"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Distribuerade system, 7,5 hp

Engelskt namn: Distributed Systems

Denna kursplan gäller: 2017-07-24 och tillsvidare

Kurskod: 5DV186

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Beräkningsteknik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-09-29

Innehåll

Kursen introducerar grundläggande teorier för att ge förståelse för hur moderna distribuerade system fungerar. Kursens fokus ligger på distribuerade algoritmer och praktiska aspekter som bör beaktas när man designar och implementerar verkliga system. Teman som kursen behandlar är kausalitet och logiska klockor, synkronisering och koordinerings-algoritmer, transaktioner och replikering samt end-to-end systemdesign. Även om kursen behandlar olika distribuerade algoritmer, är den inte enbart en teoretisk kurs. Datorbaserade inlämningsuppgifter används i stor utsträckning för att ge studenterna praktisk erfarenhet av att utforma och genomföra verkliga system. Dessutom utforskar kursen nya trender exemplifierade av dagens mycket tillgängliga och pålitliga distribuerade system.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Sammanfatta och beskriva generella egenskaper, utmaningar och karakteristik hos distribuerade system (FSR 1)
  • Förklara begreppen kausalitet och tid med avseende på designen och implementationen av distribuerade system (FSR 2)
  • Beskriva generella distribuerade algoritmer för synkronisering och samtidighet/parallellism, koordination, transaktioner, och replikering (FSR 3)
  • Förklara de inre mekanismerna i aktuella distribuerade system (FSR 4)
  • Exemplifiera praktiska frågor som måste beaktas vid design, implementation och felsökning av distribuerade system (FSR 5)

Färdigheter och förmågor
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Jämföra replikeringsscheman med avseende på prestanda, tillgänglighet och enhetlighetsaspekter (FSR 6)
  • Designa, implementera och felsöka distribuerade system (FSR 7)
  • Använda vedertagna distribuerade algoritmer för att lösa problem som uppstår när man arbetar med distribuerade system (FSR 8)

Behörighetskrav

Univ:För tillträde till kursen krävs 90 hp avklarade studier varav 60 hp i huvudområdet datavetenskap eller 2 års avklarade studier (120hp) inom ett studieprogram, i båda fallen inkluderande kursen Operativsystem (5DV171) samt minst 7.5hp på kandidatexmensnivå inom området datakommunikation och datornät (tex 5DV166) eller motsvarande kunskaper.

Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier samt Engelska A/5. Krav på svenska gäller endast om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och arbete med obligatoriska uppgifter. Utöver schemalagda aktiviteter krävs även individuellt arbete med materialet.

Examination

Examinationen på kursen görs i två delar. I den första delen examineras FSR 1–6 genom två till fyra skriftliga prov. Det exakta antalet prov beror på deras omfattning och meddelas senast vid kursstart. I den andra delen examineras FSR 7 och 8 genom ett antal obligatoriska uppgifter (projekt). Antalet projekt varierar utifrån deras omfattning men är aldrig mer än 4.

För varje del ges något av omdömena Med beröm godkänd (5), Icke utan beröm godkänd (4), Godkänd (3) eller Underkänd (U). Bedömningen är en samlad bedömning av delens samtliga uppgifter och görs först efter att alla delar är genomförda.

På hela kursen ges något av betygen Med beröm godkänd (5), Icke utan beröm godkänd (4), Godkänd (3) eller Underkänd (U). Slutbetyget är en sammanvägning av betygen från de två delarna och för betyget Godkänt krävs att båda delarna fått betyget godkänt.

Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.

För studerande som inte godkänns vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Studenter som inte har deltagit i projekten alls under kursen, får betyget Underkänd (U) och kommer att erbjudas ytterligare möjlighet till examination först när kursen ges nästa gång.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för datavetenskap.

Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Detta gäller även om kursen lagts ned och denna kursplan upphört gälla.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap och/eller programansvarig för sitt program.

Speciellt gäller att denna kurs inte kan ingå i en examen tillsammans med kurserna 5DV020 eller 5DV147 (båda med namnet Distribuerade system).

Kursens kopplingar till program och examina
Kursen kan användas som en del i uppfyllandet av kravet på 45 poäng med inriktning mot datalogi (varav minst 37,5 högskolepoäng på avancerad nivå) som krävs för specialiseringen Datalogi inom ramen för en Teknologie masterexamen i datavetenskap.

Litteratur