Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Engelska A, Allmän inriktning, 30 hp

Engelskt namn: English A, General Course

Denna kursplan gäller: 2021-01-18 till 2022-08-07 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1EN000

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-05

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2020-06-11

Innehåll

Muntlig och skriftlig språkfärdighet, orientering om engelsk språkvetenskap samt grammatik, akademiskt skrivande och modern engelskspråkig litteratur och kultur.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande:
 • ha förvärvat en grundläggande orientering i engelskspråkig litteratur och kultur från 1970-talet och framåt från olika delar av världen.
 • kunna beskriva och förklara grundläggande termer och begrepp i litterär analys.
 • kunna uppvisa förmåga att identifiera och beskriva specifika stilistiska drag som används i olika slag av texttyper samt kunna redovisa kännedom om nyanser i engelskt språkbruk.
 • kunna läsa och analysera texter ur olika litteraturvetenskapliga perspektiv.
 • kunna uppvisa god språkfärdighet, både muntligt och skriftligt.
 • kunna beskriva grundläggande syntaktiska och morfologiska skillnader mellan svenskan och engelskan och med en hög grad av korrekthet kunna tillämpa denna kunskap i sin egen språkanvändning.
 • i sin skriftliga produktion visa att han/hon förvärvat grundläggande kunskap om engelsk syntax, morfologi och idiomatik samt förmåga att anpassa sitt skriftspråk till den stilnivå som olika situationer kräver.
 • kunna analysera samtida texter och produkter i syfte att förstå och beskriva kulturella värderingar och attityder.
 • kunna redogöra för de engelska språkljudens artikulation och engelskans prosodi och kunna redovisa grundläggande kännedom om de vanligaste varianterna av talad engelska.
 • kunna visa att de har förvärvat ett bredare och mer nyanserat ordförråd än det som den behörighetsgivande kursen normalt resulterar i.
 • kunna uppvisa förmåga att uttrycka sig i skrift med god språklig säkerhet, med iakttagande av akademiska skrivregler samt med god känsla för aktuell stilnivå.
 • ge konstruktiv respons på andras akademiska texter.

Behörighetskrav

Engelska B Eller: Engelska 6 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag)

Undervisningens upplägg

Flertalet kursdelar löper parallellt under terminen. Föreläsningar, lektions- och gruppundervisning är de vanligast förekommande undervisningsformerna. Icke-schemalagd tid används för självstudier. För kursen gäller obligatorisk närvaro där så är angivet. Se respektive modul.


1 LITTERATUR (7,5 hp)

Inriktning

Modern engelskspråkig litteratur sedd i ett globalt perspektiv samt dithörande kulturhistoria och litteraturkritik.

Undervisning

Föreläsningar, lektionsundervisning och gruppdiskussioner. Förutom de litterära inslagen i kursen, ingår även ett antal undervisningspass som behandlar uppsatsskrivning. Närvaro är obligatorisk vid lektionsundervisning och gruppdiskussioner.

Examination

Modul: Litteratur (Literature): Kontinuerliga muntliga och skriftliga redovisningar. Vid den sammanfattande bedömningen tas hänsyn till de studerandes muntliga prestationer vid seminarierna samt utförda skriftliga arbeten.


2 GRAMMATIK OCH ÖVERSÄTTNING (7,5 hp)

Inriktning

a) Grammatik: Språkvetenskaplig introduktion. Studium av engelsk grammatik med tillhörande terminologi samt övningar.
b) Översättning: Studium av engelsk syntax, morfologi, vokabulär och fraseologi genom översättning av olika slag av texter från svenska till engelska.

Undervisning

a) Föreläsningar samt lektionsundervisning och/eller gruppövningar
b) Lektionsundervisning och/eller gruppövningar

Examination

Modul: Grammatik (Grammar): Skriftligt slutprov, 4,5 högskolepoäng
Modul: Översättning (Translation): Skriftligt slutprov, 3 högskolepoäng


3 KULTURSTUDIER OCH AKADEMISKT SKRIVANDE (7,5 hp)

Inriktning

a) Akademiskt skrivande: syftar till att de studerande ska förvärva medvetenhet om texters funktion i olika kontexter samt genom processkrivande utveckla god färdighet i olika slag av skriftlig produktion. Närvaro är obligatorisk vid lektionsundervisning och gruppövningar.
b) Kulturstudier: syftar till att de studerande genom analyser av aktuella engelskspråkiga texter, t.ex. tidningsartiklar och TV-program, ska utveckla sin förmåga att förstå och beskriva kulturella värderingar och attityder. Modulen syftar tillika till att förbättra den studerandes muntliga språkfärdighet. Närvaro är obligatorisk vid lektionsundervisning och gruppdiskussioner.

