatorisk

Boyd Danah
It's complicated : the social lives of networked teens
New Haven : Yale University Press : cop. 2014 : xi, 281 s. :
ISBN: 9780300166316
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

'It's just drama' : teen perspectives on conflict and aggression in a networked era
Marwick Alice, Boyd Danah
Ingår i:
Journal of youth studies [Elektronisk resurs].
Abingdon, Oxfordshire : Carfax : 1998- : 17 : sid. 1187-1204 :
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13676261.2014.901493
Obligatorisk

Fransson G
Manoeuvring in a digital dilemmatic space : making sense of a digitised society
Ingår i:
Nordic journal of digital literacy
Universitetsforlaget : 11 : sid. 185-201 :
https://www.idunn.no/dk/2016/03/manoeuvring_in_a_digital_dilemmatic_space_making_sense_of_
Obligatorisk

Networked privacy : How teenagers negotiate context in social media
Marwick Alice, Boyd Danah
Ingår i:
New media & society.
London : SAGE Publ. : 1999- : 16 : sid. 1051-1067 :
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1461444814543995
Obligatorisk

Pettersson Fanny
On the issues of digital competence in educational contexts : a review of literature
New York : Springer : 2017 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-139645
Obligatorisk

Berge O
Rethinking Digital Literacy in Nordic School Curricula
Ingår i:
Nordic journal of digital literacy
Universitetsforlaget : 12 : sid. 5-7 :
https://www.idunn.no/dk/2017/01-02/rethinking_digital_literacy_innordicschool_curricula
Obligatorisk

Chisholm J. F.
Review of the Status of Cyberbullying and Cyberbullying Prevention
Ingår i:
Journal of information systems education
West Lafayette, IN : Data Processing Management Association's Special Interest Group for Education : c1991- : 25 : sid. 77-87 :
http://jise.org/Volume25/n1/JISEv25n1p77.pdf
Obligatorisk

Thornberg Robert
Shes Weird! - The Social Construction of Bullying in School: A Review of Qualitative Research
John Wiley and Sons, Ltd : 2011 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-69828
Obligatorisk

"Snapchat", youth subjectivities and sexuality : disappearing media and the discourse of youth innocence
Charteris J, Gregory S, Masters Y
Ingår i:
Gender and education.
Milton Keynes : Open University P. : 1984- : 30 : sid. 205-221 :
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09540253.2016.1188198
Obligatorisk

Nuzzaci A
Special Issue on “School Revolution? Let’s Start from Teachers’ Digital Literacy and Competences!”
Ingår i:
International Journal of Digital Literacy and Digital Competence (IJDLDC)
IGI Global :
https://www.igi-global.com/pdf.aspx?tid%3D152601%26ptid%3D132017%26ctid%3D15%26t%3DSpecial%20Issue%20on%20“School%20Revolution%3F%20Let%27s%20Start%20from%20Teachers%27%20Digital%20Literacy%20and%20Competences!”
Obligatorisk

Denning P.J.
The profession of IT : Beyond computational thinking
Ingår i:
Communications of the ACM
New York : ACM : 1958- : 52 : sid. 28-30 :
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1516054
Obligatorisk

In addition, electronically distributed articles as well as curricula and other management documents are included.