Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Engelska 2 för ämneslärare med inriktning mot gymnasiet, 30 hp

Engelskt namn: English for the Upper Secondary School Level, Course 2

Denna kursplan gäller: 2021-08-09 och tillsvidare

Kurskod: 6EN036

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-11-18

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2021-02-17

Innehåll

Allmän lingvistik med inriktning på engelska, språkhistoria, språksociologi, översättning, kultur- och samhällsstudier,  modern engelskspråkig litteratur, språkmetodik/didaktik. Ämnesdidaktiska frågeställningar ingår som ett naturligt inslag i samtliga kursdelar. Teaching and Learning of English II, 6 hp, består helt och hållet av ämnesdidaktik.

Lingvistik I, 5 hp
Lingvistik ska ge en introduktion till olika områden av språkvetenskapen som är av vikt för en blivande engelsklärare t.ex. fonologi och fonetik, syntax och semantik med fokus på det engelska språkområdet. Den skriftliga språkfärdigheten övas genom skrivuppgifter.

Språkhistoria och språksociologi, 4 hp
Språkhistoria och språksociologi ska ge grundläggande kunskaper om det engelska språkets historia som ger en förståelse av hur dagens engelska formats med avseende på struktur, vokabulär och stavning samt om  det engelska språkets variation med avseende på genus, social tillhörighet, etnicitet, ålder och geografi. Vidare behandlas hur detta kan stödja undervisningen med avseende på struktur, semantik, ordförråd och stavning.

Akademiskt skrivande, 4 hp
Akademiskt skrivande syftar till att de studerande ska förvärva fördjupad medvetenhet om texters funktion i olika kontexter samt genom processkrivande utveckla god färdighet i olika slag av skriftlig produktion.

Litteratur II, 6 hp
Litteratur II är inriktat på studier av modern engelskspråkig litteratur. Förutom att de studerande ska förvärva grundläggande färdigheter i litteraturkritisk och stilistisk analys, ska de inhämta kunskap om mänskliga relationer, kulturell variation och en bakgrund till aktuella samhällsfrågor samt om hur färdigheter och kunskaper kan tillämpas i engelskundervisningen i skolan. Den skriftliga språkfärdigheten övas genom skrivuppgifter.
 
Teaching and Learning of English II, 6 hp
Teaching and Learning of English II bygger på Teaching and Learning of English I på Engelska för ämneslärare, kurs 1 och syftar till att de studerande ska förvärva en djupare förståelse av andraspråksinlärningens teori och praktik. TLOE II omfattar studier av individualiserad undervisning, analys av elevers språkutveckling, temaundervisning, undervisning över ämnesgränser,  invandrarbarns särskilda behov, prov och bedömning, styrdokumentens konkreta tillämpning i skolpraktiken samt läromedelsanalyser. Den skriftliga språkfärdigheten övas genom skrivuppgifter.

