"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Engelska A, Allmän inriktning, 30 hp

Engelskt namn: English A, General Course

Denna kursplan gäller: 2022-08-08 och tillsvidare

Kurskod: 1EN000

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-05

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-03-07

Innehåll

Muntlig och skriftlig språkfärdighet, orientering om engelsk språkvetenskap samt grammatik, akademiskt skrivande och modern engelskspråkig litteratur och kultur.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande:

 • ha förvärvat en grundläggande orientering i engelskspråkig litteratur och kultur från 1970-talet och framåt från olika delar av världen.
 • kunna beskriva och förklara grundläggande termer och begrepp i litterär analys.
 • kunna uppvisa förmåga att identifiera och beskriva specifika stilistiska drag som används i olika slag av texttyper samt kunna redovisa kännedom om nyanser i engelskt språkbruk.
 • kunna läsa och analysera texter ur olika litteraturvetenskapliga perspektiv.
 • kunna uppvisa god språkfärdighet, både muntligt och skriftligt.
 • kunna beskriva grundläggande syntaktiska och morfologiska skillnader mellan svenskan och engelskan och med en hög grad av korrekthet kunna tillämpa denna kunskap i sin egen språkanvändning.
 • i sin skriftliga produktion visa att han/hon förvärvat grundläggande kunskap om engelsk syntax, morfologi och idiomatik samt förmåga att anpassa sitt skriftspråk till den stilnivå som olika situationer kräver.
 • kunna analysera samtida texter och produkter i syfte att förstå och beskriva kulturella värderingar och attityder.
 • kunna redogöra för de engelska språkljudens artikulation och engelskans prosodi och kunna redovisa grundläggande kännedom om de vanligaste varianterna av talad engelska.
 • kunna visa att de har förvärvat ett bredare och mer nyanserat ordförråd än det som den behörighetsgivande kursen normalt resulterar i.
 • kunna uppvisa förmåga att uttrycka sig i skrift med god språklig säkerhet, med iakttagande av akademiska skrivregler samt med god känsla för aktuell stilnivå.
 • ge konstruktiv respons på andras akademiska texter.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6

Undervisningens upplägg

Flertalet kursdelar löper parallellt under terminen. Föreläsningar, lektions- och gruppundervisning är de vanligast förekommande undervisningsformerna. Icke-schemalagd tid används för självstudier. För kursen gäller obligatorisk närvaro där så är angivet. Se respektive modul.

1 LITTERATUR (7,5 hp)

Inriktning

Modern engelskspråkig litteratur sedd i ett globalt perspektiv samt dithörande kulturhistoria och litteraturkritik.

Undervisning

Föreläsningar, lektionsundervisning och gruppdiskussioner. Förutom de litterära inslagen i kursen, ingår även ett antal undervisningspass som behandlar uppsatsskrivning. Närvaro är obligatorisk vid lektionsundervisning och gruppdiskussioner.

Examination

Modul: Litteratur (Literature): Kontinuerliga muntliga och skriftliga redovisningar. Vid den sammanfattande bedömningen tas hänsyn till de studerandes muntliga prestationer vid seminarierna samt utförda skriftliga arbeten.

2 GRAMMATIK OCH ÖVERSÄTTNING (7,5 hp)

Inriktning

a) Grammatik: Språkvetenskaplig introduktion. Studium av engelsk grammatik med tillhörande terminologi samt övningar.
b) Översättning: Studium av engelsk syntax, morfologi, vokabulär och fraseologi genom översättning av olika slag av texter från svenska till engelska.

Undervisning

a) Föreläsningar samt lektionsundervisning och/eller gruppövningar
b) Lektionsundervisning och/eller gruppövningar

Examination

Modul: Grammatik (Grammar): Skriftligt slutprov, 4,5 högskolepoäng
Modul: Översättning (Translation): Skriftligt slutprov, 3 högskolepoäng

3 KULTURSTUDIER OCH AKADEMISKT SKRIVANDE (7,5 hp)

Inriktning

a) Akademiskt skrivande: syftar till att de studerande ska förvärva medvetenhet om texters funktion i olika kontexter samt genom processkrivande utveckla god färdighet i olika slag av skriftlig produktion. Närvaro är obligatorisk vid lektionsundervisning och gruppövningar.
b) Kulturstudier: syftar till att de studerande genom analyser av aktuella engelskspråkiga texter, t.ex. tidningsartiklar och TV-program, ska utveckla sin förmåga att förstå och beskriva kulturella värderingar och attityder. Modulen syftar tillika till att förbättra den studerandes muntliga språkfärdighet. Närvaro är obligatorisk vid lektionsundervisning och gruppdiskussioner.

