Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Engelska A, Grammatik och översättning, 7,5 hp

Engelskt namn: English A, Grammar and Translation

Denna kursplan gäller: 2013-01-14 och tillsvidare

Kurskod: 1EN002

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-10-17

Reviderad av: Studierektor, Institutionen för språkstudier, 2012-10-05

Innehåll

Grammatik samt översättning.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande

- kunna beskriva grundläggande syntaktiska och morfologiska skillnader mellan svenskan och engelskan och med en hög grad
av korrekthet kunna tillämpa denna kunskap i sin egen muntliga och skriftliga språkanvändning
- i sin skriftliga produktion visa att han/hon förvärvat grundläggande kunskap om engelsk syntax, morfologi och idiomatik samt förmåga att anpassa sitt skriftspråk till den stilnivå som olika situationer kräver

Behörighetskrav

Engelska B Eller: Engelska 6 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag)

Undervisningens upplägg

De olika momenten löper parallellt under terminen.

Föreläsningar, lektions- och gruppundervisning är de vanligast förekommande undervisningsformerna. Icke schemalagd tid används för självstudier.

För kursen gäller obligatorisk närvaro där så är angivet. Se respektive moment.
Termen 'obligatorisk närvaro' innebär att den studerande är skyldig att närvara vid undervisning om ej särskilda skäl för frånvaro föreligger. Vid sådan frånvaro ska den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner. Studerande som ej deltagit i föreskriven undervisning åläggs normalt kompletterande redovisning.


MOMENT 1 GRAMMATIK (4,5 hp)

Inriktning
Språkvetenskaplig introduktion. Studium av engelsk grammatik med tillhörande
terminologi samt övningar.

Undervisning
Föreläsningar samt lektionsundervisning och/eller gruppövningar

Examination
Skriftligt slutprov i grammatik, 3 poäng


MOMENT 2 ÖVERSÄTTNING (3 hp)

Inriktning
Studium av engelsk syntax, morfologi, vokabulär och fraseologi genom översättning av olika slag av texter från svenska till engelska.

Undervisning
Lektionsundervisning och/eller gruppövningar

Examination
Skriftligt slutprov i översättning, 2 poäng

Examination

Formerna för bedömning av de studerandes prestationer framgår under rubriken
'Examination' inom varje delmoment.

Bedömning sker med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som erhållit betyget Godkänd får ej undergå prövning för högre betyg.

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare
provtillfälle efter någon tid. Obligatorisk anmälan till omprov.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande ska ha uppnått Väl godkänd på båda kursmomenten.

Tentamensskrivningarna görs vid Umeå universitet. Om synnerliga skäl föreligger kan studerande beviljas att skriva på högskola eller universitet på annan ort. Studenten står i sådana fall själv för eventuella kostnader i samband med examinationen.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges. Student som inte lämnat in uppgift före det stoppdatum som satts av institutionen eller av enskild lärare kan ej garanteras att få uppgiften rättad före terminens slut.

Studerande har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden anhålla om byte av examinator efter att två gånger ha underkänts i prov.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två
tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett som skickas till Registrator, Umeå universitet, 901 84 Umeå.

Vid tillgodoräkning till Engelska A, Allmän inriktning gäller de bestämmelser angående betyg som anges i kursplanen för den kursen.

Litteratur

 • Giltig från: 2016 vecka 34

  Lexikon

  Collins COBUILD English language dictionary.
  London : Collins : 1987 : xxiii, [1], 1703 s. :
  ISBN: (Collins) : inb.)
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: eller

  Longman dictionary of contemporary English.
  5. ed. : Harlow : Pearson/Longman : 2009 : xiv, 2081 p. :
  ISBN: 1-4082-1533-0 (pbk. w/DVD)
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: eller

  Oxford advanced learner's dictionary of current English
  Hornby Albert Sydney, Turnbull Joanna
  8. ed. : Oxford [England] : Oxford University Press : 2010 : xii, 1796, [142] s. :
  ISBN: 978-0-19-479900-3 (pbk.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Petti Vincent
  Norstedts stora engelsk-svenska ordbok =b Norstedts comprehensive English-Swedish dictionary
  3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxx, 1553 s. :
  ISBN: 91-7227-171-X (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Petti Vincent
  Norstedts stora svensk-engelska ordbok =b Norstedts comprehensive Swedish-English dictionary
  3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxix, [1], 1241 s. :
  ISBN: 91-7227-143-4 (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Moment 1 Grammatik

