"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Engelska A för studerande på högskoleingenjörs- civilingenjörs- och naturvetarprogrammen, 7,5 hp

Engelskt namn: English A for Students on BSc and MSc Degree Programmes in Engineering and the Natural Science

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 1EN010

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-10-17

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-09-14

Innehåll

Muntlig och skriftlig kommunikation.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande

- kunna uppvisa ett varierat aktivt ordförråd samt ett tillfredsställande talflöde
- i sin skriftliga produktion visa på kunskap om engelsk syntax, morfologi och idiomatik samt förmåga att anpassa sitt skriftspråk till den stilnivå som olika situationer kräver

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6

Undervisningens upplägg

På kursen gäller obligatorisk närvaro där så är angivet (se respektive moment). obligatorisk. Termen 'obligatorisk närvaro' innebär att den studerande är skyldig att närvara vid undervisningen, om inte särskilda skäl föreligger. Vid sådan frånvaro ska den studerande själv snarast ta kontakt med undervisande lärare för instruktioner. Studenter som ej deltagit i föreskriven undervisning kan åläggas kompletterande redovisningar.

MOMENT 1 MUNTLIG KOMMUNIKATION 4,5 hp

Inriktning
Momentet omfattar olika slag av kommunikations-, uttals- och hörförståelseövningar, diskussioner samt muntliga presentationer som syftar till att utveckla de studerandes muntliga språkfärdighetsförmåga. Övningarna är baserade på material från de studerandes huvudsakliga fackområden.

Undervisning
Lektionsundervisning och gruppövningar. Obligatorisk närvaro.

Examination
- Kontinuerlig bedömning av de studerandes muntliga prestationer vid
lektionstillfällena.
- Individuell presentationsuppgift.
- Uttalsprov.

MOMENT 2 SKRIFTLIG KOMMUNIKATION 3 hp

Inriktning
Momentet omfattar olika slag av grammatik-, översättnings- och skrivövningar som syftar till att utveckla de studerandes förmåga att korrekt uttrycka sig i skrift.

Undervisning
Lektionsundervisning och gruppövningar.

Examination
Inlämningsuppgifter samt skriftligt slutprov.

Examination

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

Varje prov bedöms med någon av betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det i stället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Övriga föreskrifter

Kursen är huvudsakligen avsedd som en valbar kurs för studerande på högskole-, civil- och naturvetarprogrammen. Dessa har företräde vid ansökan till kursen.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.