Undervisning

a) Föreläsningar, lektionsundervisning och gruppövningar
b) Föreläsningar, lektionsundervisning och gruppdiskussioner.

Examination

Modul: Akademiskt skrivande (Academic Writing): Bedömning av skriftliga inlämningsuppgifter 4,5 högskolepoäng.
Modul: Kulturorientering (Cultural Studies): Kontinuerlig bedömning av de studerandes prestationer vid gruppdiskussioner och redovisningar, 3 högskolepoäng.

4 FONETIK OCH VOKABULÄR MED TEXTANALYS (7,5 hp)

Inriktning

a) Fonetik: Studium av elementär engelsk fonetik.
b) Vokabulär: Studium av engelsk vokabulär och fraseologi.
c) Textanalys: Studium av olika slag av texter med fokus på det engelska språkets funktion och struktur. Närvaro är obligatorisk vid lektionsundervisning och gruppdiskussioner.

Undervisning

a) Föreläsningar
b) Föreläsning samt självstudium
c) Föreläsningar, lektionsundervisning och gruppdiskussioner.

Examination

Modul: Fonetik (Phonetics): Skriftligt slutprov, 3 högskolepoäng.
Modul: Vokabulär (Vocabulary): Skriftligt prov, uppdelat på flera tillfällen, 3 högskolepoäng.
Modul: Textanalys (Text Analysis): Kontinuerlig bedömning av de studerandes prestationer vid gruppdiskussioner samt bedömning av inlämningsuppgifter.

Examination

Formerna för bedömning av de studerandes prestationer framgår under rubriken Examination inom varje modul.

Bedömning sker med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
På modulen Textanalys ges endast betygen Godkänd och Underkänd.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande ska ha uppnått detta betyg på moduler omfattande lägst 19,5 högskolepoäng. I dessa ska modulen Översättning ingå.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.

Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.
Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 1

  Lexikon

  Collins COBUILD English language dictionary.
  London : Collins : 1987 : xxiii, [1], 1703 s. :
  ISBN: (Collins) : inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Longman dictionary of contemporary English.
  5. ed. : Harlow : Pearson/Longman : 2009 : xiv, 2081 p. :
  ISBN: 1-4082-1533-0 (pbk. w/DVD)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Oxford advanced learner's dictionary of current English
  Hornby Albert Sydney, Turnbull Joanna
  8. ed. : Oxford [England] : Oxford University Press : 2010 : xii, 1796, [142] s. :
  ISBN: 978-0-19-479900-3 (pbk.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Petti Vincent
  Norstedts stora engelsk-svenska ordbok =b Norstedts comprehensive English-Swedish dictionary
  3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxx, 1553 s. :
  ISBN: 91-7227-171-X (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Petti Vincent
  Norstedts stora svensk-engelska ordbok =b Norstedts comprehensive Swedish-English dictionary
  3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxix, [1], 1241 s. :
  ISBN: 91-7227-143-4 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  1 Litteratur

  Harper Jane
  The Dry
  New York : Flatiron Books : 2018 : 344 sidor :
  ISBN: 9781250105622
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ishiguro Kazuo
  The remains of the day
  London : Faber and Faber : 2005 : 258 s. :
  ISBN: 978-0-571-22538-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Morrison Toni
  Sula
  London : Chatto & Windus : 1993 : 174 p. :
  ISBN: 0-7011-6205-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Pulley Natasha
  The watchmaker of Filigree Street
  London : Bloomsbury : 2016 : 318 s. :
  ISBN: 9781408854310
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Roy Arundhati
  The god of small things
  London : Flamingo : 1997 : 339 s. :
  ISBN: 0-00-655068-1 (1998, hft.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Poesi och noveller i urval
  tillhandahålls av institutionen :
  Obligatorisk

  Referens- och fördjupningslitteratur

  Literary terms and criticism
  Peck John, Coyle Martin
  3. ed. : Basingstoke : Palgrave : 2002 : x, 241 s. :
  ISBN: 0-333-96258-3 (hft.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  2 Grammatik och översättning

  Grammatik

  Estling Vannestål Maria
  A university grammar of English : with a Swedish perspective
  1. ed. : Stockholm : Studentlitteratur : 2007 : 540 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-44-03499-7 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rekommenderade läromedel för självstudier

  Grammatiskt ABC : grammatiska termer och begrepp för effektiva språkstudier
  Florby Gunilla, Fält Erik
  4. uppl. : Uppsala : Scripta textproduktion : 2009 : 72 s. :
  ISBN: 91-89154-35-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Övergaard Gerd
  Authentic English : grammar exercises
  [Ny uppl.] : Lund : Studentlitteratur : 1994 : 146, [6] s. :
  ISBN: 91-44-47621-3 ; 250:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gleerups engelska grammatik : [för gymnasienivån].
  Ljung Magnus, Ohlander Sölve
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : Cop. 1993 : 85 s. :
  ISBN: 91-40-61539-1 ; 160:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gleerups engelska grammatik : [för gymnasienivån].p Övningsbok : [svårare version]
  Ljung Magnus, Ohlander Sölve
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 1992 : 91 s. :
  ISBN: 91-40-61382-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referens- och fördjupningslitteratur

  Crystal David
  Rediscover grammar
  Rev. ed. : London : Longman : 2004 :

  Allmän grammatik
  Ljung Magnus, Ohlander Sölve
  6. uppl. : Malmö : Liber : 1988 : 239 s. :
  ISBN: 91-40-60745-3 (korr.) ; 165:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Översättning

  Översättningsmaterial
  som tillhandahålls av institutionen :
  Obligatorisk

  Rekommenderade läromedel för självstudier

  Hargevik Stieg
  Engelska prepositionsövningar
  Lund : Studentlitteratur : 1990 : 85 s. :
  ISBN: 91-44-31881-2 ; 125:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Useful expressions in English : 900 svenska uttryck i engelsk översättning
  Hübinette Lars, Odenstedt Bengt
  Lund : Studentlitteratur : 1993 : [10], 90 s. :
  ISBN: 91-44-39191-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Catch 23 : translation exercises
  Övergaard Gerd, Elliott Marie-Louise
  Lund : Studentlitteratur : 1989 : 132 s. :
  ISBN: 91-44-29141-8 ; 144:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Suite sixteen : 16 Swedish-English translation exercises
  Övergaard Gerd, MacQueen Donald
  Lund : Studentlitteratur : 1995 : 61 s. :
  ISBN: 91-44-49011-9 ; 135:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referens- och fördjupningslitteratur

  English synonyms and false friends
  Hargevik Stieg, Stevens Michael
  Lund : LiberLäromedel : 1978 : 65 s. :
  ISBN: 91-40-04576-5 ; 29:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Engelska synonymboken
  Rende Claes-Göran, Petti Vincent
  2., [utök.] uppl. : Stockholm : Esselte ordbok : 1990 : [8], 460 s. :
  ISBN: 91-7113-004-7 ; 302:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  3 Kulturstudier och akademiskt skrivande

  Kulturstudier

  Material
  som tillhandahålls av institutionen :
  Obligatorisk

  Akademiskt skrivande

  Material
  som tillhandahålls av institutionen :
  Obligatorisk

  Referens- och fördjupningslitteratur

  Bailey Stephen
  Academic writing : a handbook for international students
  Fifth edition : London : Routledge : [2018] : 312 sidor :
  ISBN: 9781138048744
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: finns även som e-bok

  4 Fonetik och vokabulär med textanalys

  Fonetik

  Introducing English pronunciation : advice for learners and teachers : American version
  Rönnerdal Göran, Johansson Stig, Furugren Bo
  3., [rev.] ed. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 147 s. :
  ISBN: 91-44-03455-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: eller