Kultur- och samhällsstudier II, 5 hp
Kultur- och samhällsstudier II bygger på Kultur- och samhällsstudier I på kursen Engelska för ämneslärare, kurs 1 och syftar till att de studerande ska förvärva en ännu djupare förståelse av kulturer i engelskspråkiga länder samt interkulturell kompetens som de kan tillämpa i den egna undervisningen. Denna förståelse uppnås genom analys av olika slag av text och redovisas genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse
 • uppvisa grundläggande kunskaper om det traditionella vetenskapliga studiet av språk med fokus på engelska
 • behärska central engelsk språkvetenskaplig terminologi och kunna använda denna i enklare språkliga analyser
 • uppvisa god kännedom om det engelska språkets historiska utveckling och kunna relatera denna till historiska och sociala skeenden samt hur detta kan stödja undervisningen med avseende på struktur, semantik, ordförråd och stavning
 • uppvisa god kännedom om det engelska språkets variation med avseende på genus, social tillhörighet, etnicitet, ålder och geografi
 • i sin skriftliga produktion visa på fördjupad kunskap om engelsk syntax och morfologi, grundläggande kunskap om engelsk idiomatik samt förmåga att anpassa sitt skriftspråk till den stilnivå som olika situationer kräver
 • ha förvärvat grundläggande kunskaper i modern litteratur och kultur från olika delar av den engelskspråkiga världen
 • uppvisa kunskap om hur man genom texter kan inhämta kunskap om mänskliga relationer, kulturell variation och aktuella samhällsfrågor (t.ex. miljö, maktrelationer och alternativa livsstilar)
 • uppvisa fördjupad kunskap om andra- och främmandespråksinlärningens teori och praktik
 • diskutera hur planering och genomförande av undervisning i engelska kan ske på vetenskaplig grund
 • uppvisa fördjupade kunskaper om användning av skönlitteratur i engelskundervisningen i skolan
Färdighet och förmåga
 • läsa och analysera texter ur olika litteraturvetenskapliga perspektiv
 • redogöra för och använda sig av olika arbetssätt och arbetsformer som främjar elevernas språkutveckling i högre åldrar
 • redogöra för hur klassrumspraxis påverkas av teori, forskning och beprövad erfarenhet
 • uppvisa förmåga att uttrycka sig i skrift med god språklig säkerhet, med iakttagande av akademiska skrivregler samt med god känsla för aktuell stilnivå
 • uppvisa god muntlig språkfärdighet
 • ge konstruktiv respons på andras akademiska texter
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • uppvisa förmåga att utvärdera och dokumentera elevers kunskaper och färdigheter i språk i förhållande till nationella mål och kriterier
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet

Behörighetskrav

Univ: 22 hp från Engelska för ämneslärare, kurs 1, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges huvudsakligen i form av lektioner, seminarier, workshops, gruppövningar och enskilda övningar samt genom handledning. Till detta kommer icke-lärarledda studier där de studerande själva skall organisera utformningen av studierna. Även olika gruppredovisningsformer förekommer. Inom samtliga moduler kommer ett antal didaktiska uppgifter att ges.

Eftersom den didaktiska kompetensen inom de olika modulerna inte enbart kan förvärvas genom litteraturstudier, utan kräver aktivt deltagande i undervisningen, är närvaro obligatorisk på samtliga moduler av språkfärdighets- eller seminariekaraktär. Obligatorisk närvaro innebär att den studerande är skyldig att närvara vid undervisningen om ej särskilda skäl för frånvaro föreligger. Vid sådan frånvaro ska den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner. Studerande som ej deltagit i föreskriven undervisning åläggs normalt kompletterande redovisning.

Undervisning:

Lingvistik I, 5 hp 
Lektioner, gruppövningar samt individuella övningar. 

Språkhistoria och språksociologi, 4 hp
Lektioner, gruppövningar samt individuella övningar.

Akademiskt skrivande, 4 hp
Lektioner och gruppövningar. 

Litteratur II, 6 hp
Seminarier och gruppövningar.

Teaching and Learning of English II, 6 hp
Lektioner, seminarier och workshops.

Kultur- och samhällsstudier II, 5 hp
Lektioner, seminarier och workshops.

Examination

Lingvistik I (Linguistics I), 5 hp 
Skriftligt prov.

Språkhistoria och språksociologi (History of the Language and Sociolinguistics), 4 hp
Skriftligt prov.

Akademiskt skrivande (Academic Writing), 4 hp
Bedömning av skriftliga inlämningsuppgifter.

Litteratur II (Literature II), 6 hp
Skriftliga och muntliga redovisningar.

Teaching and Learning of English II, 6 hp
a) Planering och Bedömning (Planning and Assessment), muntliga redovisningar och skriftliga uppgifter (2 hp);
b) Engelsk Språkdidaktik (English Language Didactics), muntliga redovisningar samt skriftligt prov (4 hp)

Kultur- och samhällsstudier II, 5 hp
Bedömning av skriftliga och muntliga redovisningar.

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. På modulen Planering och bedömning ges endast betygen Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på lägst 20 högskolepoäng.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.
Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.

Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas. 

