Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Engelska A, Allmän inriktning, 30 hp

Engelskt namn: English A, General Course

Denna kursplan gäller: 2017-01-09 till 2021-01-17 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1EN000

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-05

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2017-01-11

Innehåll

Muntlig och skriftlig språkfärdighet, orientering om engelsk språkvetenskap samt grammatik, akademiskt skrivande och modern engelskspråkig litteratur och kultur.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande

- ha förvärvat en grundläggande orientering i engelskspråkig litteratur och kultur från 1970-talet och framåt från olika delar av världen.
- kunna beskriva och förklara grundläggande termer och begrepp i litterär analys.
- kunna uppvisa förmåga att identifiera och beskriva specifika stilistiska drag som används i olika slag av texttyper samt kunna redovisa kännedom om nyanser i engelskt språkbruk
- kunna läsa och analysera texter ur olika litteraturvetenskapliga perspektiv.
- kunna uppvisa god språkfärdighet, både muntligt och skriftligt
- kunna beskriva grundläggande syntaktiska och morfologiska skillnader mellan svenskan och engelskan och med en hög grad
av korrekthet kunna tillämpa denna kunskap i sin egen språkanvändning
- i sin skriftliga produktion visa att han/hon förvärvat grundläggande kunskap om engelsk syntax, morfologi och idiomatik samt förmåga att anpassa sitt skriftspråk till den stilnivå som olika situationer kräver
- kunna analysera samtida texter och produkter i syfte att förstå och beskriva kulturella värderingar och attityder.
- kunna redogöra för de engelska språkljudens artikulation och engelskans prosodi och kunna redovisa grundläggande kännedom
om de vanligaste varianterna av talad engelska
- kunna visa att de har förvärvat ett bredare och mer nyanserat ordförråd än det som den behörighetsgivande kursen normalt resulterar i
- kunna uppvisa förmåga att uttrycka sig i skrift med god språklig säkerhet, med iakttagande av akademiska skrivregler samt med god känsla för aktuell stilnivå

Behörighetskrav

Engelska B Eller: Engelska 6 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag)

Undervisningens upplägg

Kursen inleds med introduktionsdagar där information ges om t.ex. språkstudier på universitetsnivå, kursens olika moment, studieteknik m.m. I studievägledande syfte anordnas också vid kursens början för samtliga nyantagna ett diagnostiskt prov i engelsk ordkunskap och grammatik.

Flertalet moment löper parallellt under terminen.

Föreläsningar, lektions- och gruppundervisning är de vanligast förekommande undervisningsformerna. Icke-schemalagd tid används för självstudier.

För kursen gäller obligatorisk närvaro där så är angivet. Se respektive moment.
Termen 'obligatorisk närvaro' innebär att den studerande är skyldig att närvara vid undervisning om ej särskilda skäl för frånvaro föreligger. Vid sådan frånvaro ska den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner. Studerande som ej deltagit i föreskriven undervisning åläggs normalt kompletterande redovisning.


MOMENT 1 LITTERATUR (7,5 hp)

Inriktning

Modern engelskspråkig litteratur sedd i ett globalt perspektiv samt dithörande kulturhistoria och litteraturkritik.

Undervisning

Föreläsningar, lektionsundervisning och gruppdiskussioner. Förutom de litterära inslagen i kursen, ingår även ett antal undervisningspass som behandlar uppsatsskrivning. Närvaro är obligatorisk vid lektionsundervisning och gruppdiskussioner.

Examination

Kontinuerliga muntliga och skriftliga redovisningar. Vid den sammanfattande bedömningen tas hänsyn till de studerandes muntliga prestationer vid seminarierna samt utförda skriftliga arbeten.

MOMENT 2 GRAMMATIK OCH ÖVERSÄTTNING (7,5 hp)

Inriktning

a) Grammatik: Språkvetenskaplig introduktion. Studium av engelsk grammatik med tillhörande terminologi samt övningar.

b) Översättning: Studium av engelsk syntax, morfologi, vokabulär och fraseologi genom översättning av olika slag av texter från svenska till engelska.

Undervisning

a) Föreläsningar samt lektionsundervisning och/eller gruppövningar

b) Lektionsundervisning och/eller gruppövningar

Examination

a) Skriftligt slutprov i grammatik, 4,5 poäng

b) Skriftligt slutprov i översättning, 3 poäng

MOMENT  3 KULTURSTUDIER OCH AKADEMISKT SKRIVANDE
(7,5 hp)

Inriktning

a) Akademiskt skrivande: Detta moment syftar till att de studerande ska förvärva medvetenhet om texters funktion i olika kontexter samt genom processkrivande utveckla god färdighet i olika slag av skriftlig produktion.

b) Kulturstudier: Momentets syfte är att de studerande genom analyser av aktuell a engelskspråkiga texter, t.ex. tidningsartiklar och TV-program, ska utveckla sin förmåga att förstå och beskriva kulturella värderingar och attityder. Momentet syftar tillika till att förbättra den studerandes muntliga språkfärdighet.