  Introducing English pronunciation : advice for learners and teachers : British version
  Rönnerdal Göran, Johansson Stig, Furugren Bo
  3., [rev.] ed. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 147 s. :
  ISBN: 91-44-03409-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Läromedel för självstudier

  Thern-Bertéus Birgit
  Engelsk ljudlära, övningsbok, senaste upplagan
  Kristianstads högskola :

  English pronunciation : a workbook : American version
  Johansson Stig, Rönnerdal Göran
  4. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 127 s. :
  ISBN: 91-44-04537-9
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: eller

  English Pronunciation : a workbook : British version
  Johansson Stig, Rönnerdal Göran
  4. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 127 s. :
  ISBN: 91-44-04365-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wells John Christopher
  Longman pronunciation dictionary
  New ed. : Harlow : Longman : 2000 : xxvi, 869 s. :
  ISBN: 0-582-36467-1 (hft.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vokabulär

  Kompendier
  som tillhandahålls av institutionen :
  Obligatorisk

  Textanalys

  Material
  som tillhandahålls av institutionen :
  Obligatorisk

 • Giltig från: 2022 vecka 32

  Lexikon

  Collins COBUILD English language dictionary.
  London : Collins : 1987 : xxiii, [1], 1703 s. :
  ISBN: (Collins) : inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Longman dictionary of contemporary English.
  5. ed. : Harlow : Pearson/Longman : 2009 : xiv, 2081 p. :
  ISBN: 1-4082-1533-0 (pbk. w/DVD)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Oxford advanced learner's dictionary of current English
  Hornby Albert Sydney, Turnbull Joanna
  8. ed. : Oxford [England] : Oxford University Press : 2010 : xii, 1796, [142] s. :
  ISBN: 978-0-19-479900-3 (pbk.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Petti Vincent
  Norstedts stora engelsk-svenska ordbok =b Norstedts comprehensive English-Swedish dictionary
  3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxx, 1553 s. :
  ISBN: 91-7227-171-X (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Petti Vincent
  Norstedts stora svensk-engelska ordbok =b Norstedts comprehensive Swedish-English dictionary
  3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxix, [1], 1241 s. :
  ISBN: 91-7227-143-4 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  1 Litteratur

  Ishiguro Kazuo
  The remains of the day
  London : Faber and Faber : 2005 : 258 s. :
  ISBN: 978-0-571-22538-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Morrison Toni
  Sula
  London : Chatto & Windus : 1993 : 174 p. :
  ISBN: 0-7011-6205-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Woza Albert!
  Mtwa Percy, Ngema Mbongeni, Simon Barney
  London : Methuen drama : 1993 : 84 s. :
  ISBN: 0-413-53000-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ondaatje Michael
  In the skin of a lion
  [New ed.] : London : Picador : 1988 : 243 s. :
  ISBN: 0-330-30183-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Roy Arundhati
  The god of small things
  London : Flamingo : 1997 : 339 s. :
  ISBN: 0-00-655068-1 (1998, hft.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Poesi och noveller i urval
  tillhandahålls av institutionen :
  Obligatorisk

  Referens- och fördjupningslitteratur

  Literary terms and criticism
  Peck John, Coyle Martin
  3. ed. : Basingstoke : Palgrave : 2002 : x, 241 s. :
  ISBN: 0-333-96258-3 (hft.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  2 Grammatik och översättning

  Grammatik

  Estling Vannestål Maria
  A university grammar of English : with a Swedish perspective
  1. ed. : Stockholm : Studentlitteratur : 2007 : 540 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-44-03499-7 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rekommenderade läromedel för självstudier