  Estling Vannestål Maria
  A university grammar of English : with a Swedish perspective
  1. ed. : Stockholm : Studentlitteratur : 2007 : 540 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-44-03499-7 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Rekommenderade läromedel för självstudier

  Grammatiskt ABC : grammatiska termer och begrepp för effektiva språkstudier
  Florby Gunilla, Fält Erik
  4. uppl. : Uppsala : Scripta textproduktion : 2009 : 72 s. :
  ISBN: 91-89154-35-5
  Se bibliotekets söktjänst

  Övergaard Gerd
  Authentic English : grammar exercises
  [Ny uppl.] : Lund : Studentlitteratur : 1994 : 146, [6] s. :
  ISBN: 91-44-47621-3 ; 250:00
  Se bibliotekets söktjänst

  Gleerups engelska grammatik : [för gymnasienivån].
  Ljung Magnus, Ohlander Sölve
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : Cop. 1993 : 85 s. :
  ISBN: 91-40-61539-1 ; 160:00
  Se bibliotekets söktjänst

  Gleerups engelska grammatik : [för gymnasienivån].p Övningsbok : [svårare version]
  Ljung Magnus, Ohlander Sölve
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 1992 : 91 s. :
  ISBN: 91-40-61382-8
  Se bibliotekets söktjänst

  Referens- och fördjupningslitteratur

  Crystal David
  Rediscover grammar
  Rev. ed. : London : Longman : 2004 :

  Allmän grammatik
  Ljung Magnus, Ohlander Sölve
  6. uppl. : Malmö : Liber : 1988 : 239 s. :
  ISBN: 91-40-60745-3 (korr.) ; 165:00
  Se bibliotekets söktjänst

  Översättning

  Översättningsmaterial
  som tillhandahålls av institutionen :
  Obligatorisk

  Rekommenderade läromedel för självstudier

  Hargevik Stieg
  Engelska prepositionsövningar
  Lund : Studentlitteratur : 1990 : 85 s. :
  ISBN: 91-44-31881-2 ; 125:00
  Se bibliotekets söktjänst

  Useful expressions in English : 900 svenska uttryck i engelsk översättning
  Hübinette Lars, Odenstedt Bengt
  Lund : Studentlitteratur : 1993 : [10], 90 s. :
  ISBN: 91-44-39191-9
  Se bibliotekets söktjänst

  Catch 23 : translation exercises
  Övergaard Gerd, Elliott Marie-Louise
  Lund : Studentlitteratur : 1989 : 132 s. :
  ISBN: 91-44-29141-8 ; 144:00
  Se bibliotekets söktjänst

  Suite sixteen : 16 Swedish-English translation exercises
  Övergaard Gerd, MacQueen Donald
  Lund : Studentlitteratur : 1995 : 61 s. :
  ISBN: 91-44-49011-9 ; 135:00
  Se bibliotekets söktjänst

  Referens- och fördjupningslitteratur

  English synonyms and false friends
  Hargevik Stieg, Stevens Michael
  Lund : LiberLäromedel : 1978 : 65 s. :
  ISBN: 91-40-04576-5 ; 29:00
  Se bibliotekets söktjänst

  Engelska synonymboken
  Rende Claes-Göran, Petti Vincent
  2., [utök.] uppl. : Stockholm : Esselte ordbok : 1990 : [8], 460 s. :
  ISBN: 91-7113-004-7 ; 302:00
  Se bibliotekets söktjänst

 • Giltig från: 2013 vecka 3

  Lexikon

  Collins COBUILD English language dictionary.
  London : Collins : 1987 : xxiii, [1], 1703 s. :
  ISBN: (Collins) : inb.)
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: eller

  Longman dictionary of contemporary English.
  5. ed. : Harlow : Pearson/Longman : 2009 : xiv, 2081 p. :
  ISBN: 1-4082-1533-0 (pbk. w/DVD)
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: eller

