Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Digital kultur, 7,5 hp

Engelskt namn: Digital culture

Denna kursplan gäller: 2019-10-21 och tillsvidare

Kurskod: 2BV009

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biblioteks- och informationsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2018-10-29

Reviderad av: Prefekten, 2019-10-21

Innehåll

Kursen behandlar nya medier med utgångspunkt i ett brett kulturanalytiskt perspektiv. En rad biblioteks- och informationsvetenskapligt relevanta teman som är kopplade till expansionen av digitala och interaktiva medier, som nätgemenskap, delaktighet, upphovsrätt och nya publikbeteenden diskuteras. Kursen organiseras med utgångspunkt i tre övergripande teman: bibliotek och sociala medier; digital kultur och upphovsrätt; samt digital kompetens och deltagarkultur.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande uppvisa god kunskap och förståelse om:
*    vetenskapliga perspektiv på digitala kulturer, med särskilt fokus på begreppen digitala kompetenser och deltagarkulturer
*    vetenskapliga perspektiv på förhållandet mellan nya medier och upphovsrättsfrågor
*    hur dessa perspektiv står i relation till samtida kulturförmedlings- och biblioteksverksamhet.

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga självständigt kunna muntligt och skriftligt granska, problematisera och tillämpa:
*    vetenskapliga perspektiv på digitala kulturer, med särskilt fokus på begreppen digitala kompetenser och deltagarkulturer
*    vetenskapliga perspektiv på förhållandet mellan nya medier och upphovsrättsfrågor
*    hur dessa perspektiv står i relation till samtida kulturförmedlings- och biblioteksverksamhet.

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt visa god förmåga att självständigt kritiskt granska:
*    vetenskaplig forskning om digitala kulturer, digitala kompetenser och deltagarkulturer
*    vetenskaplig forskning om förhållandet mellan nya medier och upphovsrättsfrågor
*    hur sådan forskning står i relation till samtida kulturförmedlings- och biblioteksverksamhet.

Behörighetskrav

Kandidatexamen med inriktning mot biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande samt EnA/5 och SvB/3 för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är upplagd kring föreläsningar, seminarier, gruppövningar och individuella uppgifter. Obligatorisk närvaro gäller vid gruppövningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag:
*    Tre seminarier (U/G)
*    En skriftlig individuell hemtentamen (U/G/VG)

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om
pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För att bli godkänd (G) på kursen krävs ett godkänt betyg på samtliga examinationsuppgifter. För att bli väl godkänd (VG) på kursen krävs ett väl godkänt betyg på hemtentamen samt ett godkänt betyg på övriga uppgifter.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 43

Litteratur

Amnéus Alex
Röster om bibliotek och upphovsrätt : en antologi
Stockholm : Svensk biblioteksförening : 2016 : 84 s. :
Fulltext
ISBN: 978-91-976012-9-0
Se bibliotekskatalogen Album

Efter the Pirate Bay
Andersson Jonas, Snickars Pelle
Stockholm : Kungliga biblioteket : 2010 : 410 s. :
ISBN: 978-91-88468-25-3
Se bibliotekskatalogen Album

Banks Marcus
Fighting Fake News: How Libraries Can Lead the Way in Media Literacy
American Libraries : 2016 :
https://americanlibrariesmagazine.org/2016/12/27/fighting-fake-news/

Courtney Nancy
Library 2.0 and beyond : innovative technologies and tomorrow's user
Westport, Conn. : Libraries Unlimited : 2007 : xi, 152 s. :
http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0713/2007009007.html
ISBN: 978-1-59158-537-4 (alk. paper)
Se bibliotekskatalogen Album

Koltay Tibor
The media and the literacies: Media literacy, information literacy, digital literacy.
Media, Culture & Society, 33 (2), 211-221 : 2011 :

Digital inequalities and why they matter.
Robinson Laura, Cotten Shelia R., Ono Hiroshi, Quan-Haase Anabel, Mesch Gustavo, Chen Wenhong, Schulz Jeremy, Hale Timothy M., Stern Michael J.
Information, Communication & Society, 18(5), 569-582. : 2015 :
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1369118X.2015.1012532

Lessig Lawrence
Free culture : how big media uses technology and the law to lock down culture and control creativity
New York : Penguin Press : 2004 : 345 s. :
ISBN: 1-59420-006-8 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Medie- och informationskunnighet i en biblioteks- och informationsvetenskaplig belysning
Rivano Eckerdal Johanna, Sundin Olof
Stockholm : Svensk biblioteksförening : 2014 : 108 s. :
Fulltext
ISBN: 9789197601221
Se bibliotekskatalogen Album

Social media optimization: making library content shareable and engaging.
Rossmann Doralyn, Young Scott W.H
Library Hi Tech, 33(4), 526-544. : 2015 :
http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/LHT-05-2015-0053

Solomon Laura
Doing social media so it matters : a librarian's guide
Chicago : American Library Association : 2011 : vii, 65 s. :
ISBN: 0-8389-1067-X (hft.)
Se bibliotekskatalogen Album

Whitworth Andrew
The reflective information literacy educator.
Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, 4(1) : 2012 :
https://noril.uib.no/article/view/151

Artiklar och andra texter tillkommer.