"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Digitala bilder, 7,5 hp

Engelskt namn: Digital Images

Denna kursplan gäller: 2024-01-15 och tillsvidare

Kurskod: 2IT006

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, 2006-10-19

Reviderad av: Prefekten, 2023-11-22

Innehåll

Kursen behandlar teoretiska och praktiska aspekter på digital bildbehandling. Tyngdpunkten ligger på bildredigering och pixelgrafik, men även 3D-grafik innefattas. Juridiska frågor gällande digitala bilder problematiseras. Bilders innehåll och utformning granskas och värderas kritiskt. Vidare ingår planering för och formgivning av bildmontage för digital publicering.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för begrepp inom grundläggande bildteori
 • beskriva regler gällande upphovsrättslagen
 • redogöra för hur de olika licensieringsformerna Creative Commons samt Skolkopieringsavtalet fungerar
 • redogöra för grundläggande metoder att avslöja manipulerade bilder
 • redogöra för arbetsprocesser i produktion av digitala bilder

Färdigheter och förmåga

 • tillämpa dataskyddsförordningen kopplat till området digital bild
 • diskutera och problematisera juridiska frågor kopplade till området digital bild
 • hantera grundläggande funktioner i avancerade bildbehandlingsprogram
 • tillämpa grundläggande bildteori i skapandet av digitala bilder

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt granska och tolka bilder utifrån grundläggande bildsemiotiska begrepp
 • problematiserar kring manipulerade bilder och den manipulerade bildens roll i ett historiskt perspektiv

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen är uppbyggd kring obligatoriska inlämningsuppgifter i form av tillämpat arbete och skriftlig redovisning samt forumdiskussioner. Inlämningsuppgifterna redovisas fortlöpande under terminen. Som stöd för detta tillhandahålls föreläsningar i form av strömmande media, forumdiskussioner, samt projektarbeten enskilt eller i grupp. Kursen är helt nätbaserad utan sammankomster. Under kursen används ett internetbaserat konferenssystem och webben för handledning, diskussion och distribution av kursmaterial.

Examination

Examination sker fortlöpande med inlämningsuppgifter i form av både tillämpat arbete och skriftlig redovisning samt forumdiskussioner. Majoriteten av inlämningsuppgifterna sker individuellt men vissa inslag av nätbaserade grupparbeten förekommer.   

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs när samtliga inlämningsuppgifter i kursen är bedömda. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera kring olika teoretiska och metodiska aspekter samt kunna analysera med stöd av teoretiska begrepp. Vidare läggs särskild vikt vid studentens förmåga att redogöra för och tillämpa arbetsmetoder som uppvisar fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper.

Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 3

Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

Sténson Hallgren Jeanette
Adobe Photoshop CC : snabbguide
Version 2022-08-01 : [Älvsjö] : Marknadskompetens : [2022] : 170 sidor :
ISBN: 9789152716076
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Tema: Bildanalys
Marner Anders, Skåreus Eva
Umeå : Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet : 2009 : 108 sidor :
Fritt tillgänglig via Umeå universitet
Obligatorisk

Pettersson Rune
Rapport 181 : Bildmanipulering
Ingår i:
Rapport
Stockholm : Styrelsen för psykologiskt försvar : 1995-[2004?] :
Fulltext
Obligatorisk