"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Engelska A2, nätkurs, 15 hp

Engelskt namn: English A2, Internet-based course

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 1EN051

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2010-10-01

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-03-07

Innehåll

Kursen omfattar följande fyra moduler:

Modul 1 Språkstruktur (Language Structure), 4 hp
Modulen behandlar den engelskan grammatiken med avseende på syntax, sats- och informationsstrukturer. En introduktion i språkvetenskap ingår.

Modul 2 Akademiskt skrivande (Academic Writing), 4 hp
Denna modul syftar till att de studerande ska förvärva medvetenhet om texters funktion i olika kontexter samt genom processkrivande utveckla god färdighet i olika slag av skriftlig produktion.

Modul 3 Modern angloamerikansk litteratur (Modern Anglo-American Literature), 4 hp
Modern engelskspråkig litteratur sedd i ett angloamerikanskt perspektiv med dithörande kulturhistoria och litteraturkritik. Kännedom om några enskilda författare samt analys och diskussion av ett antal representativa verk.

Modul 4 Fonetik och fonologi (Phonetics and Phonology), 3 hp
Studium av elementär engelsk fonetik och fonologi med ett kontrastivt perspektiv. Genomgång av variation av uttal inom det engelska språkområdet.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse

 • visa kunskap om och förståelse av ett urval skönlitterära texter från 1970-talet och framåt från det angloamerikanska området.
 • kunna redogöra för de engelska språkljudens artikulation och engelskans prosodi och kunna beskriva och identifiera de grundläggande dragen hos de vanligaste varianterna av talad engelska i olika delar av världen.

Färdighet och förmåga

 • visa förmåga att använda grundläggande termer och begrepp i litterär analys
 • visa förmåga att tolka och analysera texter ur olika litteraturvetenskapliga perspektiv.
 • kunna uppvisa förmåga att uttrycka sig i skrift med god språklig säkerhet, med iakttagande av akademiska skrivregler samt med god känsla för aktuell stilnivåd
 • demonstrera utvecklad muntlig och skriftlig språkfärdighet
 • kunna beskriva och analysera grundläggande syntaktiska och strukturella skillnader mellan svenskan och engelskan
 • i sin skriftliga och muntliga produktion kunna uppvisa att han/hon förvärvat grundläggande kunskap om engelsk syntax, och idiomatik samt förmåga att anpassa sitt skriftspråk till den stilnivå som olika situationer kräver
 • uppvisa förmåga att tillämpa skrivprocesstrategier såsom utkast och revidering
 • ge konstruktiv respons på andras akademiska texter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa insikt om litteraturens roll i samhället.
 • visa förmåga att självständigt söka information och utvärdera olika källors tillförlitlighet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av självstudier. Studenterna fullgör, inom angiven tid, arbeten/uppgifter enligt lärarens instruktioner.

Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/

Modul 1 Språkstruktur, 4 hp
Självstudier. Studenterna fullgör, inom angiven tid, arbeten/uppgifter enligt lärarens instruktioner.

Modul 2 Akademiskt skrivande, 4 hp
Självstudier och föreläsningar. Studenterna fullgör, inom angiven tid, arbeten/uppgifter enligt lärarens instruktioner.

Modul 3 Modern angloamerikansk litteratur, 4 hp
Självstudier. Studenterna fullgör, inom angiven tid, arbeten/uppgifter enligt lärarens instruktioner.

Modul 4 Fonetik och fonologi, 3 hp
Självstudier. Studenterna fullgör, inom angiven tid, arbeten/uppgifter enligt lärarens instruktioner.

Examination

Modul 1 Språkstruktur, 4 hp
Kontinuerlig bedömning av inlämningsuppgifter. Vid den sammanfattande bedömningen tas hänsyn till de studerandes aktiva deltagande i diskussioner och grupparbeten samt utförda skriftliga arbeten.

Modul 2 Akademiskt skrivande, 4 hp
Kontinuerlig bedömning av inlämningsuppgifter. Vid den sammanfattande bedömningen tas hänsyn till de studerandes aktiva deltagande i diskussioner och grupparbeten samt utförda skriftliga arbeten.

Modul 3 Modern angloamerikansk litteratur, 4 hp
Kontinuerlig bedömning av inlämningsuppgifter. Vid den sammanfattande bedömningen tas hänsyn till de studerandes aktiva deltagande i diskussioner och grupparbeten samt utförda skriftliga arbeten.

Modul 4 Fonetik och fonologi, 3 hp
Kontinuerlig bedömning av inlämningsuppgifter. Vid den sammanfattande bedömningen tas hänsyn till de studerandes aktiva deltagande i diskussioner och grupparbeten samt utförda skriftliga arbeten.

Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på minst 11 högskolepoäng.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.
Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Övriga föreskrifter

Tillsammans med kursen Engelska A1, Nätkurs ger denna kurs behörighet för studier på B-nivå.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 1

Rekommenderade lexikon

Cambridge advanced learner's dictionary
3. ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2008 : 1699 s., [100 s.] :
ISBN: 978-0-521-88541-6 (hbk.) : £35.00
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: eller

Collins COBUILD advanced dictionary.
6. ed. : Boston, MA : Heinle Cengage Learning : c2009. : lxxvii, 1888 p. :
ISBN: 978-1-4240-2751-4 (pbk.)
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: eller

Longman dictionary of contemporary English.
5. ed. : Harlow : Pearson/Longman : 2009 : xiv, 2081 p. :
ISBN: 1-4082-1533-0 (pbk. w/DVD)
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: eller

Macmillan English dictionary for advanced learners
Rundell Michael, Fox Gwyneth
2. ed. : Oxford : Macmillan Education : 2007 : xi, 1748 s. :
ISBN: 978-1-4050-2526-3 (hft. + CD-ROM)
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: eller

Oxford advanced learner's dictionary of current English
Hornby Albert Sydney, Turnbull Joanna
8. ed. : Oxford [England] : Oxford University Press : 2010 : xii, 1796, [142] s. :
ISBN: 978-0-19-479900-3 (pbk.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Petti Vincent
Norstedts stora engelsk-svenska ordbok =b Norstedts comprehensive English-Swedish dictionary
3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxx, 1553 s. :
ISBN: 91-7227-171-X (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Petti Vincent
Norstedts stora svensk-engelska ordbok =b Norstedts comprehensive Swedish-English dictionary
3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxix, [1], 1241 s. :
ISBN: 91-7227-143-4 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Moment 1 Språkstruktur

Estling Vannestål Maria
A university grammar of English : with a Swedish perspective
1. ed. : Stockholm : Studentlitteratur : 2007 : 540 s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-44-03499-7 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Trask R. L.
Language : the basics
2. ed : London : Routledge : 2004 : 244 s. :
ISBN: 0-415-34019-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Rekommenderade läromedel för självstudier

Grammatiskt ABC : grammatiska termer och begrepp för effektiva språkstudier
Florby Gunilla, Fält Erik
4. uppl. : Uppsala : Scripta textproduktion : 2009 : 72 s. :
ISBN: 91-89154-35-5
Se Umeå UB:s söktjänst

Gleerups engelska grammatik : [för gymnasienivån].
Ljung Magnus, Ohlander Sölve
1. uppl. : Malmö : Gleerup : Cop. 1993 : 85 s. :
ISBN: 91-40-61539-1 ; 160:00
Se Umeå UB:s söktjänst

Gleerups engelska grammatik : [för gymnasienivån].p Övningsbok : [svårare version]
Ljung Magnus, Ohlander Sölve
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 1992 : 91 s. :
ISBN: 91-40-61382-8
Se Umeå UB:s söktjänst

Övergaard Gerd
Authentic English : grammar exercises
[Ny uppl.] : Lund : Studentlitteratur : 1994 : 146, [6] s. :
ISBN: 91-44-47621-3 ; 250:00
Se Umeå UB:s söktjänst

Moment 2 Akademiskt skrivande

Material som tillhandahålles av institutionen.

Moment 3 Modern anglo-amerikansk litteratur

Ishiguro Kazuo
The remains of the day
London : Faber and Faber : 2005 : 258 s. :
ISBN: 978-0-571-22538-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Morrison Toni
Sula
London : Chatto & Windus : 1993 : 174 p. :
ISBN: 0-7011-6205-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ondaatje Michael
In the skin of a lion
[New ed.] : London : Picador : 1988 : 243 s. :
ISBN: 0-330-30183-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Noveller och poesi
i urval :
Obligatorisk

Moment 4 Fonetik och fonologi

Introducing English pronunciation : advice for learners and teachers : American version
Rönnerdal Göran, Johansson Stig, Furugren Bo
3., [rev.] ed. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 147 s. :
ISBN: 91-44-03455-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: eller brittisk version se nedan

Introducing English pronunciation : advice for learners and teachers : British version
Rönnerdal Göran, Johansson Stig, Furugren Bo
3., [rev.] ed. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 147 s. :
ISBN: 91-44-03409-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: eller amerikansk version se ovan

Läromedel för självstudier

English pronunciation : a workbook : American version
Johansson Stig, Rönnerdal Göran
4. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 127 s. :
ISBN: 91-44-04537-9
Se Umeå UB:s söktjänst

English Pronunciation : a workbook : British version
Johansson Stig, Rönnerdal Göran
4. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 127 s. :
ISBN: 91-44-04365-1
Se Umeå UB:s söktjänst