"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Engelska A, Kulturstudier och akademiskt skrivande, 7,5 hp

Engelskt namn: English A, Cultural Studies and Academic Writing

Denna kursplan gäller: 2022-08-08 och tillsvidare

Kurskod: 1EN062

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2013-04-26

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-03-07

Innehåll

Muntlig och skriftlig språkfärdighet, akademiskt skrivande och kulturstudier.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

  • analysera samtida texter och produkter i syfte att förstå och beskriva kulturella värderingar och attityder.
  • uppvisa utvecklad muntlig språkfärdighet.
  • uppvisa förmåga att uttrycka sig i skrift med god språklig säkerhet, med iakttagande av akademiska skrivregler samt med god känsla för aktuell stilnivå.
  • ge konstruktiv respons på andras akademiska texter.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6

Undervisningens upplägg

AKADEMISKT SKRIVANDE  (4,5 hp)

Inriktning
Denna modul syftar till att de studerande ska förvärva medvetenhet om texters funktion i olika kontexter samt genom processkrivande utveckla god färdighet i olika slag av skriftlig produktion. Närvaro är obligatorisk vid lektionsundervisning och gruppövningar.

Undervisning
Föreläsningar, lektionsundervisning och gruppövningar

Examination
Modul: Akademiskt skrivande (Academic Writing): Bedömning av skriftliga inlämningsuppgifter 4,5 högskolepoäng.

KULTURSTUDIER (3 hp)

Inriktning
Modulens syfte är att de studerande genom analyser av aktuella engelskspråkiga texter, t.ex. tidningsartiklar och TV-program, ska utveckla sin förmåga att förstå och beskriva kulturella värderingar och attityder. Närvaro är obligatorisk vid lektionsundervisning och gruppdiskussioner.

Undervisning
Föreläsningar, lektionsundervisning och gruppdiskussioner. Kulturella värderingar och attityder. Modulen syftar tillika till att förbättra den studerandes muntliga språkfärdighet.

Examination
Modul: Kulturstudier (Cultural Studies): Kontinuerlig bedömning av de studerandes prestationer vid gruppdiskussioner och redovisningar, 3 högskolepoäng.

Examination

Examinationen sker på det sätt som anges under respektive modul.

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på minst 4,5 högskolepoäng. Examination sker på engelska.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.
Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 32

1 Akademiskt skrivande

Material
som tillhandahålls av institutionen :
Obligatorisk

Referens- och fördjupningslitteratur

Bailey Stephen
Academic writing : a handbook for international students
Fifth edition : London : Routledge : [2018] : 312 sidor :
ISBN: 9781138048744
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: finns även som e-bok

2 Kulturstudier

Material
som tillhandahålls av institutionen :
Obligatorisk