  Grammatiskt ABC : grammatiska termer och begrepp för effektiva språkstudier
  Florby Gunilla, Fält Erik
  4. uppl. : Uppsala : Scripta textproduktion : 2009 : 72 s. :
  ISBN: 91-89154-35-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Övergaard Gerd
  Authentic English : grammar exercises
  [Ny uppl.] : Lund : Studentlitteratur : 1994 : 146, [6] s. :
  ISBN: 91-44-47621-3 ; 250:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gleerups engelska grammatik : [för gymnasienivån].
  Ljung Magnus, Ohlander Sölve
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : Cop. 1993 : 85 s. :
  ISBN: 91-40-61539-1 ; 160:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gleerups engelska grammatik : [för gymnasienivån].p Övningsbok : [svårare version]
  Ljung Magnus, Ohlander Sölve
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 1992 : 91 s. :
  ISBN: 91-40-61382-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referens- och fördjupningslitteratur

  Crystal David
  Rediscover grammar
  Rev. ed. : London : Longman : 2004 :

  Allmän grammatik
  Ljung Magnus, Ohlander Sölve
  6. uppl. : Malmö : Liber : 1988 : 239 s. :
  ISBN: 91-40-60745-3 (korr.) ; 165:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Översättning

  Översättningsmaterial
  som tillhandahålls av institutionen :
  Obligatorisk

  Rekommenderade läromedel för självstudier

  Hargevik Stieg
  Engelska prepositionsövningar
  Lund : Studentlitteratur : 1990 : 85 s. :
  ISBN: 91-44-31881-2 ; 125:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Useful expressions in English : 900 svenska uttryck i engelsk översättning
  Hübinette Lars, Odenstedt Bengt
  Lund : Studentlitteratur : 1993 : [10], 90 s. :
  ISBN: 91-44-39191-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Catch 23 : translation exercises
  Övergaard Gerd, Elliott Marie-Louise
  Lund : Studentlitteratur : 1989 : 132 s. :
  ISBN: 91-44-29141-8 ; 144:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Suite sixteen : 16 Swedish-English translation exercises
  Övergaard Gerd, MacQueen Donald
  Lund : Studentlitteratur : 1995 : 61 s. :
  ISBN: 91-44-49011-9 ; 135:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referens- och fördjupningslitteratur

  English synonyms and false friends
  Hargevik Stieg, Stevens Michael
  Lund : LiberLäromedel : 1978 : 65 s. :
  ISBN: 91-40-04576-5 ; 29:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Engelska synonymboken
  Rende Claes-Göran, Petti Vincent
  2., [utök.] uppl. : Stockholm : Esselte ordbok : 1990 : [8], 460 s. :
  ISBN: 91-7113-004-7 ; 302:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  3 Kulturstudier och akademiskt skrivande

  Kulturstudier

  Material
  som tillhandahålls av institutionen :
  Obligatorisk

  Akademiskt skrivande

  Material
  som tillhandahålls av institutionen :
  Obligatorisk

  Referens- och fördjupningslitteratur

  Bailey Stephen
  Academic writing : a handbook for international students
  Fifth edition : London : Routledge : [2018] : 312 sidor :
  ISBN: 9781138048744
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: finns även som e-bok

  4 Fonetik och vokabulär med textanalys

  Fonetik

  Introducing English pronunciation : advice for learners and teachers : American version
  Rönnerdal Göran, Johansson Stig, Furugren Bo
  3., [rev.] ed. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 147 s. :
  ISBN: 91-44-03455-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: eller

  Introducing English pronunciation : advice for learners and teachers : British version
  Rönnerdal Göran, Johansson Stig, Furugren Bo
  3., [rev.] ed. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 147 s. :
  ISBN: 91-44-03409-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Läromedel för självstudier

  Thern-Bertéus Birgit
  Engelsk ljudlära, övningsbok, senaste upplagan
  Kristianstads högskola :

  English pronunciation : a workbook : American version
  Johansson Stig, Rönnerdal Göran
  4. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 127 s. :
  ISBN: 91-44-04537-9
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: eller

  English Pronunciation : a workbook : British version
  Johansson Stig, Rönnerdal Göran
  4. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 127 s. :
  ISBN: 91-44-04365-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wells John Christopher
  Longman pronunciation dictionary
  New ed. : Harlow : Longman : 2000 : xxvi, 869 s. :
  ISBN: 0-582-36467-1 (hft.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vokabulär

  Kompendier
  som tillhandahålls av institutionen :
  Obligatorisk

  Textanalys

  Material
  som tillhandahålls av institutionen :
  Obligatorisk