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 32

Referenslitteratur

Petti Vincent
Norstedts engelsk-svenska ordbok : [77.000 ord och fraser]
2., omarb. uppl. : Stockholm : Norstedt : 1994 : xxxi, [1], 957 s. :
ISBN: 91-1-935472-X (inb. (Inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Petti Vincent
Norstedts svensk-engelska ordbok : [75.000 ord och fraser]
2. uppl. : Stockholm : Norstedt : 1994 : xxi, [1], 888 s. :
ISBN: 91-1-935482-7 (inb.) ; 260:00
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: samt någon av följande enspråkiga ordböcker:

Collins COBUILD English language dictionary.
London ;a Glasgow : Collins ;a [Stockholm] :b [Prisma] : 1987 : xxiii, [1], 1703 s. :
ISBN: 91-518-2158-3 (Prisma (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: senaste upplagan, eller

Longman dictionary of contemporary English.
4th ed. : Harlow : Longman : 2003. : 1 v.a xvii, 1918 s. :
ISBN: 0-582-50666-2 (pbk.)
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: senaste upplagan, eller

Oxford advanced learner's dictionary of current English
Hornby Albert Sydney, Turnbull Joanna
8. ed. : Oxford [England] : Oxford University Press : 2010 : xii, 1796, [142] s. :
ISBN: 978-0-19-479900-3 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: senaste upplagan

Lingvistik I

Herbst Thomas.
English linguistics : a coursebook for students of English
Berlin : De Gruyter Mouton : 2010 : xv, 368 p. :
ISBN: 9783110203677
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: finns även som e-bok

Språkhistoria och språksociologi

Kompendium
Institutionen för språkstudier :
Obligatorisk

Referenslitteratur

Gramley Stephan
The history of English : an introduction
Second edition : London : Routledge : 2019 : 473 sidor :
ISBN: 9781138501096
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: finns även som e-bok

The English language : a historical introduction
Barber Charles Laurence, Beal Joan C., Shaw Philip A.
2nd ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2012 : xiii, 306 p. :
ISBN: 1107693934
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: finns även som e-bok

Herbst Thomas.
English linguistics : a coursebook for students of English
Berlin : De Gruyter Mouton : 2010 : xv, 368 p. :
ISBN: 9783110203677
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: finns även som e-bok

Akademiskt skrivande

Material som tillhandahålles av institutionen.
Institutionen för språkstudier :
Obligatorisk

Litteratur II

Goto Hiromi
Chorus of mushrooms
Edmonton, Alta. : NeWest Press : c1994. : 222 p. :
ISBN: 0-920897-53-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: senaste oavkortade upplagan

Ishiguro Kazuo
The remains of the day
London : Faber and Faber : 2005 : 258 s. :
ISBN: 978-0-571-22538-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: senaste oavkortade upplagan

Doyle Roddy
The snapper
London : Minerva : 1993 : 216 s. :
ISBN: 0-7493-3614-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: senaste oavkortade upplagan

Mason Bobbie Ann
In country : a novel
2. impr. : London : Flamingo : 1990 : 247 s. :
ISBN: 0-00-654176-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: senast oavkortade upplagan

Literary terms and criticism
Peck John, Coyle Martin
2. ed., rev. and expanded : Basingstoke : Macmillan : 1993 : 222 s. :
ISBN: 0-333-58887-8 (pbk)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Poesi i urval (kompendium som tillhandahålles av institutionen (50 s)
Institutionen för språkstudier :
Obligatorisk

Teaching and Learning of English II

Lundahl Bo
Engelsk språkdidaktik : texter, kommunikation, språkutveckling
Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 509 sidor :
ISBN: 9789144122502
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

How vocabulary is learned
Webb Stuart, Nation Paul
Oxford : Oxford University Press : 2017 : 322 pages :
ISBN: 9780194403559
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Second language learning theories
Mitchell Rosamond, Myles Florence, Marsden Emma
3. ed. : London : Routledge : 2013 : 379 s. :
ISBN: 978-1-4441-6310-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kultur- och samhällsstudier

Material som tillhandahålles av institutionen.
Institutionen för språkstudier :
Obligatorisk