Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Engelska A, Grammatik och översättning, 7,5 hp

Engelskt namn: English A, Grammar and Translation

Denna kursplan gäller: 2021-02-08 till 2022-08-07 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1EN002

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-10-17

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2021-02-10

Innehåll

Grammatik samt översättning.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande

- kunna beskriva grundläggande syntaktiska och morfologiska skillnader mellan svenskan och engelskan och med en hög grad
av korrekthet kunna tillämpa denna kunskap i sin egen muntliga och skriftliga språkanvändning
- i sin skriftliga produktion visa att han/hon förvärvat grundläggande kunskap om engelsk syntax, morfologi och idiomatik samt förmåga att anpassa sitt skriftspråk till den stilnivå som olika situationer kräver

Behörighetskrav

Engelska B Eller: Engelska 6 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag)

Undervisningens upplägg

De olika momenten löper parallellt under terminen.

Föreläsningar, lektions- och gruppundervisning är de vanligast förekommande undervisningsformerna. Icke schemalagd tid används för självstudier.

För kursen gäller obligatorisk närvaro där så är angivet. Se respektive moment.
Termen 'obligatorisk närvaro' innebär att den studerande är skyldig att närvara vid undervisning om ej särskilda skäl för frånvaro föreligger. Vid sådan frånvaro ska den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner. Studerande som ej deltagit i föreskriven undervisning åläggs normalt kompletterande redovisning.


MOMENT 1 GRAMMATIK (4,5 hp)

Inriktning
Språkvetenskaplig introduktion. Studium av engelsk grammatik med tillhörande
terminologi samt övningar.

Undervisning
Föreläsningar samt lektionsundervisning och/eller gruppövningar

Examination
Skriftligt slutprov i grammatik, 3 poäng


MOMENT 2 ÖVERSÄTTNING (3 hp)

Inriktning
Studium av engelsk syntax, morfologi, vokabulär och fraseologi genom översättning av olika slag av texter från svenska till engelska.

Undervisning
Lektionsundervisning och/eller gruppövningar

Examination
Skriftligt slutprov i översättning, 2 poäng

Examination

Formerna för bedömning av de studerandes prestationer framgår under rubriken
'Examination' inom varje delmoment.

Bedömning sker med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande ska ha uppnått Väl godkänd på båda kursmomenten.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.

Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.
Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 6

Lexikon

Collins COBUILD English language dictionary.
London : Collins : 1987 : xxiii, [1], 1703 s. :
ISBN: (Collins) : inb.)
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: eller

Longman dictionary of contemporary English.
5. ed. : Harlow : Pearson/Longman : 2009 : xiv, 2081 p. :
ISBN: 1-4082-1533-0 (pbk. w/DVD)
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: eller

Oxford advanced learner's dictionary of current English
Hornby Albert Sydney, Turnbull Joanna
8. ed. : Oxford [England] : Oxford University Press : 2010 : xii, 1796, [142] s. :
ISBN: 978-0-19-479900-3 (pbk.)
Se bibliotekskatalogen Album

Petti Vincent
Norstedts stora engelsk-svenska ordbok =b Norstedts comprehensive English-Swedish dictionary
3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxx, 1553 s. :
ISBN: 91-7227-171-X (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Petti Vincent
Norstedts stora svensk-engelska ordbok =b Norstedts comprehensive Swedish-English dictionary
3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxix, [1], 1241 s. :
ISBN: 91-7227-143-4 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 1 Grammatik

Estling Vannestål Maria
A university grammar of English : with a Swedish perspective
1. ed. : Stockholm : Studentlitteratur : 2007 : 540 s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-44-03499-7 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Rekommenderade läromedel för självstudier

Grammatiskt ABC : grammatiska termer och begrepp för effektiva språkstudier
Florby Gunilla, Fält Erik
4. uppl. : Uppsala : Scripta textproduktion : 2009 : 72 s. :
ISBN: 91-89154-35-5
Se bibliotekskatalogen Album

Övergaard Gerd
Authentic English : grammar exercises
[Ny uppl.] : Lund : Studentlitteratur : 1994 : 146, [6] s. :
ISBN: 91-44-47621-3 ; 250:00
Se bibliotekskatalogen Album

Gleerups engelska grammatik : [för gymnasienivån].
Ljung Magnus, Ohlander Sölve
1. uppl. : Malmö : Gleerup : Cop. 1993 : 85 s. :
ISBN: 91-40-61539-1 ; 160:00
Se bibliotekskatalogen Album

Gleerups engelska grammatik : [för gymnasienivån].p Övningsbok : [svårare version]
Ljung Magnus, Ohlander Sölve
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 1992 : 91 s. :
ISBN: 91-40-61382-8
Se bibliotekskatalogen Album

Referens- och fördjupningslitteratur

Crystal David
Rediscover grammar
Rev. ed. : London : Longman : 2004 :

Allmän grammatik
Ljung Magnus, Ohlander Sölve
6. uppl. : Malmö : Liber : 1988 : 239 s. :
ISBN: 91-40-60745-3 (korr.) ; 165:00
Se bibliotekskatalogen Album

Översättning

Översättningsmaterial
som tillhandahålls av institutionen :
Obligatorisk

Rekommenderade läromedel för självstudier

Hargevik Stieg
Engelska prepositionsövningar
Lund : Studentlitteratur : 1990 : 85 s. :
ISBN: 91-44-31881-2 ; 125:00
Se bibliotekskatalogen Album

Useful expressions in English : 900 svenska uttryck i engelsk översättning
Hübinette Lars, Odenstedt Bengt
Lund : Studentlitteratur : 1993 : [10], 90 s. :
ISBN: 91-44-39191-9
Se bibliotekskatalogen Album

Catch 23 : translation exercises
Övergaard Gerd, Elliott Marie-Louise
Lund : Studentlitteratur : 1989 : 132 s. :
ISBN: 91-44-29141-8 ; 144:00
Se bibliotekskatalogen Album

Suite sixteen : 16 Swedish-English translation exercises
Övergaard Gerd, MacQueen Donald
Lund : Studentlitteratur : 1995 : 61 s. :
ISBN: 91-44-49011-9 ; 135:00
Se bibliotekskatalogen Album

Referens- och fördjupningslitteratur

English synonyms and false friends
Hargevik Stieg, Stevens Michael
Lund : LiberLäromedel : 1978 : 65 s. :
ISBN: 91-40-04576-5 ; 29:00
Se bibliotekskatalogen Album

Engelska synonymboken
Rende Claes-Göran, Petti Vincent
2., [utök.] uppl. : Stockholm : Esselte ordbok : 1990 : [8], 460 s. :
ISBN: 91-7113-004-7 ; 302:00
Se bibliotekskatalogen Album