  Oxford advanced learner's dictionary of current English
  Hornby Albert Sydney, Turnbull Joanna
  8. ed. : Oxford [England] : Oxford University Press : 2010 : xii, 1796, [142] s. :
  ISBN: 978-0-19-479900-3 (pbk.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Petti Vincent
  Norstedts stora engelsk-svenska ordbok =b Norstedts comprehensive English-Swedish dictionary
  3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxx, 1553 s. :
  ISBN: 91-7227-171-X (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Petti Vincent
  Norstedts stora svensk-engelska ordbok =b Norstedts comprehensive Swedish-English dictionary
  3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxix, [1], 1241 s. :
  ISBN: 91-7227-143-4 (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Moment 1 Grammatik

  Estling Vannestål Maria
  A university grammar of English : with a Swedish perspective
  1. ed. : Stockholm : Studentlitteratur : 2007 : 540 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-44-03499-7 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Trask R. L.
  Language : the basics
  2. ed : London : Routledge : 2004 : 244 s. :
  ISBN: 0-415-34019-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Rekommenderade läromedel för självstudier

  Grammatiskt ABC : grammatiska termer och begrepp för effektiva språkstudier
  Florby Gunilla, Fält Erik
  4. uppl. : Uppsala : Scripta textproduktion : 2009 : 72 s. :
  ISBN: 91-89154-35-5
  Se bibliotekets söktjänst

  Övergaard Gerd
  Authentic English : grammar exercises
  [Ny uppl.] : Lund : Studentlitteratur : 1994 : 146, [6] s. :
  ISBN: 91-44-47621-3 ; 250:00
  Se bibliotekets söktjänst

  Gleerups engelska grammatik : [för gymnasienivån].
  Ljung Magnus, Ohlander Sölve
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : Cop. 1993 : 85 s. :
  ISBN: 91-40-61539-1 ; 160:00
  Se bibliotekets söktjänst

  Gleerups engelska grammatik : [för gymnasienivån].p Övningsbok : [svårare version]
  Ljung Magnus, Ohlander Sölve
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 1992 : 91 s. :
  ISBN: 91-40-61382-8
  Se bibliotekets söktjänst

  Referens- och fördjupningslitteratur

  Crystal David
  Rediscover grammar
  Rev. ed. : London : Longman : 2004 :

  Allmän grammatik
  Ljung Magnus, Ohlander Sölve
  6. uppl. : Malmö : Liber : 1988 : 239 s. :
  ISBN: 91-40-60745-3 (korr.) ; 165:00
  Se bibliotekets söktjänst

  Översättning

  Översättningsmaterial
  som tillhandahålls av institutionen :
  Obligatorisk

  Rekommenderade läromedel för självstudier

  Hargevik Stieg
  Engelska prepositionsövningar
  Lund : Studentlitteratur : 1990 : 85 s. :
  ISBN: 91-44-31881-2 ; 125:00
  Se bibliotekets söktjänst

  Useful expressions in English : 900 svenska uttryck i engelsk översättning
  Hübinette Lars, Odenstedt Bengt
  Lund : Studentlitteratur : 1993 : [10], 90 s. :
  ISBN: 91-44-39191-9
  Se bibliotekets söktjänst

  Catch 23 : translation exercises
  Övergaard Gerd, Elliott Marie-Louise
  Lund : Studentlitteratur : 1989 : 132 s. :
  ISBN: 91-44-29141-8 ; 144:00
  Se bibliotekets söktjänst

  Suite sixteen : 16 Swedish-English translation exercises
  Övergaard Gerd, MacQueen Donald
  Lund : Studentlitteratur : 1995 : 61 s. :
  ISBN: 91-44-49011-9 ; 135:00
  Se bibliotekets söktjänst

  Referens- och fördjupningslitteratur

  English synonyms and false friends
  Hargevik Stieg, Stevens Michael
  Lund : LiberLäromedel : 1978 : 65 s. :
  ISBN: 91-40-04576-5 ; 29:00
  Se bibliotekets söktjänst

  Engelska synonymboken
  Rende Claes-Göran, Petti Vincent
  2., [utök.] uppl. : Stockholm : Esselte ordbok : 1990 : [8], 460 s. :
  ISBN: 91-7113-004-7 ; 302:00
  Se bibliotekets söktjänst

 • Giltig från: 2012 vecka 1

  Lexikon

  Collins COBUILD English language dictionary.
  London : Collins : 1987 : xxiii, [1], 1703 s. :
  ISBN: (Collins) : inb.)
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: eller

  Longman dictionary of contemporary English.
  5. ed. : Harlow : Pearson/Longman : 2009 : xiv, 2081 p. :
  ISBN: 1-4082-1533-0 (pbk. w/DVD)
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: eller