Undervisning

a) Föreläsningar, lektionsundervisning och gruppövningar

b) Föreläsningar, lektionsundervisning och gruppdiskussioner.

Examination

a) Bedömning av skriftliga inlämningsuppgifter 4,5 poäng.
b) Kontinuerlig bedömning av de studerandes prestationer vid gruppdiskussioner och redovisningar, 3 poäng.

MOMENT 4 FONETIK OCH VOKABULÄR MED TEXTANALYS
(7,5 hp)

Inriktning

a) Fonetik: Studium av elementär engelsk fonetik.
b) Vokabulär: Studium av engelsk vokabulär och fraseologi.
c) Textanalys: Studium av olika slag av texter med fokus på det engelska språkets funktion och struktur.

Undervisning

a) Föreläsningar
b) Föreläsning samt självstudium
c) Föreläsningar och gruppövningar
Examination

a) Skriftligt slutprov, 3 poäng.
b) Skriftligt prov, uppdelat på flera tillfällen, 3 poäng.
c) Kontinuerlig bedömning av de studerandes prestationer vid gruppdiskussioner samt bedömning av inlämningsuppgifter.

Examination

Formerna för bedömning av de studerandes prestationer framgår under rubriken Examination inom varje delmoment.
Bedömning sker med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för att få högre betyg.

På momentet Textanalys ges endast betygen Godkänd och Underkänd.

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Obligatorisk anmälan till omprov.
Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg.
För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande ska ha uppnått detta betyg på moment omfattande lägst 19,5 poäng. I dessa ska momentet Översättning ingå.

Tentamensskrivningarna görs vid Umeå universitet. Om synnerliga skäl föreligger kan studerande beviljas att skriva vid högskola eller universitet på annan ort.
Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges. Student som inte lämnat in uppgift före det stoppdatum som satts av institutionen eller av enskild lärare kan ej garanteras att få uppgiften rättad före terminens slut.
Studerande som antagits till kursen ska kunna examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter det att kursplanen för denna kurs ersatts med ny sådan eller kursen lagts ner.
För tillträde till fortsättningskurs B, 31-60 poäng, krävs att den studerande ska ha fullgjort samtliga 30 poäng på A-nivån.

Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande ställs till Humanistiska fakultetsnämnden och prövas individuellt. Moment inom studiekurs som är äldre än 10 år får ej tillgodoräknas inom annan studiekurs. Efter fem år kan den studerande anmodas genomgå ett skriftligt och muntligt diagnostiskt test, för att få tillgodoräkna sig språkfärdighetsmoment.
Gränsen för tillgodoräknandet räknas från tentamensdatum.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 2

Lexikon

Collins COBUILD English language dictionary.
London : Collins : 1987 : xxiii, [1], 1703 s. :
ISBN: (Collins) : inb.)
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: eller

Longman dictionary of contemporary English.
5. ed. : Harlow : Pearson/Longman : 2009 : xiv, 2081 p. :
ISBN: 1-4082-1533-0 (pbk. w/DVD)
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: eller

Oxford advanced learner's dictionary of current English
Hornby Albert Sydney, Turnbull Joanna
8. ed. : Oxford [England] : Oxford University Press : 2010 : xii, 1796, [142] s. :
ISBN: 978-0-19-479900-3 (pbk.)
Se bibliotekets söktjänst

Petti Vincent
Norstedts stora engelsk-svenska ordbok =b Norstedts comprehensive English-Swedish dictionary
3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxx, 1553 s. :
ISBN: 91-7227-171-X (inb.)
Se bibliotekets söktjänst

Petti Vincent
Norstedts stora svensk-engelska ordbok =b Norstedts comprehensive Swedish-English dictionary
3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxix, [1], 1241 s. :
ISBN: 91-7227-143-4 (inb.)
Se bibliotekets söktjänst

Moment 1 Litteratur

Ishiguro Kazuo
The remains of the day
London : Faber and Faber : 2005 : 258 s. :
ISBN: 978-0-571-22538-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Morrison Toni
Sula
London : Chatto & Windus : 1993 : 174 p. :
ISBN: 0-7011-6205-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Woza Albert!
Mtwa Percy, Ngema Mbongeni, Simon Barney
London : Methuen drama : 1993 : 84 s. :
ISBN: 0-413-53000-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Ondaatje Michael
In the skin of a lion
[New ed.] : London : Picador : 1988 : 243 s. :
ISBN: 0-330-30183-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Roy Arundhati
The god of small things
London : Flamingo : 1997 : 339 s. :
ISBN: 0-00-655068-1 (1998, hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Poesi och noveller i urval
tillhandahålls av institutionen :
Obligatorisk

Referens- och fördjupningslitteratur

Literary terms and criticism
Peck John, Coyle Martin
3. ed. : Basingstoke : Palgrave : 2002 : x, 241 s. :
ISBN: 0-333-96258-3 (hft.)
Se bibliotekets söktjänst

