"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ekonometri I D12, 7,5 hp

Engelskt namn: Econometrics I D12

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 2NE005

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Nationalekonomi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi

Beslutad av: Prefekt, 2009-01-19

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2021-10-28

Innehåll

I kursen behandlas de fundamentala verktygen och begreppen inom ekonometri. Fokus ligger på de linjära regressions men även på utvecklingar som “limited dependent variables (LDVmodeller), “Instrumental Variables” (IV) och “Difference-in-Difference”.
Vidare behandlar kursen konsekvenser för estimation och statistisk inferens av vanligt förekommande avvikelser från standardantagandena. Andra områden som berörs under kursen är minstakvadrat estimation, inkluderat “Generalized Least Square” (GLS) och “Maximum Likelihood” (ML). Även här studeras hur estimation och inferens påverkas av att standardantagandena inte är uppfyllda. Delar av detta innhåll kommer illustreras genom tillämpningar i Stata. Kursen avslutas sedan med en kort introduktion till paneldata eller hur man handskas med endogenitetsproblem.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • Ge prov på en grundförståelse för olika områden inom ekonometri. Detta inkluderar kausalitet, estimering samt hypotestester.
  • Tillämpa, och ge prov på såväl nackdelar som skillnader mellan, olika “goodnessoffit” tester.
  • Sammanfatta och utvärdera en empirisk uppsats skriven av en annan person.
  • Genomföra en regressionanalys samt andra analyser av data såsom linjär minstakvadrat, maximumlikelihoodbaserade probit/logit och Poissonmodeller samt IV-modeller. Dessutom ska studenten kunna förstå och tolka resultaten på ett korrekt sätt samt genomföra hypotestester.

Behörighetskrav

90 hp varav minst 75 hp i nationalekonomi där 15 hp måste vara på kandidatnivå (G2F). Utöver detta krävs även Matematik för ekonomer I D7, eller motsvarande. Engelska 6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, men seminarier och övningar kan ingå.

Examination

Examinationen sker i form av skriftlig salsexamination vid kursens slut samt genom inlämningsuppgifter. Resultat från inlämningsuppgifter är endast giltiga under innevarande termin.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfällen i nära anslutning härtill. Därpå följande tentamensmöjligheter ges i regel i samband med att kursen anordnas nästa gång. Därutöver anordnas ett extra
tentamenstillfälle varje läsår i slutet av augusti.

På kursen ges ettdera betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

I normalfallet finns det ingen möjlighet till komplettering av underkända betyg. I undantagsfall kan en studerande som på någon examinerande del fått betyget ”Underkänd”, om examinator (ej undervisande lärare) finner det lämpligt, få genomföra en kompletterande uppgift. Den kompletterande uppgiften skall vara av mindre karaktär, tydligt relaterad till det eller de kunskapsmål som ej är uppfyllda samt vara genomförd i nära anslutning till den ursprungliga uppgiften.

Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos rektor för Handelshögskolan begära att annan lärare utses att bestämma betyg.

Tillgodoräknanden
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Greene William H.
Econometric analysis
7. ed. : Boston : Pearson : cop. 2012 : 1228 s. :
ISBN: 9780273753568 (pbk.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Kursmaterial i form av artiklar och bokudrag tillkommer eventuellt (till självkostnadspris).