"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Engelska A, Grammatik och översättning, 7,5 hp

Engelskt namn: English A, Grammar and Translation

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 1EN002

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-10-17

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-09-14

Innehåll

Studium av engelsk grammatik, syntax, morfologi, vokabulär och fraseologi med tillhörande  
terminologi samt övningsöversättningar av olika slag från svenska till engelska. Kursen är uppdelad i två delar: 

1. Grammatik (4,5 hp) 
2. Översättning (3 hp)

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna 

Kunskap och förståelse  

  • beskriva grundläggande syntaktiska, morfologiska, semantiska och idiomatiska skillnader mellan svenskan och engelskan 

 
Färdighet och förmåga 

  • med en hög grad av korrekthet tillämpa de förvärvade kunskaperna i sin skriftliga språkanvändning. 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6

Undervisningens upplägg

De olika kursdelarna löper parallellt under terminen. 
Lektions- och gruppundervisning är de förekommande undervisningsformerna.

Examination

Delkurs 1 (4,5 hp) examineras genom bedömning av individuell skriftlig salstentamen i grammatik.
Delkurs 2 (3 hp) examineras genom bedömning av individuell skriftlig salstentamen i översättning. 

Vid bedömning används någon av betygsgraderna Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyg Väl godkänd på båda kursdelarna. 
 
Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 
 
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 
 
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Övriga föreskrifter

Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 1

Lexikon

Collins COBUILD English language dictionary.
London : Collins : 1987 : xxiii, [1], 1703 s. :
ISBN: (Collins) : inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: eller

Longman dictionary of contemporary English.
5. ed. : Harlow : Pearson/Longman : 2009 : xiv, 2081 p. :
ISBN: 1-4082-1533-0 (pbk. w/DVD)
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: eller

Oxford advanced learner's dictionary of current English
Hornby Albert Sydney, Turnbull Joanna
8. ed. : Oxford [England] : Oxford University Press : 2010 : xii, 1796, [142] s. :
ISBN: 978-0-19-479900-3 (pbk.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Petti Vincent
Norstedts stora engelsk-svenska ordbok =b Norstedts comprehensive English-Swedish dictionary
3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxx, 1553 s. :
ISBN: 91-7227-171-X (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Petti Vincent
Norstedts stora svensk-engelska ordbok =b Norstedts comprehensive Swedish-English dictionary
3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxix, [1], 1241 s. :
ISBN: 91-7227-143-4 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Moment 1 Grammatik

Estling Vannestål Maria
A university grammar of English : with a Swedish perspective
1. ed. : Stockholm : Studentlitteratur : 2007 : 540 s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-44-03499-7 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Rekommenderade läromedel för självstudier

Grammatiskt ABC : grammatiska termer och begrepp för effektiva språkstudier
Florby Gunilla, Fält Erik
4. uppl. : Uppsala : Scripta textproduktion : 2009 : 72 s. :
ISBN: 91-89154-35-5
Se Umeå UB:s söktjänst

Övergaard Gerd
Authentic English : grammar exercises
[Ny uppl.] : Lund : Studentlitteratur : 1994 : 146, [6] s. :
ISBN: 91-44-47621-3 ; 250:00
Se Umeå UB:s söktjänst

Gleerups engelska grammatik : [för gymnasienivån].
Ljung Magnus, Ohlander Sölve
1. uppl. : Malmö : Gleerup : Cop. 1993 : 85 s. :
ISBN: 91-40-61539-1 ; 160:00
Se Umeå UB:s söktjänst

Gleerups engelska grammatik : [för gymnasienivån].p Övningsbok : [svårare version]
Ljung Magnus, Ohlander Sölve
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 1992 : 91 s. :
ISBN: 91-40-61382-8
Se Umeå UB:s söktjänst

Referens- och fördjupningslitteratur

Crystal David
Rediscover grammar
Rev. ed. : London : Longman : 2004 :

Allmän grammatik
Ljung Magnus, Ohlander Sölve
6. uppl. : Malmö : Liber : 1988 : 239 s. :
ISBN: 91-40-60745-3 (korr.) ; 165:00
Se Umeå UB:s söktjänst

Översättning

Översättningsmaterial
som tillhandahålls av institutionen :
Obligatorisk

Rekommenderade läromedel för självstudier

Hargevik Stieg
Engelska prepositionsövningar
Lund : Studentlitteratur : 1990 : 85 s. :
ISBN: 91-44-31881-2 ; 125:00
Se Umeå UB:s söktjänst

Useful expressions in English : 900 svenska uttryck i engelsk översättning
Hübinette Lars, Odenstedt Bengt
Lund : Studentlitteratur : 1993 : [10], 90 s. :
ISBN: 91-44-39191-9
Se Umeå UB:s söktjänst

Catch 23 : translation exercises
Övergaard Gerd, Elliott Marie-Louise
Lund : Studentlitteratur : 1989 : 132 s. :
ISBN: 91-44-29141-8 ; 144:00
Se Umeå UB:s söktjänst

Suite sixteen : 16 Swedish-English translation exercises
Övergaard Gerd, MacQueen Donald
Lund : Studentlitteratur : 1995 : 61 s. :
ISBN: 91-44-49011-9 ; 135:00
Se Umeå UB:s söktjänst

Referens- och fördjupningslitteratur

English synonyms and false friends
Hargevik Stieg, Stevens Michael
Lund : LiberLäromedel : 1978 : 65 s. :
ISBN: 91-40-04576-5 ; 29:00
Se Umeå UB:s söktjänst

Engelska synonymboken
Rende Claes-Göran, Petti Vincent
2., [utök.] uppl. : Stockholm : Esselte ordbok : 1990 : [8], 460 s. :
ISBN: 91-7113-004-7 ; 302:00
Se Umeå UB:s söktjänst