Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Engelska A, Fonetik och vokabulär med textanalys, 7,5 hp

Engelskt namn: English A, Phonetics, Vocabulary and Text Analysis

Denna kursplan gäller: 2015-08-03 till 2021-02-07 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1EN001

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-10-17

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2014-12-15

Innehåll

Fonetik, vokabulär samt textanalys.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande

- kunna uppvisa förmåga att identifiera och beskriva specifika stilistiska drag som används i olika slag av texttyper samt kunna redovisa kännedom om nyanser i engelskt språkbruk

- kunna redogöra för de engelska språkljudens artikulation och engelskans prosodi och kunna redovisa grundläggande kännedom om de vanligaste varianterna av talad engelska
- kunna visa att de har förvärvat ett bredare och mer nyanserat ordförråd än det som den behörighetsgivande kursen normalt resulterar i

Behörighetskrav

Engelska B Eller: Engelska 6 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag)

Undervisningens upplägg

De olika momenten löper parallellt under terminen.

Föreläsningar, lektions- och gruppundervisning är de vanligast förekommande undervisningsformerna. Icke-schemalagd tid används för självstudier.

För kursen gäller obligatorisk närvaro där så är angivet. Se respektive moment.
Termen 'obligatorisk närvaro' innebär att den studerande är skyldig att närvara vid undervisning om ej särskilda skäl för frånvaro föreligger. Vid sådan frånvaro ska den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner. Studerande som ej deltagit i föreskriven undervisning åläggs normalt kompletterande redovisning.


MOMENT 1 FONETIK (3 hp)

Inriktning
Studium av elementär engelsk fonetik.

Undervisning
Föreläsningar

Examination
Skriftligt slutprov.


MOMENT 2 VOKABULÄR (3 hp)

Inriktning
Studium av engelsk vokabulär och fraseologi.

Undervisning
Föreläsning samt självstudium.

Examination
Skriftligt prov, uppdelat på flera tillfällen.


MOMENT 3 TEXTANALYS (1,5 hp)

Inriktning
Studium av olika slag av texter med fokus på det engelska språkets funktion och struktur.

Undervisning
Föreläsningar och gruppövningar

Examination
Bedömning av inlämningsuppgifter.

Examination

Formerna för bedömning av de studerandes prestationer framgår under rubriken
'Examination' inom varje delmoment.

Bedömning sker med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som erhållit betyget Godkänd får ej undergå prövning för högre betyg. På momentet Textanalys ges endast betygen Godkänd och Underkänd.

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare
provtillfälle efter någon tid. Obligatorisk anmälan till omprov.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande ska ha uppnått Väl godkänd på samtliga moment.

Tentamensskrivningarna görs vid Umeå universitet. Om synnerliga skäl föreligger kan studerande beviljas att skriva vid högskola eller universitet på annan ort. Studenten står i sådana fall själv för eventuella kostnader i samband med examinationen.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges. Student som inte lämnat in uppgift före det stoppdatum som satts av institutionen eller av enskild lärare kan ej garanteras att få uppgiften rättad före terminens slut.

Studerande har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden anhålla om byte av examinator efter att två gånger ha underkänts i prov.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett som skickas till Registrator, Umeå universitet, 901 84 Umeå.

Vid tillgodoräkning till Engelska A, Allmän inriktning gäller de bestämmelser angående betyg som anges i kursplanen för den kursen.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 4

Lexikon

Collins COBUILD English language dictionary.
London : Collins : 1987 : xxiii, [1], 1703 s. :
ISBN: (Collins) : inb.)
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: eller

Longman dictionary of contemporary English.
5. ed. : Harlow : Pearson/Longman : 2009 : xiv, 2081 p. :
ISBN: 1-4082-1533-0 (pbk. w/DVD)
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: eller

Oxford advanced learner's dictionary of current English
Hornby Albert Sydney, Turnbull Joanna
8. ed. : Oxford [England] : Oxford University Press : 2010 : xii, 1796, [142] s. :
ISBN: 978-0-19-479900-3 (pbk.)
Se bibliotekskatalogen Album

Petti Vincent
Norstedts stora engelsk-svenska ordbok =b Norstedts comprehensive English-Swedish dictionary
3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxx, 1553 s. :
ISBN: 91-7227-171-X (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Petti Vincent
Norstedts stora svensk-engelska ordbok =b Norstedts comprehensive Swedish-English dictionary
3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxix, [1], 1241 s. :
ISBN: 91-7227-143-4 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 1 Fonetik

Introducing English pronunciation : advice for learners and teachers : American version
Rönnerdal Göran, Johansson Stig, Furugren Bo
3., [rev.] ed. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 147 s. :
ISBN: 91-44-03455-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: eller

Introducing English pronunciation : advice for learners and teachers : British version
Rönnerdal Göran, Johansson Stig, Furugren Bo
3., [rev.] ed. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 147 s. :
ISBN: 91-44-03409-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Läromedel för självstudier

Thern-Bertéus Birgit
Engelsk ljudlära, Övningsbok, senaste upplagan
Kristianstads högskola :

English pronunciation : a workbook : American version
Johansson Stig, Rönnerdal Göran
4. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 127 s. :
ISBN: 91-44-04537-9
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: eller

English Pronunciation : a workbook : British version
Johansson Stig, Rönnerdal Göran
4. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 127 s. :
ISBN: 91-44-04365-1
Se bibliotekskatalogen Album

Wells John Christopher
Longman pronunciation dictionary
New ed. : Harlow : Longman : 2000 : xxvi, 869 s. :
ISBN: 0-582-36467-1 (hft.)
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 2 Vokabulär

Kompendier
tillhandahålls av institutionen :
Obligatorisk

Moment 3 Textanalys

Material
som tillhandahålls av institutionen :
Obligatorisk