Undervisning

a) Föreläsningar, lektionsundervisning och gruppövningar
b) Föreläsningar, lektionsundervisning och gruppdiskussioner.

Examination

Modul: Akademiskt skrivande (Academic Writing): Bedömning av skriftliga inlämningsuppgifter 4,5 högskolepoäng.
Modul: Kulturorientering (Cultural Studies): Kontinuerlig bedömning av de studerandes prestationer vid gruppdiskussioner och redovisningar, 3 högskolepoäng.


4 FONETIK OCH VOKABULÄR MED TEXTANALYS (7,5 hp)

Inriktning

a) Fonetik: Studium av elementär engelsk fonetik.
b) Vokabulär: Studium av engelsk vokabulär och fraseologi.
c) Textanalys: Studium av olika slag av texter med fokus på det engelska språkets funktion och struktur. Närvaro är obligatorisk vid lektionsundervisning och gruppdiskussioner.

Undervisning

a) Föreläsningar
b) Föreläsning samt självstudium
c) Föreläsningar, lektionsundervisning och gruppdiskussioner.

Examination

Modul: Fonetik (Phonetics): Skriftligt slutprov, 3 högskolepoäng.
Modul: Vokabulär (Vocabulary): Skriftligt prov, uppdelat på flera tillfällen, 3 högskolepoäng.
Modul: Textanalys (Text Analysis): Kontinuerlig bedömning av de studerandes prestationer vid gruppdiskussioner samt bedömning av inlämningsuppgifter.

Examination

Formerna för bedömning av de studerandes prestationer framgår under rubriken Examination inom varje modul.

Bedömning sker med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
På modulen Textanalys ges endast betygen Godkänd och Underkänd.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande ska ha uppnått detta betyg på moduler omfattande lägst 19,5 högskolepoäng. I dessa ska modulen Översättning ingå.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.

Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.
Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 3

Lexikon

Collins COBUILD English language dictionary.
London : Collins : 1987 : xxiii, [1], 1703 s. :
ISBN: (Collins) : inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Longman dictionary of contemporary English.
5. ed. : Harlow : Pearson/Longman : 2009 : xiv, 2081 p. :
ISBN: 1-4082-1533-0 (pbk. w/DVD)
Se bibliotekskatalogen Album

Oxford advanced learner's dictionary of current English
Hornby Albert Sydney, Turnbull Joanna
8. ed. : Oxford [England] : Oxford University Press : 2010 : xii, 1796, [142] s. :
ISBN: 978-0-19-479900-3 (pbk.)
Se bibliotekskatalogen Album

Petti Vincent
Norstedts stora engelsk-svenska ordbok =b Norstedts comprehensive English-Swedish dictionary
3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxx, 1553 s. :
ISBN: 91-7227-171-X (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Petti Vincent
Norstedts stora svensk-engelska ordbok =b Norstedts comprehensive Swedish-English dictionary
3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxix, [1], 1241 s. :
ISBN: 91-7227-143-4 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

1 Litteratur

Ishiguro Kazuo
The remains of the day
London : Faber and Faber : 2005 : 258 s. :
ISBN: 978-0-571-22538-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Morrison Toni
Sula
London : Chatto & Windus : 1993 : 174 p. :
ISBN: 0-7011-6205-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Woza Albert!
Mtwa Percy, Ngema Mbongeni, Simon Barney
London : Methuen drama : 1993 : 84 s. :
ISBN: 0-413-53000-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ondaatje Michael
In the skin of a lion
[New ed.] : London : Picador : 1988 : 243 s. :
ISBN: 0-330-30183-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Roy Arundhati
The god of small things
London : Flamingo : 1997 : 339 s. :
ISBN: 0-00-655068-1 (1998, hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Poesi och noveller i urval
tillhandahålls av institutionen :
Obligatorisk

Referens- och fördjupningslitteratur

Literary terms and criticism
Peck John, Coyle Martin
3. ed. : Basingstoke : Palgrave : 2002 : x, 241 s. :
ISBN: 0-333-96258-3 (hft.)
Se bibliotekskatalogen Album

2 Grammatik och översättning

Grammatik

Estling Vannestål Maria
A university grammar of English : with a Swedish perspective
1. ed. : Stockholm : Studentlitteratur : 2007 : 540 s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-44-03499-7 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Rekommenderade läromedel för självstudier

Grammatiskt ABC : grammatiska termer och begrepp för effektiva språkstudier
Florby Gunilla, Fält Erik
4. uppl. : Uppsala : Scripta textproduktion : 2009 : 72 s. :
ISBN: 91-89154-35-5
Se bibliotekskatalogen Album