  Oxford advanced learner's dictionary of current English
  Hornby Albert Sydney, Turnbull Joanna
  8. ed. : Oxford [England] : Oxford University Press : 2010 : xii, 1796, [142] s. :
  ISBN: 978-0-19-479900-3 (pbk.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Petti Vincent
  Norstedts stora engelsk-svenska ordbok =b Norstedts comprehensive English-Swedish dictionary
  3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxx, 1553 s. :
  ISBN: 91-7227-171-X (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Petti Vincent
  Norstedts stora svensk-engelska ordbok =b Norstedts comprehensive Swedish-English dictionary
  3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxix, [1], 1241 s. :
  ISBN: 91-7227-143-4 (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Moment 1 Grammatik

  Estling Vannestål Maria
  A university grammar of English : with a Swedish perspective
  1. ed. : Stockholm : Studentlitteratur : 2007 : 540 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-44-03499-7 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Trask R. L.
  Language : the basics
  2. ed : London : Routledge : 2004 : 244 s. :
  ISBN: 0-415-34019-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Rekommenderade läromedel för självstudier

  Grammatiskt ABC : grammatiska termer och begrepp för effektiva språkstudier
  Florby Gunilla, Fält Erik
  4. uppl. : Uppsala : Scripta textproduktion : 2009 : 72 s. :
  ISBN: 91-89154-35-5
  Se bibliotekets söktjänst

  Övergaard Gerd
  Authentic English : grammar exercises
  [Ny uppl.] : Lund : Studentlitteratur : 1994 : 146, [6] s. :
  ISBN: 91-44-47621-3 ; 250:00
  Se bibliotekets söktjänst

  Gleerups engelska grammatik : [för gymnasienivån].
  Ljung Magnus, Ohlander Sölve
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : Cop. 1993 : 85 s. :
  ISBN: 91-40-61539-1 ; 160:00
  Se bibliotekets söktjänst

  Gleerups engelska grammatik : [för gymnasienivån].p Övningsbok : [svårare version]
  Ljung Magnus, Ohlander Sölve
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 1992 : 91 s. :
  ISBN: 91-40-61382-8
  Se bibliotekets söktjänst

  Referens- och fördjupningslitteratur

  Crystal David
  Rediscover grammar
  Rev. ed. : London : Longman : 2004 :

  Allmän grammatik
  Ljung Magnus, Ohlander Sölve
  6. uppl. : Malmö : Liber : 1988 : 239 s. :
  ISBN: 91-40-60745-3 (korr.) ; 165:00
  Se bibliotekets söktjänst

  Översättning

  Översättningsmaterial
  som tillhandahålls av institutionen :
  Obligatorisk

  Rekommenderade läromedel för självstudier

  Hargevik Stieg
  Engelska prepositionsövningar
  Lund : Studentlitteratur : 1990 : 85 s. :
  ISBN: 91-44-31881-2 ; 125:00
  Se bibliotekets söktjänst

  Useful expressions in English : 900 svenska uttryck i engelsk översättning
  Hübinette Lars, Odenstedt Bengt
  Lund : Studentlitteratur : 1993 : [10], 90 s. :
  ISBN: 91-44-39191-9
  Se bibliotekets söktjänst

  Catch 23 : translation exercises
  Övergaard Gerd, Elliott Marie-Louise
  Lund : Studentlitteratur : 1989 : 132 s. :
  ISBN: 91-44-29141-8 ; 144:00
  Se bibliotekets söktjänst

  Suite sixteen : 16 Swedish-English translation exercises
  Övergaard Gerd, MacQueen Donald
  Lund : Studentlitteratur : 1995 : 61 s. :
  ISBN: 91-44-49011-9 ; 135:00
  Se bibliotekets söktjänst

  Referens- och fördjupningslitteratur

  English synonyms and false friends
  Hargevik Stieg, Stevens Michael
  Lund : LiberLäromedel : 1978 : 65 s. :
  ISBN: 91-40-04576-5 ; 29:00
  Se bibliotekets söktjänst

  Engelska synonymboken
  Rende Claes-Göran, Petti Vincent
  2., [utök.] uppl. : Stockholm : Esselte ordbok : 1990 : [8], 460 s. :
  ISBN: 91-7113-004-7 ; 302:00
  Se bibliotekets söktjänst