"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Engelska A för internationella avtalsstudenter och free-movers, 7,5 hp

Engelskt namn: English A for international exchange students under formal agreements and free-movers

Denna kursplan gäller: 2022-08-08 och tillsvidare

Kurskod: 1EN034

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-05

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-03-07

Innehåll

Muntlig och skriftlig språkfärdighet.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande

- kunna uppvisa ett varierat, aktivt ordförråd och ett tillfredsställande talflöde samt visa att de har uppnått en sådan nivå vad beträffar kommunikativ kompetens att de kan fungera på engelska i en svensk universitetsmiljö

- uppvisa engelskkunskaper som är tillräckligt goda för att de korrekt ska kunna uttrycka sig i skrift på akademisk nivå.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6

Undervisningens upplägg

Kursens moment löper parallellt under terminen. Föreläsningar, lektions- och gruppundervisning är de vanligast förekommande undervisningsformerna. Närvaro är obligatorisk på samtliga moment.

Termen 'obligatorisk närvaro' innebär att den studerande är skyldig att närvara vid undervisning om ej särskilda skäl föreligger. Vid sådan frånvaro ska den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner. Studerande som ej deltagit i föreskriven undervisning åläggs normalt kompletterande redovisning.
Kursen är ej påbyggbar.

Kursen omfattar följande moment:

1. Skriftlig språkfärdighet 3 hp
2. Muntlig språkfärdighet 4,5 hp

MOMENT 1 SPRÅKFÄRDIGHET (3 hp)

Inriktning
Momentets fokus är skriftlig språkfärdighet och omfattar ett antal skrivuppgifter som syftar till att förbättra de studerandes språkanvändning. Närvaro är obligatorisk vid all undervisning.

Undervisning
Lektionsundervisning och/eller gruppövningar.

Examination
Bedömning av inlämningsuppgifter

MOMENT 2 MUNTLIG KOMMUNIKATION (4,5 hp)

Inriktning
Övning i att tala engelska genom olika slag av muntliga presentationer, gruppdiskussioner etc. Hörförståelse- och uttalsövningar.

Undervisning
Lektionsundervisning, gruppövningar m m. Den studerande förväntas delta aktivt i alla övningar.

Examination
Fortlöpande examination av den studerandes muntliga prestationer under lektionerna och i redovisningar.

Examination

Formerna för bedömning av de studerandes prestationer framgår under rubriken 'Examination' inom varje delmoment.

Bedömning sker med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd ska den studerande ha uppnått detta betyg på båda kursmomenten. Examination sker på engelska. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.
Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 32

Rekommenderade lexika

Longman Dictionary of Contemporary English. 3 ed. Harlow: Longman (1668 s.), senaste upplagan eller Oxford Advanced Learner´s Dictionary of Current English. Oxford: Oxford University Press, senaste upplagan (1428 s.) eller

Macmillan English dictionary for advanced learners
Rundell Michael, Fox Gwyneth
2. ed. : Oxford : Macmillan Education : 2007 : xi, 1748 s. :
ISBN: 978-1-4050-2526-3 (hft. + CD-ROM)
Se Umeå UB:s söktjänst

Obligatorisk kurslitteratur MOMENT 1 SPRÅKFÄRDIGHET Material av institutionen. MOMENT 2 MUNTLIG KOMMUNIKATION Material av institutionen.

Referenslitteratur

Estling Vannestål Maria
Essential English grammar
1. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 200 s. :
ISBN: 978-91-44-06982-1
Se Umeå UB:s söktjänst