"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Engelska A, Fonetik och vokabulär med textanalys, 7,5 hp

Engelskt namn: English A, Phonetics, Vocabulary and Text Analysis

Denna kursplan gäller: 2022-08-08 och tillsvidare

Kurskod: 1EN001

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-10-17

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-03-07

Innehåll

Fonetik, vokabulär samt textanalys.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande

- kunna uppvisa förmåga att identifiera och beskriva specifika stilistiska drag som används i olika slag av texttyper samt kunna redovisa kännedom om nyanser i engelskt språkbruk

- kunna redogöra för de engelska språkljudens artikulation och engelskans prosodi och kunna redovisa grundläggande kännedom om de vanligaste varianterna av talad engelska
- kunna visa att de har förvärvat ett bredare och mer nyanserat ordförråd än det som den behörighetsgivande kursen normalt resulterar i

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6

Undervisningens upplägg

De olika momenten löper parallellt under terminen.

Föreläsningar, lektions- och gruppundervisning är de vanligast förekommande undervisningsformerna. Icke-schemalagd tid används för självstudier.

För kursen gäller obligatorisk närvaro där så är angivet. Se respektive moment.
Termen 'obligatorisk närvaro' innebär att den studerande är skyldig att närvara vid undervisning om ej särskilda skäl för frånvaro föreligger. Vid sådan frånvaro ska den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner. Studerande som ej deltagit i föreskriven undervisning åläggs normalt kompletterande redovisning.

MOMENT 1 FONETIK (3 hp)

Inriktning
Studium av elementär engelsk fonetik.

Undervisning
Föreläsningar

Examination
Skriftligt slutprov.

MOMENT 2 VOKABULÄR (3 hp)

Inriktning
Studium av engelsk vokabulär och fraseologi.

Undervisning
Föreläsning samt självstudium.

Examination
Skriftligt prov, uppdelat på flera tillfällen.

MOMENT 3 TEXTANALYS (1,5 hp)

Inriktning
Studium av olika slag av texter med fokus på det engelska språkets funktion och struktur.

Undervisning
Föreläsningar och gruppövningar

Examination
Bedömning av inlämningsuppgifter.

Examination

Formerna för bedömning av de studerandes prestationer framgår under rubriken "Examination" inom varje delmoment.

Bedömning sker med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som erhållit betyget Godkänd får ej undergå prövning för högre betyg. På momentet Textanalys ges endast betygen Godkänd och Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på minst 6 högskolepoäng. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.

Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.
Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 32

Lexikon

Collins COBUILD English language dictionary.
London : Collins : 1987 : xxiii, [1], 1703 s. :
ISBN: (Collins) : inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: eller

Longman dictionary of contemporary English.
5. ed. : Harlow : Pearson/Longman : 2009 : xiv, 2081 p. :
ISBN: 1-4082-1533-0 (pbk. w/DVD)
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: eller

Oxford advanced learner's dictionary of current English
Hornby Albert Sydney, Turnbull Joanna
8. ed. : Oxford [England] : Oxford University Press : 2010 : xii, 1796, [142] s. :
ISBN: 978-0-19-479900-3 (pbk.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Petti Vincent
Norstedts stora engelsk-svenska ordbok =b Norstedts comprehensive English-Swedish dictionary
3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxx, 1553 s. :
ISBN: 91-7227-171-X (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Petti Vincent
Norstedts stora svensk-engelska ordbok =b Norstedts comprehensive Swedish-English dictionary
3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxix, [1], 1241 s. :
ISBN: 91-7227-143-4 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Moment 1 Fonetik

Introducing English pronunciation : advice for learners and teachers : American version
Rönnerdal Göran, Johansson Stig, Furugren Bo
3., [rev.] ed. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 147 s. :
ISBN: 91-44-03455-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: eller

Introducing English pronunciation : advice for learners and teachers : British version
Rönnerdal Göran, Johansson Stig, Furugren Bo
3., [rev.] ed. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 147 s. :
ISBN: 91-44-03409-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Läromedel för självstudier

Thern-Bertéus Birgit
Engelsk ljudlära, Övningsbok, senaste upplagan
Kristianstads högskola :

English pronunciation : a workbook : American version
Johansson Stig, Rönnerdal Göran
4. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 127 s. :
ISBN: 91-44-04537-9
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: eller

English Pronunciation : a workbook : British version
Johansson Stig, Rönnerdal Göran
4. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 127 s. :
ISBN: 91-44-04365-1
Se Umeå UB:s söktjänst

Wells John Christopher
Longman pronunciation dictionary
New ed. : Harlow : Longman : 2000 : xxvi, 869 s. :
ISBN: 0-582-36467-1 (hft.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Moment 2 Vokabulär

Kompendier
tillhandahålls av institutionen :
Obligatorisk

Moment 3 Textanalys

Material
som tillhandahålls av institutionen :
Obligatorisk