Moment 2 Grammatik och översättning

Grammatik

Estling Vannestål Maria
A university grammar of English : with a Swedish perspective
1. ed. : Stockholm : Studentlitteratur : 2007 : 540 s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-44-03499-7 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Rekommenderade läromedel för självstudier

Grammatiskt ABC : grammatiska termer och begrepp för effektiva språkstudier
Florby Gunilla, Fält Erik
4. uppl. : Uppsala : Scripta textproduktion : 2009 : 72 s. :
ISBN: 91-89154-35-5
Se bibliotekets söktjänst

Övergaard Gerd
Authentic English : grammar exercises
[Ny uppl.] : Lund : Studentlitteratur : 1994 : 146, [6] s. :
ISBN: 91-44-47621-3 ; 250:00
Se bibliotekets söktjänst

Gleerups engelska grammatik : [för gymnasienivån].
Ljung Magnus, Ohlander Sölve
1. uppl. : Malmö : Gleerup : Cop. 1993 : 85 s. :
ISBN: 91-40-61539-1 ; 160:00
Se bibliotekets söktjänst

Gleerups engelska grammatik : [för gymnasienivån].p Övningsbok : [svårare version]
Ljung Magnus, Ohlander Sölve
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 1992 : 91 s. :
ISBN: 91-40-61382-8
Se bibliotekets söktjänst

Referens- och fördjupningslitteratur

Crystal David
Rediscover grammar
Rev. ed. : London : Longman : 2004 :

Allmän grammatik
Ljung Magnus, Ohlander Sölve
6. uppl. : Malmö : Liber : 1988 : 239 s. :
ISBN: 91-40-60745-3 (korr.) ; 165:00
Se bibliotekets söktjänst

Översättning

Översättningsmaterial
som tillhandahålls av institutionen :
Obligatorisk

Rekommenderade läromedel för självstudier

Hargevik Stieg
Engelska prepositionsövningar
Lund : Studentlitteratur : 1990 : 85 s. :
ISBN: 91-44-31881-2 ; 125:00
Se bibliotekets söktjänst

Useful expressions in English : 900 svenska uttryck i engelsk översättning
Hübinette Lars, Odenstedt Bengt
Lund : Studentlitteratur : 1993 : [10], 90 s. :
ISBN: 91-44-39191-9
Se bibliotekets söktjänst

Catch 23 : translation exercises
Övergaard Gerd, Elliott Marie-Louise
Lund : Studentlitteratur : 1989 : 132 s. :
ISBN: 91-44-29141-8 ; 144:00
Se bibliotekets söktjänst

Suite sixteen : 16 Swedish-English translation exercises
Övergaard Gerd, MacQueen Donald
Lund : Studentlitteratur : 1995 : 61 s. :
ISBN: 91-44-49011-9 ; 135:00
Se bibliotekets söktjänst

Referens- och fördjupningslitteratur

English synonyms and false friends
Hargevik Stieg, Stevens Michael
Lund : LiberLäromedel : 1978 : 65 s. :
ISBN: 91-40-04576-5 ; 29:00
Se bibliotekets söktjänst

Engelska synonymboken
Rende Claes-Göran, Petti Vincent
2., [utök.] uppl. : Stockholm : Esselte ordbok : 1990 : [8], 460 s. :
ISBN: 91-7113-004-7 ; 302:00
Se bibliotekets söktjänst

Moment 3 Samhälls- och kulturorientering

Samhällsorientering

Material
som tillhandahålls av institutionen :
Obligatorisk

Kulturorientering

Material
som tillhandahålls av institutionen :
Obligatorisk

Moment 4 Fonetik och vokabulär med textanalys

Fonetik

Introducing English pronunciation : advice for learners and teachers : American version
Rönnerdal Göran, Johansson Stig, Furugren Bo
3., [rev.] ed. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 147 s. :
ISBN: 91-44-03455-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: eller

Introducing English pronunciation : advice for learners and teachers : British version
Rönnerdal Göran, Johansson Stig, Furugren Bo
3., [rev.] ed. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 147 s. :
ISBN: 91-44-03409-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Läromedel för självstudier

Thern-Bertéus Birgit
Engelsk ljudlära, övningsbok, senaste upplagan
Kristianstads högskola :

English pronunciation : a workbook : American version
Johansson Stig, Rönnerdal Göran
4. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 127 s. :
ISBN: 91-44-04537-9
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: eller

English Pronunciation : a workbook : British version
Johansson Stig, Rönnerdal Göran
4. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 127 s. :
ISBN: 91-44-04365-1
Se bibliotekets söktjänst

Wells John Christopher
Longman pronunciation dictionary
New ed. : Harlow : Longman : 2000 : xxvi, 869 s. :
ISBN: 0-582-36467-1 (hft.)
Se bibliotekets söktjänst

Vokabulär

Kompendier
som tillhandahålls av institutionen :
Obligatorisk

Textanalys

Material
som tillhandahålls av institutionen :
Obligatorisk