"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ekologi, 15 hp

Engelskt namn: Ecology

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 5BI265

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-08-25

Innehåll

Kursen ger en introduktion till vanliga statistiska metoder som användes inom ekologiska undersökningar. Under kursen tränas datahantering för vetenskapligt arbete och praktiska tillämpningar av statistik liksom GIS (geografiska informationssystem). Under modul 3 studeras processer och interaktioner i ekologiska samhällen och ekosystem. I detta ingår studier av födovävar och trofiska interaktioner i terrestra och akvatiska ekosystem. Vidare behandlas grundläggande bevarandebiologi samt hur ekologisk teori tillämpas inom naturvårdsarbete. Under exkursioner och projekt tillämpas teori och artkunskap, samt muntlig och skriftlig redovisning.
 
Kursen indelas i följande moduler:
 
Modul 1. Statistik 3,5 hp
Under momentet ges en introduktion till vanliga statistiska metoder som används av naturvetare. I introduktionen ingår planering av undersökningar: vilka variabler som bör mätas, när mätningarna bör ske och hur urvalet av stickprov bör göras. Behovet av replikat och hur många stickprovsenheter som skall tas gås igenom, samt även hur data från stickprovskall analyseras och vilka förändringar som kan detekteras. Grunderna för signifikansanalys och förutsättningar för olika typer av statistiska testmetoder behandlas. Datorövningar utgör ett viktigt inslag i modulen.

Modul 2, Geografiska informationssystem, 1,5 hp
Under avsnittet ges en fördjupning av geografiska informationssystem (GIS) med fokus på vektordata.Olika typer av databaser behandlas samt sätt att söka och hantera databaser och tabeller i GIS. Vidare behandlas olika typer av vektoranalyser som kan användas för att manipulera och analysera ekologiska data. Under avsnittet tränas att använda en GIS mjukvara för att analysera vektordata samt att skapa kartor.

Modul 3, Ekologi, biologisk mångfald och tillämpad ekologi,  7 hp
Avsnitt 1. Ekologi 3,5 högskolepoäng. Under avsnittet studeras organismers funktion i födovävar, energiflöden i ekologiska samhällen och interaktioner mellan olika nivåer i näringskedjan dvs. trofiska interaktioner. Vidare behandlas den biologiska diversitetens funktion samt grundläggande bevarandebiologi. I avsnittet studeras även hur ekologisk teori tillämpas i praktiken, såsom vid skörd av naturliga populationer samt vid skadedjursbekämpning.
 
Avsnitt 2. Samhällsperspektiv på biologisk mångfald, 2,5 hp
Under avsnittet diskuteras aktuell forskning, ekologisk restaurering och praktiskt naturvårdsarbete. Under grupparbeten tränas kommunikation med olika målgrupper.
 
Avsnitt 3. Fågelstudier 1 hp
Under avsnittet ges en introduktion till fågelinventeringar, samt identifieringar av fåglar i fält med hjälp av bestämningslitteratur.
 
Modul 4. Projekt, 3 hp
Under denna modulutförs en undersökning i grupp i syfte att belysa en ekologisk frågeställning.  Under projektet tränas planering, genomförande och redovisning av en vetenskaplig undersökning. Arbetet med uppgiften skall innefatta litteratursökning, källvärdering samt hantering av referenser. En statistisk behandling av insamlade data ingår i uppgiften. Projektarbetet redovisas såväl skriftligt i en vetenskapligt upplagd rapport som muntligt, där också opponering av annat projektarbete ingår.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten för betyget godkänd kunna:
 
Modul 1 
FSR 1. Beskriva ett välgenomtänkt undersökningsupplägg som matchar den tilltänkta statistiska metoden
FSR 2. Tillämpa grunderna för signifikansanalys och kunna tolka resultat från vanliga statistiska analyser
FSR 3. Tillämpa vanliga statistiska metoder och känna till i vilka sammanhang dessa metoder bör användas

Modul 2
FSR 4. Analysera spatial ekologisk vektordata med geografiska informationssystem (GIS)
FSR 5. Skapa kartor med hjälp av GIS som effektivt kommunicerar syftet med analysen
 
Modul 3 
FSR 6. Beskriva olika typer av födovävar, samt förklara hur trofiska interaktioner kan påverka arter och födovävar
FSR 7. Beskriva och förklara vilka ekosystemprocesser som påverkas av artrikedom, samt förklara grundläggande bevarandebiologiska problem
FSR 8. Redogöra för hur ekologisk teori kan tillämpas i praktiken
FSR 9. Kommunicera olika aspekter av ekologi i både vetenskapliga och populärvetenskapliga former med olika målgrupper
FSR 10. Identifiera fågelarter i norra Sverige

Modul 4
FSR 11. Planera, genomföra, skriftlig och muntligt redovisa en ekologisk undersökning samt utföra en opposition på ett liknande arbete.
 
Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd kunna: 
FSR 12. Tillämpa kursens innehåll på nya frågeställningar,
FSR 13. Uppvisa en analytisk förmåga i lösandet av uppgifter inom kursens områden,
FSR 14. Utföra statistiska analyser på mer komplexa data.

Behörighetskrav

Naturens mångfald 15 hp, Klimatförändringar 15 hp och Geovetenskap 15 hp eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen innefattar föreläsningar, övningar, datorövningar, gruppdiskussioner, seminarier, projektarbeten, rapportskrivning och fältstudier.

Examination

Examinationen sker dels genom skriftliga tentamina, dels genom muntlig och skriftlig redovisning av projektarbetet. På skriftliga tentamina av modul 1 och 2 sätts något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). På projektarbeten i grupp, seminarier och fältstudier ges endast betygen underkänd (U) eller godkänd (G).  För betyget Godkänd på hela kursen krävs att alla FSR för nivån G är uppnådda. För betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs dessutom att studenten uppfyller kraven för Väl Godkänt på tentamina på modul 1 och 2. Betyget sätts först när alla obligatoriska moment är genomförda.
Studerande som underkänts, har rätt att undergå förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslut ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 1

Ecology : from individuals to ecosystems
Begon Michael, Townsend Colin R.
Fifth edition. : Hoboken, NJ : Wiley : 2021 : XIII, 844 pages :
ISBN: 9781119279358
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst