"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Engelska, Att skapa litterära mästerverk, 7,5 hp

Engelskt namn: English, Creating the Contemporary Literary Canon

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 1EN081

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-02-17

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-09-14

Innehåll

Hur blir litterära mästerverk till? Vilken roll spelar litteraturkritiker och läsare? Hur påverkar Nobelpriset och andra litteraturpriset den litterära kanon? Kursen har ett globalt perspektiv och består av en studie av engelskspråkiga, prisbelönta verk. Förutom text- och genreorienterade frågeställningar behandlas bland annat de litterära prisernas betydelse för moderna kanoniseringsprocesser och förhållandet mellan litteraturkritiker och läsande publik.

Kursen består av två modul:

Modul 1: Litteraturkritik, kulturteori och tillämpning vid litteraturläsning, 2 hp

Modul 2: Engelsk litteratur och litterära priser, 5,5 hp

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande

Kunskap och förståelse
*    översiktligt kunna beskriva litterära kanoniseringsprocesser
*    kunna redogöra för litterära prisers kulturella betydelse
*    kunna redogöra för, exemplifiera och diskutera relationen mellan samhällstrender och deras kulturyttringar
*    kunna redogöra för och diskutera modern litteraturkritik och kulturteori

Färdighet och förmåga
*    självständigt kunna tolka och analysera litterärt källmaterial
*    kunna relatera till relevant forskning för att driva ett vetenskapligt argument
*    på ett vetenskapligt sätt kunna presentera och diskutera prisbelönta verk

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    kunna kritiskt granska primärkällor
*    kunna kritiskt granska vetenskaplig argumentation
*    kunna kritiskt värdera litteraturkritikens roll i kanoniseringsprocesser

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp engelska, i vilka ska ingå minst 15 hp varav minst 7,5 hp i engelsk litteraturvetenskap i intervallet 61-90 hp, eller motsvarande. GY: Engelska B/Engelska 6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

Självstudier samt gruppdiskussioner via lärplattform. Den studerande förväntas aktivt delta i diskussioner samt utföra givna skriftliga arbetsuppgifter. Detta ska ske inom givna tidsramar. Undervisningsspråket är engelska, och kunskaper i svenska är inte ett krav.

Examination

Modul 1:  Litteraturkritik, kulturteori och tillämpning vid litteraturläsning (Literary criticism, cultural theory and reading), 2 hp
Examination sker genom bedömning de studerandes aktiva deltagande i gruppdiskussioner via lärplattformen.

Modul 2: Engelsk litteratur och litterära priser (English literature and literary prizes), 5,5 hp
Examination sker genom bedömning av de studerandes aktiva deltagande i gruppdiskussioner samt individuella skriftliga uppgifter.

Vid bedömningen av skriftliga inlämningsuppgifter används betygsgraderna Väl Godkänd, Godkänd respektive Underkänd. Vid bedömningen av gruppdiskussioner används betygsgraderna Godkänd respektive Underkänd. Examination sker på engelska.

Vid examination av modul 1 används betygsgraderna Godkänd eller Underkänd. Vid examination av modul 2 används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på modul som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. För Väl godkänd på hela kursen krävs Väl Godkänd på modul 2.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.