Övergaard Gerd
Authentic English : grammar exercises
[Ny uppl.] : Lund : Studentlitteratur : 1994 : 146, [6] s. :
ISBN: 91-44-47621-3 ; 250:00
Se bibliotekskatalogen Album

Gleerups engelska grammatik : [för gymnasienivån].
Ljung Magnus, Ohlander Sölve
1. uppl. : Malmö : Gleerup : Cop. 1993 : 85 s. :
ISBN: 91-40-61539-1 ; 160:00
Se bibliotekskatalogen Album

Gleerups engelska grammatik : [för gymnasienivån].p Övningsbok : [svårare version]
Ljung Magnus, Ohlander Sölve
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 1992 : 91 s. :
ISBN: 91-40-61382-8
Se bibliotekskatalogen Album

Referens- och fördjupningslitteratur

Crystal David
Rediscover grammar
Rev. ed. : London : Longman : 2004 :

Allmän grammatik
Ljung Magnus, Ohlander Sölve
6. uppl. : Malmö : Liber : 1988 : 239 s. :
ISBN: 91-40-60745-3 (korr.) ; 165:00
Se bibliotekskatalogen Album

Översättning

Översättningsmaterial
som tillhandahålls av institutionen :
Obligatorisk

Rekommenderade läromedel för självstudier

Hargevik Stieg
Engelska prepositionsövningar
Lund : Studentlitteratur : 1990 : 85 s. :
ISBN: 91-44-31881-2 ; 125:00
Se bibliotekskatalogen Album

Useful expressions in English : 900 svenska uttryck i engelsk översättning
Hübinette Lars, Odenstedt Bengt
Lund : Studentlitteratur : 1993 : [10], 90 s. :
ISBN: 91-44-39191-9
Se bibliotekskatalogen Album

Catch 23 : translation exercises
Övergaard Gerd, Elliott Marie-Louise
Lund : Studentlitteratur : 1989 : 132 s. :
ISBN: 91-44-29141-8 ; 144:00
Se bibliotekskatalogen Album

Suite sixteen : 16 Swedish-English translation exercises
Övergaard Gerd, MacQueen Donald
Lund : Studentlitteratur : 1995 : 61 s. :
ISBN: 91-44-49011-9 ; 135:00
Se bibliotekskatalogen Album

Referens- och fördjupningslitteratur

English synonyms and false friends
Hargevik Stieg, Stevens Michael
Lund : LiberLäromedel : 1978 : 65 s. :
ISBN: 91-40-04576-5 ; 29:00
Se bibliotekskatalogen Album

Engelska synonymboken
Rende Claes-Göran, Petti Vincent
2., [utök.] uppl. : Stockholm : Esselte ordbok : 1990 : [8], 460 s. :
ISBN: 91-7113-004-7 ; 302:00
Se bibliotekskatalogen Album

3 Kulturstudier och akademiskt skrivande

Kulturstudier

Material
som tillhandahålls av institutionen :
Obligatorisk

Akademiskt skrivande

Material
som tillhandahålls av institutionen :
Obligatorisk

Referens- och fördjupningslitteratur

Bailey Stephen
Academic writing : a handbook for international students
Fifth edition : London : Routledge : [2018] : 312 sidor :
ISBN: 9781138048744
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: finns även som e-bok

4 Fonetik och vokabulär med textanalys

Fonetik

Introducing English pronunciation : advice for learners and teachers : American version
Rönnerdal Göran, Johansson Stig, Furugren Bo
3., [rev.] ed. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 147 s. :
ISBN: 91-44-03455-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: eller

Introducing English pronunciation : advice for learners and teachers : British version
Rönnerdal Göran, Johansson Stig, Furugren Bo
3., [rev.] ed. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 147 s. :
ISBN: 91-44-03409-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Läromedel för självstudier

Thern-Bertéus Birgit
Engelsk ljudlära, övningsbok, senaste upplagan
Kristianstads högskola :

English pronunciation : a workbook : American version
Johansson Stig, Rönnerdal Göran
4. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 127 s. :
ISBN: 91-44-04537-9
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: eller

English Pronunciation : a workbook : British version
Johansson Stig, Rönnerdal Göran
4. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 127 s. :
ISBN: 91-44-04365-1
Se bibliotekskatalogen Album

Wells John Christopher
Longman pronunciation dictionary
New ed. : Harlow : Longman : 2000 : xxvi, 869 s. :
ISBN: 0-582-36467-1 (hft.)
Se bibliotekskatalogen Album

Vokabulär

Kompendier
som tillhandahålls av institutionen :
Obligatorisk

Textanalys

Material
som tillhandahålls av institutionen :
Obligatorisk