Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Engelska A, Litteratur, 7,5 hp

Engelskt namn: English A, Literature

Denna kursplan gäller: 2021-02-08 till 2022-08-07 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1EN003

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-05

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2021-02-10

Innehåll

Modern engelskspråkig litteratur.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande

- ha förvärvat en grundläggande orientering i engelskspråkig litteratur och kultur från 1970-talet och framåt från olika delar av världen.
- kunna beskriva och förklara grundläggande termer och begrepp i litterär analys.
- kunna läsa och analysera texter ur olika litteraturvetenskapliga perspektiv.

Behörighetskrav

Engelska B Eller: Engelska 6 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag)

Undervisningens upplägg

Föreläsningar, lektions- och gruppundervisning är de vanligast förekommande undervisningsformerna. Icke schemalagd tid används för självstudier.

För kursen gäller obligatorisk närvaro vid lektionsundervisning och gruppdiskussioner. Termen 'obligatorisk närvaro' innebär att den studerande är skyldig att närvara vid undervisning om ej särskilda skäl för frånvaro föreligger. Vid sådan frånvaro ska den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner. Studerande som ej deltagit i föreskriven undervisning åläggs normalt kompletterande redovisning.

Inriktning
Modern engelskspråkig litteratur sedd i ett globalt perspektiv samt dithörande kulturhistoria och litteraturkritik.

Undervisning
Föreläsningar, lektionsundervisning och gruppdiskussioner. Förutom de litterära inslagen i kursen, ingår även ett antal undervisningspass som behandlar uppsatsskrivning. Närvaro är obligatorisk vid all undervisning.

Examination
Kontinuerliga muntliga och skriftliga redovisningar. Vid den sammanfattande bedömningen tas hänsyn till de studerandes muntliga prestationer vid seminarierna samt utförda skriftliga arbeten.

Examination

Formerna för bedömning av de studerandes prestationer framgår under rubriken
'Examination' ovan.

Bedömning sker med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Examination sker på engelska. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.
Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 6

Lexikon

Collins COBUILD English language dictionary.
London : Collins : 1987 : xxiii, [1], 1703 s. :
ISBN: (Collins) : inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Longman dictionary of contemporary English.
5. ed. : Harlow : Pearson/Longman : 2009 : xiv, 2081 p. :
ISBN: 1-4082-1533-0 (pbk. w/DVD)
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: eller

Oxford advanced learner's dictionary of current English
Hornby Albert Sydney, Turnbull Joanna
8. ed. : Oxford [England] : Oxford University Press : 2010 : xii, 1796, [142] s. :
ISBN: 978-0-19-479900-3 (pbk.)
Se bibliotekskatalogen Album

Petti Vincent
Norstedts stora engelsk-svenska ordbok =b Norstedts comprehensive English-Swedish dictionary
3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxx, 1553 s. :
ISBN: 91-7227-171-X (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Petti Vincent
Norstedts stora svensk-engelska ordbok =b Norstedts comprehensive Swedish-English dictionary
3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxix, [1], 1241 s. :
ISBN: 91-7227-143-4 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Litteratur

Ishiguro Kazuo
The remains of the day
London : Faber and Faber : 2005 : 258 s. :
ISBN: 978-0-571-22538-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Morrison Toni
Sula
London : Chatto & Windus : 1993 : 174 p. :
ISBN: 0-7011-6205-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Woza Albert!
Mtwa Percy, Ngema Mbongeni, Simon Barney
London : Methuen drama : 1993 : 84 s. :
ISBN: 0-413-53000-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ondaatje Michael
In the skin of a lion
[New ed.] : London : Picador : 1988 : 243 s. :
ISBN: 0-330-30183-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Roy Arundhati
The god of small things
London : Flamingo : 1997 : 339 s. :
ISBN: 0-00-655068-1 (1998, hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Poesi och noveller i urval
tillhandahålls av institutionen :
Obligatorisk

Referens- och fördjupningslitteratur